Požadavky k BZK – filologická akreditace (studenti, kteří zahájili studium od r. 2015 do r. 2018 včetně)

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

Požadavky:

I. Francouzský jazyk

Písemnou i ústní formou se ověřuje znalost francouzského jazyka (úroveň C1), spojená se znalostí současného francouzského i frankofonního světa.

Části zkoušky:

 1. Písemný test trvající 3,5 hodiny, obsahující
 • poslech s porozuměním
 • jazykový test (gramatika, lexikum a frazeologie)
 • souvislou slohovou práci (2-2,5 stran, student může použít výkladový slovník)
 1. Ústní zkouška – ověřuje kompetence souvislého mluveného projevu i mluvené interakce na téma ze současné francouzské (i frankofonní) civilizace

II. Teorie francouzského jazyka

Zahrnuje fonetiku, normativní mluvnici a syntax, s aplikací pojmů obecné lingvistiky. Skládá se z ústní zkoušky zahrnující:

 1. rozbor francouzského textu (1 odstavec), na němž je ověřeno porozumění a studentova schopnost rozebrat jeho části z hlediska fonetického, pravopisného, morfologického, lexikálního a syntaktického. Otázky se mohou týkat rovněž rozboru některých chyb z písemného testu.
 2. ústní pojednání o slovních druzích současné francouzštiny a jejich funkci, výrazových prostředcích a gramatických kategoriích.

III. Francouzská literatura

Student předkládá seznam nejméně 50 přečtených děl francouzské literatury a frankofonních literatur, o nichž je schopen souvisle pohovořit a začlenit je do literárního a historického kontextu. Jeden konkrétnější tematický okruh vychází z jeho četby, druhý obecnější je stanoven zkoušejícím. Cílem je prokázat orientaci v dějinách francouzské literatury a frankofonních literatur (Belgie, Kanada) se znalostmi faktografie a schopnostmi aplikovat metody a terminologie dané jednotlivými literárněvědnými a literárněkritickými školami.

DVOUOBOROVÉ STUDIUM

Požadavky:

I. Praxe a teorie francouzského jazyka

Písemnou i ústní formou se ověřuje znalost francouzského jazyka (úroveň C1), spojená se znalostí současného francouzského i frankofonního světa.

Části zkoušky:

 1. Písemný test trvající 3,5 hodiny, obsahující
 • poslech s porozuměním
 • jazykový test (gramatika)
 • iii. souvislou slohovou práci (2-2,5 strany, student může použít výkladový slovník)
 1. Ústní zkouška – teoretické znalosti (fonetika, normativní mluvnice a syntax) jsou ověřeny na rozboru kratšího francouzského textu (1 odstavec). Otázky se mohou týkat rovněž rozboru některých chyb z písemného testu.

II. Francouzská literatura

Student předkládá seznam nejméně 50 přečtených děl francouzské literatury, o nichž je schopen souvisle pohovořit a začlenit je do literárního a historického kontextu. Jeden konkrétnější tematický okruh vychází z jeho četby, druhý obecnější je stanoven zkoušejícím. Cílem je prokázat orientaci v dějinách francouzské literatury se znalostmi faktografie a schopnostmi aplikovat metody a terminologie dané jednotlivými literárněvědnými a literárněkritickými školami.

OKRUHY:

Současná francouzská a frankofonní civilizace (jednooboroví i dvouoboroví studenti)

