Obecné informace

Co vlastně znamená studijní pobyt v zahraničí? Jaké jsou možnosti? Máte spoustu otázek? Pokusíme se na ně odpovědět…

 

Proč bych měl uvažovat o studijním pobytu v zahraničí?

Studijní pobyt v zahraničí přináší našim studentům nenahraditelnou zkušenost rozšíření si odborných znalostí a poznatků, seznámení se s prostředím jiné univerzity a v neposlední řadě i kulturní zážitek z poznání cizích památek a přírodních krás. Kromě toho studenti během pobytu získávají odborné kontakty a navazují osobní přátelství, která často přetrvávají i po skončení studií.

Studijní programy typu Erasmus či Ceepus vnímáme jako nejznámější a pravděpodobně i nejjednodušší možnost pro naše studenty jak studovat v zahraničí. V posledních letech se staly nedílnou součástí vysokoškolského prostředí. Jejich absolvování přispívá velkou měrou k profesnímu a osobnostnímu rozvoji budoucích absolventů vysokých škol a společně se zkvalitněním jazykové vybavenosti poskytuje absolvování takového pobytu i výrazně lepší pozici na trhu práce.

Mezi hlavní výhody pobytu na zahraniční univerzitě patří:

  • Možnost zlepšit se ve studovaném jazyce
  • Seznámení se s prostředím zahraniční univerzity, poznání studovaného oboru z nové perspektivy
  • Získání kontaktů v zahraničí
  • Přístup k někdy obtížně přístupné sekundární literatuře, již je následně možno využít při psaní bakalářské, diplomové nebo doktorské práce, možnost konzultovat svou práci se zahraničními odborníky
  • Kontakt se zahraničními spolužáky, který je možno využít např. při zpracovávání závěrečných prací sociolingvistického charakteru založených na dotazníkovém šetření
  • Velká osobní zkušenost ze zahraničí

 

Jak nejčastěji vyjíždějí do zahraničí studenti ÚRS?

Nejčastějším způsobem výjezdu pro studium v zahraničí je pro studenty všech oborů ÚRS program Erasmus+, jehož se může zúčastnit každý student, který je zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celou dobu pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na FFUK. Vyjet může nejdříve ve 2. ročníku bakalářského studia, neboť výběrová řízení probíhají na jaře (zpravidla v březnu) předešlého akademického roku vzhledem k roku výjezdu.

V době přihlášení do výběrového řízení musí být student maximálně ve 3. ročníku bakalářského nebo ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia. U studentů ve 4. ročníku bakalářského a ve 3. ročníku navazujícího magisterského studia je nominace podmíněna jejich postupem do dalšího cyklu studia.

 

Na jaké univerzity mohu vyjet?

Každý obor ÚRS má uzavřeny bilaterální smlouvy s partnerskými univerzitami, v nichž je stanoven počet míst a měsíců na každý akademický rok. Seznam si můžete prostudovat zde:

Hispanistika

Francouzská filologie

Italianistika

Portugalistika / Lusobrazilská studia

 

Jak dlouho trvá studijní pobyt?

Studijní pobyty zpravidla trvají 5 měsíců, v případě doktorského studia mohou být i kratší (minimálně však 3 měsíce). Dvousemestrální pobyty nejsou tak časté, ale v závislosti na financování programu pro příslušný rok může být studentům nabídnuta možnost pobyt si prodloužit.

 

Mohu studijní pobyt absolvovat opakovaně?

Ano, v rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia, a to v každém cyklu na maximálně 12 měsíců.

 

Chci vyjet na zahraniční univerzitu. Jak mám postupovat?

Při vyřizování všech typů zahraničních stáží Vám bude nápomocno zahraniční oddělení FF UK. Prostudujte si prosím nejprve informace zveřejněné na internetu pod jednotlivými typy stipendií a také sekci často kladených dotazů. Pracovníci zahraničního oddělení Vám zodpoví případné další dotazy.

Při plánování zahraničního výjezdu nejprve kontaktujte koordinátora z příslušného oddělení:

Lic. Daniel Márquez Guzmán – Hispanistika

Dr. Olga Nádvorníková – Francouzská filologie

Dr. Alice Flemrová – Italianistika

Dr. Petra Svobodová – Portugalistika / Lusobrazilská studia

Přihlašování do výběrového řízení probíhá elektronicky přes aplikaci, do níž se studenti přihlašují přes webové stránky https://is.cuni.cz/webapps/ do data stanoveného při vypsání výběrového řízení. Student má možnost založit přihlášku na celkem 3 univerzity podle vlastního výběru, nominován je, po úspěšném absolvování výběrového řízení, na jednu z nich.

Před odjezdem student stanoví studijní plán, schvalovaný koordinátorem Erasmu pro příslušný obor, z něhož je jasně patrné, které atestace získané na zahraniční univerzitě mu budou po návratu uznány za domácí ekvivalenty. Studijní plán lze po příjezdu na zahraniční univerzitu modifikovat. Změny je opět nutné nechat schválit domácím i zahraničním koordinátorem.

 

Jakou částkou jsou měsíčně dotovány zahraniční pobyty?

Finanční podpora programu Erasmus+ na zahraniční pobyty studentů má formu účelového stipendia na podporu studia v zahraničí podle čl. 5 Stipendijního řádu UK. Pravidla pro přidělování stipendií na výjezdy upravuje příslušné opatření děkana. Výše měsíčního stipendia je diferencovaná v závislosti na cílové zemi. Paušální měsíční částka pro akad. rok 2015/2016 je 500,- euro (Francie, Itálie) a 400,- euro (Portugalsko, Španělsko). Účelové stipendium je přiznáno v souladu s délkou zahraničního pobytu dle akceptačního dopisu, doručeného partnerskou institucí a v návaznosti na výši alokovaných prostředků UK na zahraniční pobyty studentů v rozhodném období.

 

K čemu je tato částka určena?

Účelové stipendium je určeno na pokrytí části nákladů souvisejících se zahraničním pobytem. Podmínky čerpání stipendia upravuje tzv. Účastnická smlouva programu Erasmus+, kterou student uzavře s UK před zahájením zahraničního pobytu.

 

Krom programu Erasmus+ se často hovoří i o programu CEEPUS. O co se jedná?

CEEPUS je program určený pro země střední a východní Evropy: Dohodu o spolupráci podepsaly: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a spolupracuje také Priština-Kosovo. Výměny probíhají v rámci tzv. tématických sítí s konkrétními partnery na základě předem domluvených a podepsaných smluv.

Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS jednotlivých zúčastněných států.

Zahraniční oddělení FF UK do přihlašovacího procesu nijak nezasahuje. Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Domu zahraničních služeb.

 

Existují i další možnosti krátkodobých či dlouhodobých pobytů v zahraničí?

Aktuální nabídku naleznete zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/

Úvod > Studium v zahraničí > Obecné informace