Románské literatury

Pro všeobecné informace (ISP, stipendia, žádosti, formuláře atd.) týkající se doktorského studia: http://www.ff.cuni.cz/studium/doktorske-studium/

 

Studijní program: Filologie

Studijní obor:  Románské literatury

Specializace:

 • francouzská literatura a literatury frankofonních zemí
 • italská literatura
 • portugalsky psané literatury
 • rumunská literatura
 • španělsky psané literatury

Oborová rada   (schváleno vědeckou radou FF UK 18.9.2008)

Předsedkyně:   doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

Členové:

Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.

PhDr. Alice Flemrová, Ph.D.

Mgr. Šárka Grauová, Ph.D

doc. PhDr. Marie Vožďová, Ph.D.

prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

prof. Petr Kyloušek, CSc.

doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc.

doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc

doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.

Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

Základní struktura studijních povinností doktorského studia oboru

Románské literatury

 

1.   POVINNOSTI SPOJENÉ S KONTROLOU PRÁCE NA DISERTACI

1.1 Doktorandský seminář (AXRLDOS01–04, od 5. roku výš AXRLDOS01 s opakovaným zápisem)

 • Student je povinen účastnit se Doktorandského semináře po celou dobu svého studia.
 • Doktorandský seminář slouží k průběžné prezentaci výsledků v rámci DS, jeho náplní je především společná prezentace částí disertační práce a dalších odborných aktivit (např. předběžných verzí článků / konferenčních příspěvků).
 • V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace.
 • Předpokládaný rozpis aktivit v doktorandském semináři po jednotlivých letech:
 • ročník: prezentace komentované rešerše k disertační práci v rozsahu min. 5 normostran
 • ročník: prezentace rozpracovaných tezí disertační práce v rozsahu min. 10 normostran a komentované osnovy celé práce v rozsahu minimálně 5 normostran
 • ročník: prezentace první kapitoly či jiného výstupu z disertační práce v rozsahu min. 35 normostran
 • Každý další ročník: prezentace dalšího výstupu z disertační práce v rozsahu min. 35 normostran
 • Termín: Povinnost Doktorandský seminář atd. bude studentovi automaticky zapisována v každém roce studia.

1.2 Komentovaná rešerše k disertační práci (AXRLDIS04)

 • U prostudovaných titulů bude uveden souhrn a hodnocení, u ostatních titulů student uvede, zda ověřil jejich dostupnost a výsledek tohoto ověření. U všech titulů bude podrobně zdůvodněn konkrétní vztah k tématu disertační práce.
 • Termín: 1. rok studia.

1.3 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce (AXRLDIS01)

 • Rozsah předložených tezí odpovídá rozsahu a teoretickému záběru disertační práce; teze musí obsahovat veškeré podstatné součásti struktury disertační práce.
 • Teze budou prezentovány na doktorandském semináři.
 • Termín: 2. rok studia.

1.4 Komentovaná osnova disertační práce (AXRLDIS05)

 • Komentovaná osnova disertační práce s uvedením předpokládaného rozsahu u všech kapitol.
 • Osnova je podrobným průřezem disertační práce a odráží její strukturu.
 • Termín: 2. rok studia.

1.5 První kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce (AXRLDIS07)

 • Minimální rozsah 35 normostran.
 • Termín: 2. rok studia.

1.5 Další ucelená kapitola disertační práce (AXRLDIS03, AXRLDIS06, od 5. roku výš AXRLDIS03 s opakovaným zápisem)

 • Minimální rozsah 35 normostran; nepředložení může vést k ukončení studia.
 • Termín: 3. a každý další rok studia.

2.   ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ POVINNOSTI

Povinnosti shodné pro všechny studenty oboru

2.1   Cizí jazyk

 • Student po dohodě se školitelem volí mezi zkouškou z angličtiny (AXJAZ0001), němčiny (AXJAZ0005), francouzštiny (AXJAZ0002), nebo španělštiny (AXJAZ0007). Studenti se specializací na frankofonní literatury volí angličtinu, němčinu nebo španělštinu;[1] studenti se specializací na hispanofonní literatury volí angličtinu, němčinu nebo francouzštinu.[2]
 • Termín: dle dohody se školitelem 1.– 3. rok studia.

2.2 Filozofie (AXOBEC002)

 • Zkouška má po dohodě studenta se školitelem podobu písemné práce na filosofické téma vztažené k projektu disertace.
 • Termín: dle dohody se školitelem 1.– 2. rok studia.

2.4 Oborová zkouška z dějin oborové literatury (AXRLSPE… různé kódy podle témat)

 • Zkouška z dějin literatur(y) studentovy jazykové specializace zaměřená na širší literární a kulturní kontext k tématu disertace.
 • Termín: dle dohody se školitelem 1.– 3. rok studia.

 

Povinnosti stanovované individuálně na základě dohody studenta a školitele

2.4 Oborová zkouška (specializační)

 • Student po dohodě se školitelem volí jednu z pěti: Literární teorie a kritika (AXRLSPE10), Literární komparatistika (AXRLSPE11), Druhý románský jazyk (AXRJSPE14), Specializovaná metodologická zkouška (AXRLSPE13), Specializovaná oborová zkouška (AXRLSPE12)
 • Termín: dle dohody se školitelem 1.– 3. rok studia.