 1. La France –
  a) carte géographique
  b) carte économique
  c) carte touristique
 2. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en France
 3. a) Les partis politiques en France
  b) Les « intellectuels » français et leur rôle politique
 4. La France dans l’Union européenne.
 5. Les rapports entre la France et la République tchèque
 6. Le travail et l’emploi (la semaine de travail, le congé payé, la protection sociale; le chômage)
 7. L’Immigration (les vagues de l’immigration au XXe siècle; le modèle républicain français de l’intégration des immigrés; l’échec de l’intégration des jeunes – enfants des immigrés dans le monde scolaire, dans le monde du travail; les conséquences politiques de l’immigration; le phénomène du racisme)
 8. L’environnement  (la lutte contre la pollution)
 9. Le paysage social français
  a) la politique familiale (le couple en France, le modèle de famille de nos jours)
  b) le troisième âge
  c) les jeunes (école, travail, loisirs, sports, intérêts)
  d) différents aspects du mode de vie à la française ( les habitudes, les loisirs)
 10. L’Enseignement:
  a) l’enseignement secondaire;
  b) l’enseignement supérieur (conditions d’accès aux études supérieures; les cycles d’études   court et long; les IUT, les Universités, les Grandes Écoles; les programmes européens de mobilité; les problèmes actuels, les réformes récentes, etc.)
 11. Les médias en France (la presse quotidienne et hebdomadaire, les chaînes TV et les chaînes radio, les médias alternatifs, etc.)
 12. La langue française
  a) le  phénomène de la francophonie (un historique de la question, les enjeux actuels, le concept de la multiculturalité comme fondement de la francophonie, la carte de la francophonie)
  b) les langues régionales en France
 13. Le patrimoine culturel (les monuments classés, la protection du patrimoine, p.ex. la réhabilitation de quartiers anciens; l’architecture urbaine de la fin du 19e siècle; les dominantes architecturales à Paris de la fin du 20e siècle; les lieux de mémoire)
 14. La culture  et les arts. – La France et l’ « exception culturelle ».
Pro zkoušky konané v červnu 2022:
Studenti se mohou na zkoušky připravit dvojím způsobem, a to buď podle dosavadního seznamu okruhů (viz výše), nebo podle následujícího dokumentu. Žádný ze způsobů nebude zvýhodněn při hodnocení.
Pro zkoušky konané v září 2022 a dále se studenti připravují pouze podle následujícího dokumentu, seznam původních okruhů bude odstraněn.
Fonetika (jednooboroví i dvouoboroví studenti – schopnost aplikace na konkrétním textu)
 1. Fonetika, základní jednotky a pojmy. Akustická fonetika. Artikulační fonetika
 2. Fonologie, základní jednotky a pojmy. Vztah fonému a hlásky. Distinktivní rysy. Neutralizace
 3. Francouzské samohlásky a souhlásky, zejména jevy v češtině neexistující. Porovnání českého a francouzského hláskového systému.
 4. Charakteristika systému hlásek současné francouzštiny. Kritéria třídění hlásek ve francouzštině
 5. Francouzské samohlásky – klasifikace a realizace
 6. Francouzské souhlásky – klasifikace a realizace
 7. Hlásková spojení (asimilace, vázání, navazování)
 8. Přízvuk a rytmická skupina ve francouzštině.
 9.  Francouzská slabika.
 10.  Melodie věty oznamovací, tázací a zvolací.
 11.  Regionální a sociální varianty francouzské výslovnosti
Normativní mluvnice (morfologie) a syntax (jednooboroví studenti – pojednání o slovních druzích současné francouzštiny a jejich funkci, výrazových prostředcích a gramatických kategoriích, a schopnost aplikace na konkrétním textu; dvouoboroví studenti – schopnost aplikace na konkrétním textu)

(zkouška probíhá ve francouzštině, předpokládá se znalost a schopnost aplikace pojmů obecné lingvistiky)

 1. Les classes de mots – critères, problèmes de définition, comparaison avec le tchèque
 2. La grammaticalité, la norme, l’usage, la codification, les grammaires
 3. Le nom – caractéristique morphologique, syntaxique et sémantique
 4. Les déterminants – typologie, catégories grammaticales, fonctions, comparaison avec le tchèque
 5. Les adjectifs (épithètes) – caractéristique morphologique, syntaxique et sémantique
 6. Les pronoms – typologie, catégories grammaticales, fonctions, place de pronoms personnels, pronoms adverbiaux
 7. Les mots numéraux – classification et fonctions, comparaison avec le tchèque
 8. Le verbe – définition, typologie, catégories grammaticales, fonctions syntaxiques
 9. Le temps verbal – formes, description onomasiologique et sémasiologique
 10. Les modes verbaux et la modalité
 11. Le subjonctif – formes et emplois
 12. Le passif – définition, formation, sens et types d’expression
 13. L’aspect verbal – définition, classification, expression, comparaison avec le tchèque
 14. Les formes nominales du verbe – définition, classification, catégories grammaticales, fonctions syntaxiques
 15. L’interrogation – définition, types d’expression
 16. L’impératif ;  l’expression de l’injonction
 17. Le conditionnel ;  l’expression de la condition et de l’hypothèse
 18. L’adverbe et les compléments circonstanciels – définition, typologie, formes et fonctions
 • A. Les constituants de la phrase – définition et formes
 • B. La proposition subordonnée complétive – définition, introducteurs, position, modes
 • C. La proposition subordonnée relative – définition, introducteurs, position, modes verbaux
 • D. La proposition subordonnée circonstancielle – définition, introducteurs, position, modes
 • E. L’ordre d’éléments syntaxiques dans la phrase française. – La position du sujet ; le sujet syntaxique, le sujet « réel ».

