Granty

GAČR 16-00236S – Smíšená paradigmata v italo-románských jazycích (doba řešení: 3 roky, 2016-2018); řešitel: Pavel Štichauer

Projekt, schválený na r. 2016-2018, se zabývá selekcí pomocného slovesa v italo-románských jazycích (či spíše varietách či dialektech). Zaměřuje se konkrétně na problém smíšených systémů, v nichž se kombinují dvě pomocná slovesa (avere/essere) v rámci jednoho a téhož paradigmatu. Cílem projektu je ukázat, že alternace pomocných sloves ve smíšených paradigmatech může být pojímána v ryze morfologických termínech jako případ tzv. „morfomické“ distribuce, jež je typická pro mnoho jiných morfologických jevů (zejména kmenových alternací apod.). Dostupná data totiž naznačují, že alternaci sloves avere/essere není možné v některých případe zredukovat na funkčně koherentní opozice (např. singulár vs. plurál) a že tedy i perifráze mohou vstupovat do čistě morfologických distribucí. Projekt se pokusí tuto hypotézu pečlivě prozkoumat v teoretickém rámci autonomní morfologie, jež je v popředí současného morfologického bádání.

GAČR 16-08622S – Raně novověká francouzská tragédie: pnutí mezi teorií a praxí (doba řešení: 3 roky, 2016-2018); řešitel: Záviš Šuman
Těžištěm našeho bádání bude analytická konfrontace raně novověkých teoretických představ o tragédii s autorskými uchopeními během 17. století ve Francii. Nabídneme rozbor zásadních dobových estetických postulátů a jejich případného dopadu na dílo předních dramatiků (Montchrestien, Hardy, Rotrou, Mairet, P. Corneille, Tristan, Racine). V základních synchronních a diachronních liniích postihneme souvislosti mezi francouzskou tragédii a jí odpovídajícími žánry v Anglii, Německu a Španělsku. Rozbor poetologických kategorií, např. věrohodnosti, rozpoznání a náhlého zvratu v ději, nám umožní poukázat jak na plynulost žánrového vývoje, tak na významné zlomy. Zaměříme se proto mj. na různá zpracování téhož námětu (např. oběť) v kulturně a jazykově odlišných kontextech a pokusíme se o analýzu vzájemné podmíněnosti mezi teoretickými východisky a jejich skutečným uplatněním. Soustředíme se proto na rozbor vnitřních pojmoslovných paralel a kontrastů, tak jak během 17. století postupně vykrystalizovaly. Náš výzkum cílí k lepšímu poznání dobové kritické axiologie a kritérií, na nichž se zakládá. Na pozadí analýzy dobových estetických konceptů uchopíme vztah mezi raně novověkými teoriemi o tragédii a autorskými poetikami. Postihneme pnutí mezi těmito liniemi zevnitř a pokusíme se tak přispět k přehodnocení podstatných dobově stylových kategorií jako klasicismus a baroko.

Grant GAČR 14–01821S Pokus o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska 20. století, 2014–2016

Projekt přesahuje hranice jednotlivých filologických oborů i kateder (s řešitelským jádrem v ÚRS). Zaměřuje se na společný komparativní výzkum literatur Evropy a Ameriky, v českém prostředí ojedinělý. K propojení témat a přístupů přispěla každoroční symposia a následně tematické bloky příspěvků v časopise Svět literatury (č. 52 a 54).

Výsledkem jsou kromě referátů na kolokviích a časopiseckých článků tři kolektivní publikace:

Romanistica Pragensia XX: Fin de siècle – AUC, Phlilologica 1/2015.
Tematické číslo akademického časopisu zahrnuje šestadvacet studií k danému tématu.

Monografie Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska 20. století  (eds. A. Housková a V. Svatoň). Praha: Filozofická fakulta UK, edice Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, 2016 (v tisku), 766 s.
Česky psaná kniha přináší mezioborový pohled na literární situaci na přelomu 19. a 20. století v euroamerické oblasti, sleduje společné tendence celého kulturního regionu i národní různosti. Rozsáhlou část interpretačních kapitol doprovází panorama literatur přelomu století v jednotlivých evropských a amerických zemích, kalendárium a překlady ukázek z dobových manifestů. Autorský tým tvoří čtrnáct pedagogů FFUK, doktorandi, absolventi doktorského studia a zahraniční spolupracovníci.

