Bc. studium

Tříleté bakalářské studium – obor Italianistika

Studijní plán naleznete zde.

Strukturované (bakalářské a navazující magisterské) studium oboru Italianistika je otevřeno od r. 2008/2009.

Po absolvování tříletého  bakalářského studia může student pokračovat ve studiu v dvouletém navazujícím magisterském studiu oboru Italianistika.

Charakteristika oboru

Bakalářský studijní obor Italianistika je zaměřen na přípravu k výkonu povolání popsaných v profilu absolventa, praktické soudobé poznatky a metody ale doplňuje též o vybrané poznatky teoretické a je pojat i jako příprava na navazující magisterské studium.

Studium v bakalářském studijním programu má dvě varianty, odlišené od počátku studia, studium jednooborové a dvouoborové.

Těžištěm bakalářského oboru italianistika je studium moderní filologie, a to ve vztahu k italskému jazyku a k italské literatuře.

Studium italského jazyka a literatury tak umožňuje poznání a praktickou aplikaci základů literární vědy a jazykovědy i vhled do italské kulturní oblasti jako součásti evropské civilizace.

Dosažení všech zmiňovaných cílů odpovídá i struktura plánu, který obsahuje:

  • Předměty humanitní vzdělanosti – filosofie a cizí jazyk
  • Předměty filologické vzdělanosti – seznamují s evropským myšlením o jazyce a o literatuře; nabízejí základy dalšího cizího jazyka.
  • Předměty italské filologie – zahrnují tři okruhy studia jazyka a literatury jako součásti italské kultury: studium jazyka a o jazyce, literatura, kultura. Italská filologie se skládá z fonetiky, morfologie a syntaxe italského jazyka a dále z přehledu vývoje italské literatury od počátků po dnešek v kulturním a historickém kontextu, kterému je věnován také předmět Úvod do dějin Itálie a Úvod do italské kultury a reálií.
  • Volitelné předměty z dalších oborů FF a UK doplňují všeobecný vhled do humanitních oborů (u dvouoborového studia je tento přesah dán do značné míry studiem druhého oboru.)

Studium italské literatury má dvě stránky: odborné porozumění italské literatuře jako konkrétnímu příkladu literatur západní kultury, založené na znalosti literární teorie a práci se sekundární literaturou; a zároveň aplikace nabyté znalosti v práci redakční a překladové. Pro další praktické uplatnění v kulturních institucích, domácích i mezinárodních, je v seminářích kultivován ústní a písemný projev v češtině i v italštině. Širší teoretický a kontextový záběr pěstuje schopnost vidět souvislosti a samostatně myslet.

V lingvistice se zároveň se studiem jazykového systému italštiny a aplikace obecné jazykovědy klade velký důraz na rozvoj a zdokonalení praktických jazykových dovedností. Studium italštiny předpokládá při přijetí na fakultu základní znalost jazyka cca na úrovni A2, prakticky zaměřené jazykové kurzy jsou cíleny na dosažení solidní jazykové kompetence odpovídající úrovni C1.

Obor zajišťuje mobilitu studentů, usiluje o aspoň semestrální pobyt každého studenta na některé zahraniční univerzitě v průběhu bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia, disponující praktickou znalostí italského jazyka na úrovni C1 a dvou dalších cizích jazyků (úroveň B1 a A2), a především kvalitními teoretickými znalostmi základů těchto disciplín: italská lingvistika, obecná lingvistika, teorie literatury, dějiny italské literatury a kultury, dějiny Itálie a italské reálie je připraven k navazujícímu magisterskému studiu. Širší vhled do evropského filologického myšlení a evropské kultury vytváří podmínky pro jeho profesní flexibilitu.

Zároveň může nabyté znalosti a své další předpoklady, jako je vhled do principů profesionální práce v humanitní oblasti, schopnost pracovat s domácí a výběrově také cizojazyčnou odbornou literaturou, rozvitá a kultivovaná schopnost formulace myšlenek a kreativního myšlení, prakticky aplikovat v širokém spektru profesí: překladatel, nakladatelský redaktor, jazykový asistent v nakladatelství, jazykový asistent ve sdělovacích prostředcích, pracovník ve státní správě, neziskových a humanitárních organizacích, mezinárodních institucích, cestovním ruchu,  podnikatelské sféře, festivalových agenturách, delegát cestovních agentur v konkrétních destinacích, asistent ve strukturách MZV, EU, Evropského parlamentu, pracovník na zastupitelských úřadech a v kulturních střediscích Itálie v ČR a ČR v Itálii.

Historie oboru

Obor Italianistika se na FF UK v Praze vyvíjel od 90. let 19. století v rámci katedry románských literatur, po roce 1945 pak v rámci autonomního oddělení katedry (nyní Ústavu) románských studií. Je to jasně vyprofilovaný obor s dlouhou tradicí (J. Vrchlický, F. X. Šalda, J. Bukáček, S. Hamplová aj.). V průběhu své existence přispěl význačnou měrou k lepšímu poznání italské kultury v českém prostředí a k analýze česko-italských vztahů. V současné době se zástupci oboru účastní řady domácích a mezinárodních konferencí, přednášejí na zahraničních univerzitách, publikují monografické příspěvky k problematice italské literární historie a italské lingvistiky, podílejí se na kolektivních pracích a publikují v domácích i zahraničních časopisech. Aktivita oboru je oceňována i ze strany Italské republiky (např. Řád Ordine al Merito della Repubblica italiana udělený prof. Jiřímu Pelánovi).

Úvod > Italština > Bc. studium