Bibliografie

Francouzský jazyk – (praktické ovládání francouzštiny)  

 • BOCHART-FIEVEZ, J., DELAHAUT, J., Richesse du vocabulaire, Duculot, Paris  – Louvain-la-Neuve, 1990
 • DE SALINS, G., DUPRÉ LA TOUR, S., Exercices de grammaire pour le perfectionnement, Hatier / Didier, Paris 1991
 • DE SALINS, G.-D.,  Grammaire pour l’enseignement / apprentissage du FLE, Didier / Hatier, Paris 1996
 • Grammaire – 350 exercices, niveau supérieur I, Paris, Hachette, 1991
 • Grammaire – 350 exercices, niveau supérieur II, Paris, Hachette, 1991
 • COTENTIN-REY, G., Le résumé, le compte-rendu, la synthèse, Paris, Clé international, 1995
 • ENGELHARD, Jean-Marc, Réussir son curriculum vitae, Paris, L’Etudiant, 2004
 • GOHARD-RADENKOVIC, L’écrit, stratégies et pratiques, Paris, Clé international, 1995
 • GUEDON, J.-F., SINTSIMON, B., Réussir le résumé de texte, Paris, Jeunes éditions, 2005
 • MORSEL, H., Résumé, compte rendu et la synthèse à l’épreuve du DALF, PUG, 2002
 • TIONOVÁ, A. a kol.,  Francouzština pro pokročilé, Leda, Praha 2000

Civilisation française

 • FERRY, Luc, GAUDOT, Marcel, Le religieux après la religion, Paris, Grasset et Flasquelle, 2004.
 • KEPEL, Gilles, La revanche de Dieu – Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde, Paris, Le Seuil, 1991.
 • KIMMEL, Alain, Vous avez dit France?, Paris Hachette, Sèvres: CIEP, 1987
 • PÉCHEUR, Jacques. Civilisation progressive du français: (avec 400 activités). Niveau avancé. Paris, CLE international, 2010.
 • ROESCH, R. La France au quotidien. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2012.
 • WEIL, Patrick, La France et ses étrangers. L’aventure d’une politique de l’immigration, Paris, Gallimard, 2005.

Fonetika

 • DOHALSKÁ, M., SCHULZOVÁ, O., Fonetika francouzštiny, Praha, SPN, Karolinum, 1992
 • CARTON, F., Introduction à la phonétique du français, Paris, Bordas, 1974
 • LÉON, P., Précis de phonostylistique, Phonétisme et prononciations du français. Parole et expressivité, Paris, Nathan, 1992

Normativní mluvnice a syntax 

 • BAYLON, Ch., FABRE, P. Grammaire systématique de la langue française. Paris: Nathan Université, 1995.
 • DUBOIS, J., LAGANE, R.,La nouvelle grammaire du français, Paris, Larousse, 1973.
 • FEUILLET,  J.,Introduction à l’analyse morphosyntaxique. Paris: PUF, 1988.
 • Gardes-Tamine, Joëlle., La Grammaire t. 2 Syntaxe. Paris : Armand Colin, 2004.
 • GREVISSE, M., GOOSSE, A.,Le bon usage, Paris – Bruxelles, Duculot – De Boeck, 2008.
 • GREPL, M., KARLÍK, P., Skladba češtiny, Olomouc, Votobia,1998.
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J.,Francouzská mluvnice, Praha: SPN, 1992.
 • Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. Encyklopedický slovník češtiny, Praha: NLN, 2002.
 • LE GOFFIC, P.,Grammaire de la Phrase Française, Paris, Hachette, 1993.
 • RADINA, O., Francouzština a čeština (systémové srovnání dvou jazyků), Praha, SPN, 1977.
 • RIEGEL, M., PELLAT, J.-Ch., RIOUL, R., Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 2000/2014.
 • ŠABRŠULA, J., Vědecká mluvnice francouzštiny. Praha : Academia, 1986.
 • SCHOTT-BOURGET, V., Approches de la linguistique, Paris: Nathan, 1994.
 • TOURATIER, Ch.,Le système verbal français, Paris, Armand Colin, 1996.
 • WILMET, M.,Grammaire critique du français, Paris, Hachette, Louvain-la-Neuve, Duculot, 1997.

Znalost a schopnost aplikace lingvistických pojmů 

(na základě prostudování vybraných kapitol)