 

3.   ODBORNÉ AKTIVITY

3.1 Zahraniční stáž (AXRLOAK09)

 • Rok plnění není předepsán, neboť výjezd na stáž je závislý na stipendijních nabídkách a nelze jej plně předvídat předem. Povinnost lze plnit i po složení SDZK, její splnění je až podmínkou pro přihlášení k obhajobě disertace.
 • V případě závažných důvodů (péče o děti apod.) lze na základě žádosti schválené děkanem zahraniční stáž nahradit i některou jinou z následujících odborných aktivit: aktivní účast na konferenci, stáž (v rámci ČR), odborná editorská činnost, odborný překlad, akademická výuka, odborná publikace.

3.2 Odborná publikace (AXRLOAK10)

 • Studie publikovaná nebo alespoň přijatá do recenzního řízení v odborném časopise, sborníku nebo kapitola v monografii.
 • Musí jít o původní studii (příp. přehledový článek) přijatou do časopisu/sborníku se standardním recenzním řízením (nepřipouští se recenze), nebo o (minimálně) kapitolu v kolektivní monografii.
 • Termín: dle dohody se školitelem 1.– 4. rok studia.

3.3 Aktivní účast na konferenci (AXRLOAK11)

 • Aktivní účast (poster, přednáška) na konferenci nebo workshopu (kolokviu). Připouští se mezinárodní konference organizované v ČR i zahraniční konference/workshopy/kolokvia.
 • Termín: dle dohody se školitelem 1.– 4. rok studia.

3.4   Jedna další volitelná odborná aktivita (AXRLOAK12)

 • Připouští se jakákoli z následujících odborných aktivit: grantový projekt, krátkodobá stáž/studijní pobyt na zahraničním nebo na jiném domácím specializovaném pracovišti; odborná editorská činnost, odborný překlad, akademická výuka, odborná publikace. Další volitelná aktivita musí být uznána oborovou radou.
 • Termín: dle dohody se školitelem 1.– 4. rok studia.

 

4.   STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (ASDZK0001)

 • Termín: 3. rok studia.
 • Předpokladem pro podání přihlášky k SDZK je splnění všech předepsaných studijních povinností z části plánu „základní studijní povinnosti“.
 • Před komisí stanovenou oborovou radou konají doktorandi státní doktorskou zkoušku, která má ověřit jejich připravenost pro vědeckou práci. Zkouška se skládá ze dvou disciplín:
 1. Literární teorie.

Student po dohodě se školitelem prostuduje minimálně pět metodologicky relevantních literárně teoretických textů. Na jejich základě prokáže schopnost vnímat odlišnost metodologických konceptů i osobní postoj k pluralitě interpretačních možností ve vztahu k vlastní disertační práci.

 1. b) Problematika příslušné románské literatury (podle zaměření disertační práce).

Minimálně měsíc před SZDZ student předloží oborové radě svůj seznam prostudované sekundární literatury a společně s ním i seznam 5 jím navržených odborných témat, z nichž alespoň tři se nesmějí shodovat s tématem jeho disertační práce. Po jejich schválení OR student při zkoušce souvisle ústně pojedná o zvolených tématech a tím prokáže schopnost orientovat se v širším synchronním i diachronním kontextu příslušné románské literatury.

5.   OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE (AX0007305)

 • Předpokladem pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je splnění všech povinností předepsaných v ISP.

 

Standardní doba studia: 4 roky

INSTRUKCE PRO SESTAVOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU

Základní verzi ISP vytváří v SIS Oddělení vědy, přičemž každému doktorandovi automaticky zapisuje všechny povinnosti, které jsou jednoznačně dané pro všechny studenty oboru (tj. u nichž je v rámcovém plánu výše uveden jednoznačný kód). Jakmile je tento základní ISP vytvořen, student po dohodě se školitelem musí v SIS dovyplnit:

 1. Zvolený Cizí jazyk, který vybírá z nabídky jazyků asociované s daným plánem.
 2. Oborovou zkoušku z dějin oborové literatury (opět z nabídky asociované v SIS s daným plánem).
 3. Individuální studijní povinnosti Oborovou zkoušku (specializační) dle specifikace uvedené v plánu výše. Tuto povinnost lze zadat buď volbou některého již existujícího předmětu, nebo (pokud daný předmět v SIS dosud neexistuje) zadáním tzv. „popisu předmětu“, který danou povinnost slovně popisuje s tím, že s nějakým předmětem v SIS bude asociována až později.
 4. Rok plnění u všech povinností, u nichž výše uvedený oborový plán určuje časové rozpětí.

 

[1] Vystudoval-li student v bakalářském nebo magisterském studiu zároveň i další filologický obor z množiny A/N/Š, povinnost Cizí jazyk pro něj odpadá.

[2] Vystudoval-li student v bakalářském nebo magisterském studiu zároveň i další filologický obor z množiny A/N/F, povinnost Cizí jazyk pro něj odpadá.

 

Úvod > Románské literatury