Uchazeč

Nabízené formy studia

  • prezenční
  • kombinovaná

Vstupní požadavky

Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických, zejména romanistických oborů. Uchazeč o studium v doktorském studijním programu by měl prokázat jednak hluboké znalosti oboru, jednak jasnou představu o směru vlastní výzkumné a tvůrčí práce.

Témata projektů / disertačních prací

Návrhy témat uchazečů je třeba projednat s předsedou oborové rady. Oborová rada nenabízí konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům umožňuje individuální volbu, je-li v souladu se zaměřením pracoviště.

Témata je třeba konzultovat s předsedou oborové rady

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkouška je ústní. Uchazeč o doktorské studium seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím odborným vývojem, obory předchozího studia, odbornou praxí, dosavadní publikační činností v oboru, případně v oborech příbuzných. Při přijímací zkoušce je preferováno předložení projektu budoucí doktorské disertační práce o doporučeném rozsahu 4 normostran. Projekt budoucí doktorské disertační práce by měl obsahovat uchazečův základní přehled o dosavadním stavu bádání v daném tématu (doplněný soupisem odborné literatury) a měl by doložit jeho způsobilost tvůrčím způsobem promýšlet zvolený problém a metody jeho řešení. O projektu se vede odborná rozprava, v níž se prověřuje nejen znalost obecně teoretických základů oboru i orientaci k problematice související s tématem zamýšlené disertační práce.

Části ústní přijímací zkoušky

  1. Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tématickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu) – 0 – 30 bodů
  2. Posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče – 0 – 15 bodů
  3. Prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu)  0 – 15 bodů

Obecné informace k přijímacímu řízení na FFUK

Úvod > Románské jazyky > Uchazeč