 • BAYLON, Ch., FABRE, P., Initiation à la linguistique, Paris, Hachette, 1990
 • BENVENISTE, E., Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1993
 • CHARAUDEAU, P., MAINGUENEAU, D., (sous la direction) Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Editions du Seuil, 2002
 • CHISS, J.-L., FILLIOLET, J., MAINGUENEAU, D., Linguistique française  – Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse, 1994
 • JAKOBSON, Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1994
 • MAINGUENEAU, D., L énonciation en linguistique française, Paris, Hachette, 1994
 • MARTINET, A., Eléments de linguistique générale, Paris, Colin, 1993
 • MOUNIN, G., Clefs pour la linguistique, Paris, Seghers, 1975
 • PERRET, M., L’énonciation en grammaire de texte, Paris, Nathan, 1994
 • RIEGEL, M., PELLAT, J.-Ch., RIOUL, R., Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 2000/2014.
 •  (DE) SALINS, G., Rôle de l’ethnographie de la communication, le FdM, no spécial, janvier 1995
 • SAUSSURE, F., Cours de linguistique générale, Paris, Payot  2005
 • WALTER, H., L’aventure des langues en occident, Laffont, 1996
 • WEINRICH, H., Grammaire textuelle du français, Paris, Didier/ Hatier, 1989
 • APOTHÉLOZ, D., La construction du lexique français, Paris-Gap: Ophrys, 2002
 • BAUER, L., Deux problèmes au sujet des noms composés comprenant un premier élément verbal en français moderne, Le français moderne 48, 3, 1980
 • DUBOIS, J., – DUBOIS-CHARLIER, F., La dérivation suffixale en français, Paris, Nathan, 1999
 • GUILBERT, L., La créativité lexicale, Paris, Larousse, 1975
 • NIKLAS-SALMINEN, A., La lexicologie, Paris, Armand Colin, 1997
 • PICOCHE, J., Précis de lexicologie française, Paris, Nathan, 1976
 • PRUVOST,J., – SABLAYROLLES, J.-F., Les néologismes, Paris, PUF – Que sais-je?, 2003
 • SABLAYROLLES, J.-F., La néologie en français contemporain, Paris, Champion, 2000
 • ZWANENBURG, W., Französisch: Wortbildungslehre. Formation des mots, In:Lexikon des romanischen Linguistik,vol.V/1,1990

 Francouzská literatura / frankofonní literatury (doporučené sekundární zdroje)

 • BERSANI, Jacques, LECARME, Jacques, VERCIER, Bruno. La littérature en France de 1945 à 1981, Paris: Bordas, 2003.
 • BIRON, Michel et al. Histoire de la littérature québécoise. Montréal: Boréal, 2007.
 • BRUNEL, Pierre, BELLENGER, Yvonne, COUTY, Daniel, SELLIER, Philippe, TRUFFET, Michel, GOURDEAU, Jean-Pierre. Histoire de la littérature française I, II. Paris: Bordas, 2001.
 • BRUNEL, Pierre. La littérature française du XXe siècle. Paris: Nathan/VUEF, 2002.
 • BRUNEL, Pierre. Où va la littérature française aujourd’hui? Paris: Vuibert, 2002.
 • BURNIAUX, Robert, FRICKX, Robert. La Littérature belge d’expression française. Paris: P.U.F., 1980.
 • CASSISTA, Claude, WEINMANN, Heinz, CHAMBERLAND, Roger. Littérature québécoise : des origines à nos jours. Montréal: Hurtubise, 1996.
 • COUTY, Daniel. Histoire de la littérature française. Paris : Larousse/VUEF, 2002.
 • ČERNÝ, Václav. Soustavný přehled obecných dějin naší vzdělanosti. 4 svazky. (první tři svazky nakl. H&H, Jinočany, čtvrtý díl pak nakl. Academia v Praze, 1996-2009.
 • ESMEIN, Camille (éd.). Poétiques du roman. Scudéry, Huet, Du Plaisir et autres textes théoriques et critiques du XVIIe siècle sur le genre romanesque. Paris : Honoré Champion, 2004.
 • ESMEIN-SARRAZIN, Camille. L’Essor du roman. Discours théorique et constitution d’un genre littéraire au XVIIe siècle. Paris : Honoré Champion, 2008.
 • FORESTIER, Georges. Introduction à l’analyse des textes classiques. Paris : A. Colin, 2012 (4e éd.)
 • FORESTIER, Georges. La Tragédie française. Passions tragiques et règles classiques. Paris : A. Colin, 2010.
 • HAMEL, Réginald, Panorama de la littérature québecoise contemporaine. Montréal: Guérin, 1997.
 • JAMEK, Václav. Duch v plné práci. Praha: Torst, 2003.
 • JOIRET, Michel, BERNARD, Marie-Ange. Littérature belge de langue française. Bruxelles/Paris: Didier Hatier, 1999.
 • KOPAL, Josef. Dějiny francouzské literatury. Praha: Melantrich, 1949.
 • KYLOUŠEK, Petr. Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké literatury. Brno: Host, 2005.
 • LAGARDE, André, MICHARD, Laurent, Les grands auteurs français au programme : Moyen Age – XVIe siècle – XVIIe siècle – XVIIIe siècle – XIXe siècle – XXe siècle. Paris : Borad, 2000-2005. (Středoškolská učebnice, obsahuje ukázky.)
 • LANSON, Gustave. Histoire de la littérature française. Paris: Librairie Hachette, 1920.
 • LAUVERGNAT-GAGNIÈRE, Christiane et al. Précis de littérature française. Paris: Nathan Université, 2002.
 • PAVEL, Thomas. La Pensée du roman. Paris: Gallimard, 2003.
 • PAVEL, Thomas. L’Art de l’éloignement. Essai sur l’imagination classique. Paris: Gallimard, 1996.
 • PELÁN, Jiří. Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha: Torst, 2000.
 • PELÁN. Jiří. Kapitoly z francouzské, české a italské literatury. Praha: Karolinum, 2007.
 • SPITZER, Leo. Stylistické studie z románských literatur. Praha: Triáda, 2010.
 • ŠIMEK, Otokar. Dějiny francouzské literatury v obrysech. I-IV. Praha: Sfinx/SNKLU, 1947-1962.
 • ŠRÁMEK, Jiří. Panorama francouzské literatury od počátku po současnost, I-II. Brno: Host, 2012.
 • THIBAUDET, Albert. Histoire de la littérature française. Présenté par Michel Leymarie. Paris: CNRS, 2008.
 • VIART, Dominique, VERCIER, Bruno. La littérature française au présent. Paris: Bordas, 2005.
 • VESELÝ, Jindřich. Studie z francouzského osvícenství: román a rozum. Praha: Karolinum, 2003.
 • WOUTERS, Liliane. Panorama de la poésie française de Belgique. Bruxelles: Editions Jacques Antoine, 1976.
 • ZINK, Michel. Introduction à la littérature française du Moyen Âge. Paris : Le Livre de Poche, 1993.

