Bc. studium

Tříleté bakalářské studium – program Italianistika

Studijní plán naleznete zde.

Strukturované (bakalářské a navazující magisterské) studium oboru Italianistika je otevřeno od r. 2008/2009; od ak. r. 2020/21 je nově akreditován studijní program ITALIANISTIKA

Po absolvování tříletého  bakalářského studia může student pokračovat ve studiu v dvouletém navazujícím magisterském studiu programu Italianistika.

Charakteristika oboru

Cílem bakalářského programu Italianistika je na jedné straně praktické osvojení italského jazyka na úrovni C1 a teoretický vhled do fungování cizího jazyka, na straně druhé nabytí celkového přehledu o dějinách italské literatury, historie a současnosti Itálie. 

Studium v bakalářském studijním programu má dvě varianty – samostatné a sdružené studium.

Italianistika je koncipována jako moderní filologický program, v němž je velký prostor věnován nejen praktickému jazyku (jehož zvládnutí od A2 po C1 je klíčové), ale i teoretickým jazykovědným disciplínám (od fonetiky po syntax) a solidnímu přehledu dějin italské literatury. Kromě toho je student rovněž zasvěcen do dějin Itálie a do jejích současných reálií.  

Profil absolventa

Odborné znalosti a dovednosti:

Absolvent plného i sdruženého plánu ovládá současnou italštinu na úrovni C1; absolvent plného studia je vybaven širší konverzační schopností a rozsáhlejší slovní zásobou 

– Zná základní jazykovědné pojmy aplikované na italský jazyk 

– Orientuje se v základních literárněvědných pojmech 

– Je schopen teoreticky popsat jednotlivé podsystémy současné italštiny (fonetika, morfologie, syntax a slovní zásoba) 

– Má základní přehled o dějinách italské literatury od počátků do současnosti; absolvent plného studia dokáže nad rámec tohoto přehledu dobře analyzovat klíčové texty literárních dějin 

– Je obeznámen se základními historickými etapami Itálie (od starověkého Říma po současný stát) 

– Absolvent dokáže číst literární i odborné texty v současné italštině 

– Je rovněž schopen ústního i písemného projevu v omezeném rozsahu žánrů  

– Dokáže dobře pracovat se sekundární literaturou 

– Orientuje se v širších souvislostech současné Itálie (politický systém, dějinná východiska) 

– Kromě italštiny ovládá díky společnému základu minimálně dva cizí jazyky 

Uplatnitelnost na trhu práce:

Absolvent plného i sdruženého bakalářského studia italianistiky se uplatní v širokém spektru profesí, v nichž je vyžadována znalost italštiny a dobrá orientace v reáliích současné Itálie: zejména v cestovním ruchu (např. jako delegát cestovních kanceláří), v podnikatelské sféře (mezinárodní obchod mezi ČR a Itálií), v různých kulturních  agenturách – v omezené míře jako překladatel či tlumočník. Absolvent je rovněž připraven k práci jako nakladatelský redaktor, jazykový asistent v nakladatelství, jazykový asistent ve sdělovacích prostředcích, pracovník ve státní správě, neziskových a humanitárních organizacích, mezinárodních institucích; může působit jako asistent ve strukturách MZV, EU, Evropského parlamentu, jakož i na zastupitelských úřadech a kulturních střediscích Itálie v ČR a ČR v Itálii.  

 

Okruhy přijímací zkoušky: 

1) Italská literatura (na základě předloženého seznamu četby). 

2) Italská gramatika v rámci předepsaného rozsahu. 

3) Obecnělingvistická otázka. 

4) Konverzace vitalštině. 

Další požadavky ke zkoušce:  

Seznam četby obsahující minimálně 10 děl italské literatury (v překladu či v originále; seznam knih by měl být vyvážený, neměl by např. převažovat jeden jediný autor). Předkládá se u přijímací zkoušky. 

Historie oboru

Obor Italianistika se na FF UK v Praze vyvíjel od 90. let 19. století v rámci katedry románských literatur, po roce 1945 pak v rámci autonomního oddělení katedry (nyní Ústavu) románských studií. Je to jasně vyprofilovaný obor s dlouhou tradicí (J. Vrchlický, F. X. Šalda, J. Bukáček, S. Hamplová aj.). V průběhu své existence přispěl význačnou měrou k lepšímu poznání italské kultury v českém prostředí a k analýze česko-italských vztahů. V současné době se zástupci oboru účastní řady domácích a mezinárodních konferencí, přednášejí na zahraničních univerzitách, publikují monografické příspěvky k problematice italské literární historie a italské lingvistiky, podílejí se na kolektivních pracích a publikují v domácích i zahraničních časopisech. Aktivita oboru je oceňována i ze strany Italské republiky (např. Řád Ordine al Merito della Repubblica italiana udělený prof. Jiřímu Pelánovi).

Úvod > Italština > Bc. studium