Románské literatury

Pro všeobecné informace (ISP, stipendia, žádosti, formuláře atd.) týkající se doktorského studia: http://www.ff.cuni.cz/studium/doktorske-studium/

 

Studijní program: Filologie

Studijní obor:  Románské literatury

Specializace:

  • francouzská literatura a literatury frankofonních zemí
  • italská literatura
  • portugalsky psané literatury
  • rumunská literatura
  • španělsky psané literatury

Oborová rada   (schváleno vědeckou radou FF UK 18.9.2008)

Předsedkyně:   doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

Členové:

Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.

PhDr. Alice Flemrová, Ph.D.

Mgr. Šárka Grauová, Ph.D

doc. PhDr. Marie Vožďová, Ph.D.

prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

prof. Petr Kyloušek, CSc.

doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc.

doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc

doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.

Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

Studium

Doktorské studium je upraveno Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze (schváleným 22. 6. 2009), zejména část I, čl. 2/5 a část III.

Pravidla upřesňuje opatření děkana č. 20/2010 (http://www.ff.cuni.cz/FF-8568.html).

Individuální studijní plán

Studium má upevnit a prohloubit teoretické a metodologické předpoklady  pro samostatnou badatelskou činnost doktoranda a podpořit jej při psaní doktorské práce. Rámcový studijní plán je vymezen akreditací, konkrétní náplň, formu a harmonogram atestací stanoví po dohodě s doktorandem jeho školitel v individuálním studijním plánu (ISP).

V ISP jsou studijní povinnosti u prezenčního studia rozloženy do tří roků, u kombinovaného studia do pěti roků. ISP stanoví i rok státní doktorské zkoušky a termín odevzdání disertační práce (měsíc a rok).

Návrh ISP vyhotovuje ve spolupráci se studentem školitel a předkládá jej ke schválení oborové radě pro románské literatury do poloviny října; schválený ISP musí být odevzdán na oddělení vědy do konce října.

Rámcový studijní plán

1)  Filozofie: písemná práce a ústní rozprava o ní podle požadavků Ústavu filozofie a religionistiky FF.

2)  Světový jazyk podle doporučení oborové rady. Zkouška podle požadavků Jazykového centra FF (http://jc.ff.cuni.cz).

3)  Další cizí jazyk. Zkouška nebo zápočet podle požadavků  školitele.

4)  Širší vědní základ (literární teorie, komparatistika, dějiny jiné literatury, estetika, historie, dějiny umění, apod.). Zkouška.

5)  Specializace (podle zaměření disertační práce). Zkouška.

Další studijní povinnosti:

Student předkládá každý rok alespoň jednu písemnou práci k tématu disertační práce, a to buď ve formě publikovaného odborného článku, nebo rukopis kapitoly připravované disertace. Ve třetím roce prezenčního studia a nejpozději v pátém roce kombinovaného studia předloží disertační práci, nebo její stěžejní část.

Student prezenční formy studia se aktivně účastní doktorského semináře.

Student prezenčního studia může být též pověřen plněním odborných, pedagogických a organizačních úkolů v rámci potřeb školicího pracoviště.

Žádoucí je během doktorského studia absolvovat alespoň jeden studijní pobyt v zahraničí (nezajišťuje ÚRS).

Hodnocení studia

Školitel sleduje plnění individuálního studijního plánu a na konci každého studijního roku vypracuje hodnocení doktorandova studia a doporučí, nebo nedoporučí jeho pokračování. Přílohou hodnocení  je písemná zpráva studenta, která obsahuje zejména soupis publikovaných a k publikaci přijatých prací, účast na konferencích, zahraničních stážích apod. Zprávu student předá školiteli v první polovině září.

Ukončení studia

„Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.“ (Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 47)

Pravidla pro ukončení doktorského studia stanoví Studijní a zkušební řád Univerzity  Karlovy v Praze. Upřesňuje je opatření děkana č. 20/2010 a jeho pozdější novelizace.

Úvod > Románské literatury