Francouzská literatura – primární zdroje (seznamy jsou jen orientační, mohou zahrnovat i jiné tituly)

Středověk

La Chanson de Roland (éd. critique et traduction de Ian Short, Le Livre de Poche, Paris, 1990; český překlad J. Pelána, Odeon, Praha, 1987; viz také J. Pelán: „Překlad konformní a adaptační (na okraj překladu Písně o Rolandovi)“, dostupné on line: http://souvislosti.cz/298pel.html)

Rutebeuf (alespoň ve výboru): Život bez rukávů: z díla francouzského básníka z 13. století. Přel. L. Čivrný, Mladá fronta, Praha, 1991.)

Guillaume de Lorris: Roman de la Rose (Román o růži. Přel. O. F. Babler, poznámkami opatřil J. Lehár, Odeon, Praha, 1977.)

Marie de France: Les Lais (Milostné příběhy ze staré Francie. Přel. O. F. Babler a J. Konůpek, Praha, SNKLHU, 1958.)

Kurtoazní lyrika a okcitánská poezie (alespoň jednu antologii, např. Rudel, J.: Vzdálená láska. Přel. J. Pelán. Zblov, Opus, 2013; Černý, Václav (ed.): Srdce ve mně sténá: Výbor z milostné poezie trobadorů. Praha, Odeon, 1970; Přátelé, přiléhavý složím vers: písně okcitánských trubadúrů. Překlad J. Holub a J. Prokop. Praha, Argo, 2001.)

Tristan et Yseut (alespoň Béroulova verze; Béroul (ed. D. Poirion). Tristan et Yseut. Paris, Gallimard, 2000.)

Chrétien de Troyes: alespoň 1 román; Cligés. Překlad J. Konůpek. Praha, Odeon, 1967.)

Putování za Svatým Grálem. Přel. Jiří Pelán. Praha, Triáda, 2006. (Obsahuje velmi zasvěcenou studii J. Pelána o artušovské tematice ve středověku.)

Fablely (Smích staré Francie: výbor ze starofrancouzských povídek veršem. Přel. P. Eisner. Praha, Odeon, 1975.)

Jean de Joinville: Život Ludvíka Svatého, krále francouzského; Vyznání víry; List Ludvíkovi X. Přel. D. Navrátilová. Praha, Argo, 2014.

Jean Froissart: Ballades et rondeaux. Ed. R. S. Baudouin. Genève, Droz, 1978.

Jean Froissart: Kronika stoleté války. Přel. Alois Bejblík. Praha, Mladá fronta, 1977.

Charles d’Orléans: Pro moje srdce vězněné. Přel. Gustav Francl. Praha, Vyšehrad, 2003.

Středověké francouzské kroniky (Černý, Václav (ed). Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách. Přel. V. Černý. Praha, Academia, 2009.)

François Villon: Já, François Villon. Přel. O. Fischer. Praha, Litomyšl, 2005.

Alain Chartier: La belle dame sans mercy et les poésies lyriques. Ed. A. Piaget. Genève, Droz, 1949.

Raný novověk: renesance, humanismus, baroko a klasicismus

Clément Marot: L’Adolescence clémentine (1532), L’Enfer (1539)

Pierre Ronsard: alespoň Les Amours (1552-1553), č. Lásky a jiné verše, přel. V. Holan, Praha, SNKLHU, 1956; La Franciade (1572, stačí úryvky)

Joachim du Bellay: Les Regrets (1558), č. Stesky, přel. E. Knobloch, SNKLHU, Praha 1964) – alespoň dvě básnické sbírky

Marguerite de Navarre: Heptaméron (1559, č. K. Šafář, Praha, SNKLHU, 1960)

François Rabelais: Pantagruel (1532), Gargantua (1534 nebo 1535), Le Tiers Livre (1546), Le Quart Livre (1552), Le Cinquième Livre (1564). Alespoň první dvě knihy, č. Jihočeská Teléma, více vydání.

Montaigne: Essais (1580-1592, alespoň v rozsahu výboru Václava Černého, Eseje, Praha, Odeon, 1966, reed. 1995)

Philippe Desportes, Jean-Baptiste Chassignet, Jean de Sponde, Agrippa d’Aubigné (Les Tragiques, 1616) a další barokní básníci – zastoupeni v antologii Jeana Rousseta, Anthologie de la Poésie baroque française. 2 tomes. Paris, J. Corti, 1988.

Jean de Sponde: Œuvres littéraires: suivies d’Écrits apologétiques avec des Juvénilia. Genève, Droz, 1978.

Jean de Sponde: O smrti. Přel. J. Pelán. Zblov, Opus, 2005.

François de Malherbe: Les Larmes de Saint Pierre (1587), Commentaire sur Desportes (1616)

Honoré d’Urfé: Astrée (1607-1627, alespoň úryvky)

Théophile de Viau: Pyrame et Thisbé (1617)

Charles Sorel: La Vraie Histoire comique de Francion (1623)

Jean Mairet: Sophonisbe (1634)

Jean de Rotrou: Le Véritable Saint Genest (1647)

Madeleine de Scudéry: Clélie (1654-1661; alespoň ve výboru D. Denisové, Gallimard, Folio, 2006.)

Pierre Corneille: Médée (1635), Le Cid (1637), Cinna (1642), Héraclius (1647), Œdipe (1659), Suréna (1674)

Jean-Louis Guez de Balzac: Œuvres diverses (1644)

Molière: alespoň Les Précieuses ridicules (1659), Le Bourgeois gentilhomme (1670), Tartuffe (1669), Le Misanthrope (1666)

Jean Racine: alespoň Andromaque (1667), Britannicus (1669), Bérénice (1670), Iphigénie (1674), Phèdre (1677), Esther (1689), Athalie (1691) – číst nejraději ve vydáních G. Forestiera (souborně v Pléjádě, Paris, Gallimard, 1999), nebo jednotlivě v kapesních vydáních.

Dominique Bouhours: Les entretiens d’Ariste et d’Eugène (1671)

Jean de La Fontaine: Les Fables (1668-1693)

La Rochefoucauld: Réflexions ou Sentences et Maximes morales (1665)

Blaise Pascal: Les Provinciales (1656-1657), Les Pensées (1670)

Mme de La Fayette: La Princesse de Clèves (1678)

Nicolas Boileau: L’Art poétique (1674), Épîtres (1693), Les Satires (1666-1711)

Charles Perrault: Le Siècle de Louis-le-Grand (1687)

Jean de La Bruyère: Les Caractères (1688)

Bernard Le Bovier de Fontenelle: Entretiens sur la pluralité des mondes (1686)

Fénelon: Les Aventures de Télémaque (1699)

Raný novověk: obnovená preciozita a osvícenství

Pierre C. de Chamblain de Marivaux: La surprise de l’amour (1722), La Vie de Marianne (1731-1741), Le Télémaque travesti (1736)

Montesquieu: Les Lettres persanes (1723)

Madame de Graffigny: Lettres d’une Péruvienne (1747, 2. vyd. 1752)

Voltaire: Oreste (1750), Candide (1759), Le Siècle de Louis XIV (1751, úryvky)

Denis Diderot: alespoň Jacques le Fataliste et son maître (1765-1784), Lettres à Sophie Volland (ed. Jean Varlost, Gallimard, Folio classique č. 1547, mnoho reedic) a Le Rêve de d’Alembert (1769)

Jean-Jacques Rousseau: alespoň Julie ou La Nouvelle Héloïse (1761) a Les Confessions (1782-1789)

Choderlos de Laclos: Les liaisons dangereuses (1782)

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: Le mariage de Figaro (1778/uvedeno až 1784)

Donatien Alphonse François de Sade: Justine (1791)

19. století

François-René de Chateaubriand: Atala (1801), René (1802), Les Mémoires d’outre-tombe (1850, posmrtně)

Mme de Staël: Corinne ou l’Italie (1807), De la littérature (1800), De l’Allemagne (1810)

Alphonse de Lamartine: Méditations poétiques (1820)

Alfred de Musset: Les Nuits (1841)

Victor Hugo: Notre-Dame de Paris (1831) a Les Misérables (1862) + alespoň jedna básnická sbírka (např. Les Châtiments, 1853)

Stendhal: Racine et Shakespeare (1825), Le Rouge et le Noir (1830), La Chartreuse de Parme (1839)

Honoré de Balzac: Le Père Goriot (1835) a Eugénie Grandet (1833) + alespoň jeden další román

Théophile Gautier: Mademoiselle de Maupin (1835), Émaux et Camées (1852)

Gérard de Nerval: Les Filles du feu (1854), Aurélia ou le Rêve et la vie (1855)

Baudelaire: Les Fleurs du Mal (1857, číst však rozšířené vydání z roku 1861), L’Art romantique (1868)

Gustave Flaubert: alespoň Madame Bovary (1857) a L’Éducation sentimentale (1869)

Paul Verlaine: Poèmes saturniens (1866), Fêtes galantes (1869), Romances sans paroles (1874), Sagesse (1880), Les Poètes maudits (1881), Jadis et Naguère (1881)

Arthur Rimbaud: Lettres du voyant (1871), Une Saison en enfer (1873), Illuminations (1872-1873, vydáno souborně 1886)

Guy de Maupassant: Boule-de-Suif (1880), Une vie (1883), Bel-Ami (1885), Le Horla (1887)

Émile Zola: Thérèse Raquin (1867), L’Assommoir (1877), Nana (1880), Au Bonheur des Dames (1883), La Bête humaine (1890)

Joris-Karl Huysmans: À rebours (1884)

José-Maria de Heredia: Les Trophées (1893)

Stéphane Mallarmé: Igitur (1869), L’Après-midi d’un faune (1876), Album de vers et de prose (1887), Les Poésies de Stéphane Mallarmé (1887), Vers et prose (1893), Divagations (1897), Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897)

Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac (1897)

 

20. století

Alfred Jarry: Messaline (1901), Le Surmâle (1902)

Romain Rolland: Jean-Christophe (1904-1912)

Paul Claudel: Partage de midi (1905)

Anatole France: L’Île des Pingouins (1908)

Charles Péguy: Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc (1910)

Guillaume Apollinaire: Alcools (1913)

Blaise Cendrars: Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France (1913)

Alain-Fournier : Le Grand Meaulnes (1913)

Marcel Proust : Du côté de chez Swann (1913)

Jules Romains: Les Copains (1913)

Maurice Barrès: La Colline inspirée (1913)

André Gide: Les Caves du Vatican (1914), Les Faux-Monnayeurs (1925)

Max Jacob: Le Cornet à dés (1916)

Paul Valéry: La Jeune Parque (1917)

Colette : Chéri (1920)

André Breton: Les Manifestes du surréalisme (1924, 1929), Nadja (1928)

Louis Aragon: Le Paysan de Paris (1926), Aurélien (1944)

François Mauriac: Thérèse Desqueyroux (1927), Le Nœud de vipères (1932)

Gabriel Marcel: Journal métaphysique (1927)

Jean Giono: Colline (1929), Les Âmes fortes (1950)

Jean Cocteau: Les Enfants terribles (1929)

Antoine de Saint-Exupéry: Vol de nuit (1931)

Louis-Ferdinand Céline: Le Voyage au bout de la nuit (1932)

André Malraux: La condition humaine (1933)

Jean Giraudoux: La guerre de Troie n’aura pas lieu (1935)

Georges Bernanos : Journal d’un curé de campagne (1936)

Henri Michaux: Voyage en Grande Garabagne (1936)

Antonin Artaud: Le Théâtre et son double (1938)

Jean-Paul Sartre: La Nausée (1938), Huis-clos (1943)

Jean Anouilh: Antigone (1944)

Albert Camus: L’étranger (1942), La Chute (1956)

Jacques Prévert: Paroles (1946)

Samuel Beckett: En attendant Godot (1949), Oh les beaux jours (1963)

Marguerite Yourcenar : Mémoires d’Hadrien (1951)

Eugène Ionesco : La Cantatrice chauve (1950), Les Chaises (1952)

René Daumal : Le Mont analogue (1952)

Alain Robbe-Grillet : La Jalousie (1957)

Michel Butor: La Modification (1957)

Marguerite Duras: Moderato cantabile (1958)

Nathalie Sarraute: Le Planétarium (1959)

Raymond Queneau: Les Fleurs bleues (1965)

Patrick Modiano: La Ronde de nuit (1969)

Georges Perec: W ou le souvenir d’enfance (1975)

Romain Gary / Émile Ajar : La Vie devant soi (1975)

Jean-Philippe Toussaint : La Salle de bain (1985)

Jean-Marie Gustave Le Clézio: Onitsha (1991)

Pascal Quignard : Tous les matins du monde (1991)

Marie Ndiaye : La Sorcière (1996)

Michel Houellebecq: Les Particules élémentaires (1998)

Jean Echenoz: Je m’en vais (2001)

Sylvie Germain: Magnus (2005)

Pierre Lemaitre : Au revoir là-haut (2014)

Laurent Binet : La Septième Fonction du langage (2015)

Kanadská frankofonní literatura

Philippe Aubert de Gaspé fils: L’influence d’un livre (1837)

Philippe Aubert de Gaspé père: Les anciens Canadiens (1863)

Patrice Lacombe: La Terre paternelle (1846)

Antoine Gérin-Lajoie: Jean Rivard, le défricheur (1874), Jean Rivard, économiste (1876)

Laure Conan: Angéline de Montbrun (1882)

Rodolphe Girard: Marie Calumet (1904)

Émile Nélligan: Émile Nelligan et son oeuvre (1904)

Paul Morin : Paon d’émail (1911)

Louis Hémon: Maria Chapdelaine (1913)

Lionel Groulx: Les rapaillages (1916)

Albert Laberge: La Scouine (1918)

Claude-Henri Grignon: Un homme et son péché (1933)

Jean-Charles Harvey: Les Demi-civilisés (1934)

Roger Lemelin: Au pied de la pente douce (1944)

Germaine Guèvremont: Le Survenant (1945)

Gabrielle Roy: Bonheur d’occasion (1945)

Paul-Émile Borduas: Refus global (1948)

Yves Thériault: Agaguk (1958)

Gérard Bessette: Le libraire (1960)

Jacques Renaud: Le Cassé (1964)

Jacques Ferron: Contes du pays incertain (1962), L’Amélanchier (1970)

Hubert Aquin: Prochain épisode (1965)

Marie-Claire Blais: Une saison dans la vie d’Emmanuel (1965)

Claude Jasmin: Pleure pas, Germaine (1966)

Réjean Ducharme: L’Avalée des avalés (1966)

Jacques Godbout: Salut Galarneau (1967), Les têtes à Papineau (1981)

Michèle Lalonde: Speak White! (1968)

Michel Tremblay: Les Belles-soeurs (1968), La grosse femme d’à côté est enceinte (1978)

Victor Lévy-Beaulieu: Race de monde (1969)

Gaston Miron (Hexagone): L’Homme rapaillé (1970)

Jean-Paul Desbiens: Les insolences du Frère Untel (1970)

Louky Bersianik: L’Euguélionne (1976)

Anne Hébert: Kamouraska (1970), Les Fous de Bassan (1982)

Yves Beauchemin: Le Matou (1981)

Régine Robin: La Québécoite (1983)

Jacques Poulin: Volkswagen Blues (1984)

Dany Laferrière: Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer (1985), Le Cri des oiseaux fous (2000)

Jacques Godbout: Une histoire américaine (1986)

Nicole Brossard: Le désert mauve (1987)

Monique LaRue: Copies conformes (1989)

Pierre Turgeon: La première personne (1992)

Nancy Huston: Cantique des plaines (1993), Professeurs de désespoir (2004)

Sergio Kokis: Le Pavillon des miroirs (1994), Le Maître de jeu (1999)

Gaétan Soucy: La petite fille qui aimait trop les allumettes (2000)

Nelly Arcan: Putain (2001)

Émile Ollivier: La Brûlerie (2004)

Nicolas Dickner: Nikolski (2005)

Ying Chen: La Mémoire de l’eau (2006)

Catherine Mavrikakis: Le Ciel de Bay City (2008)

Jocelyne Saucier: Jeanne sur les routes (2006), Il pleuvait des oiseaux (2011)

Éric Plamondon: Hongrie-Hollywood Express (2011), Mayonnaise (2012), Pomme S (2013)

 

Belgická frankofonní literatura

Charles De Coster : La Légende et les Aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs (1867)

Maurice Maeterlinck : Serres chaudes (1889), Les Aveugles (1890), Pelléas et Mélisande (1892), L’Oiseau bleu (1908)

Georges Rodenbach : Bruges-la-Morte (1892), Le Carillonneur (1897)

Émile Verhaeren : Les Villes tentaculaires (1895)

Camille Lemmonier : Un Mâle (1881)

Fernand Crommelynck : Le cocu magnifique (1921)

Marie Gevers : La Comtesse des digues (1931)

Clément Pansaers : L’Apologie de la paresse (1917), Le Pan-Pan au cul du nu nègre (1920), Les Saltimbanques. Comédie du Polyèdre pour marionnettes vivantes (2009)

Paul Nougé : Histoire de ne pas rire (1980), L’Expérience continue (1981)

Marcel Mariën : Les Fantômes du Château de cartes (1981)

Louis Scutenaire : Les Haches de la vie (1937)

Christian Dotremont : La pierre et l’oreiller (1955)

Henri Michaux :Un barbare en Asie (1933), Plume (1938), La Vie dans les plis (1949), Misérable Miracle (La mescaline) (1972)

Jacqueline Harpman : La plage d’Ostende (1991)

Jean-Philippe Toussaint : La Télévision (1997)

Úvod > Francouzština > Požadavky k BZK > Požadavky k BZK – filologická akreditace (studenti, kteří zahájili studium od r. 2015 do r. 2018 včetně)