Monografie Dusk and Dawn: Literature Between Two Centuries (eds. E. Voldřichová Beránková a Š. Grauová), Praha: Filozofická fakulta UK, 2016 (v tisku).
Kniha je pojata jako příspěvek k mezinárodní odborné diskusi o problematice literatury na přelomu 19. a 20. století v euroamerické oblasti. Jazyky publikace jsou angličtina, francouzština a španělština.

GAČR  P406/12/0450 – Slovotvorba v italštině od 16. do 20. století (doba řešení: 3 roky, 2012 – 2014); řešitel: Pavel Štichauer

Projekt o slovotvorbě v italštině od 16. do 20. století, schválený GAČR na roky 2012-2014, byl pokusem o zaplnění mezery mezi hlavními studiemi věnovanými italské slovotvorbě (tj. na jedné straně Salvi-Renzi, Grammatica dell’italiano antico, 2010, kap. 41, a na straně druhé Grossmann-Rainer, La formazione delle parole in italiano, 2004).

Cílem grantového úkolu bylo totiž pokrýt období, které dosud nebylo zkoumáno in extenso. Obsahem projektu byl částečný popis hlavních změn ve slovotvorném systému, které lze vystopovat právě v tomto období. Toto časové rozmezí je totiž charakterizováno první kodifikací literární italštiny a konstitucí její národní podoby.

Zvláštní pozornost byla věnována změnám v produktivitě některých procesů, vzniku nových „disponibilních“ postupů (stejně tak jako ústupu jiných procesů), jako je vzestup sufixu -zione, postupná ztráta sufixu -gione nebo nárůst produktivity verbonominálních kompozit typu portalettere.

Hlavním výstupem je kromě několika konferenčních příspěvků a článků (jako např. Verb-noun compounds in Italian from the 16th century onwards: an increasing exploitation of an available word-formation pattern, uveřejněný v prestižním časopise Morphology) zejména závěrečná, italsky psaná monografie La formazione delle parole in diacronia. Studi di morfologia derivazionale dell’italiano tra il Cinquecento e l’Ottocento. Praha: Karolinum 2015.

Projekt hodnocen jako splněný.

 

Grant GAČR 405/09/0277: Pražský lingvistický kroužek 1926-1953: nejstarší dějiny ve světle archivních pramenů  (2009-2011); Řešitel: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph. D.

Cílem projektu (dalšími spolupracovníky jsou Jan Čermák a Claudio Poeta) je zdokumentovat archiv Pražského lingvistického kroužku a dalších archivních zdrojů a na základě těchto zkoumání napsat monografii  Pražský lingvistický kroužek 1926-1953: nejstarší dějiny ve světle archivních pramenů.

Toto období není dosud v odborné literatuře naší ani zahraniční historiograficky podrobně zpracováno.  Existující monografie o Kroužku pojednávají o meznících jeho historie a jeho nejvýznamnějších představitelích. Ani nečetní badatelé, kteří se vznikem a raným vývojem Kroužku zabývali detailněji, neměli možnost pracovat s archivními materiály.

S jejich využitím chce přítomný projekt zejména: podrobně analyzovat genezi Kroužku; objasnit podíl jednotlivých osobností na jeho vzniku a vývoji; rekonstruovat vývoj členské základny; rekonstruovat okolnosti vzniku konstitutivních Tezí Kroužku z roku 1929; doplnit bibliografii nejvýznamnějších členů; přinést nové poznatky o dějinách Kroužku za druhé světové války a okolnostech jeho zániku v letech padesátých.

 

GAČR 405/06/P009 – Slovotvorba ve staré a současné italštině (doba řešení: 3 roky, 2006 – 2008); řešitel: Pavel Štichauer

Projekt Slovotvorba ve staré a současné italštině si kladl dva cíle: 1) Poskytnout odborný úvod do slovotvorných procesů současné italštiny tak, aby mohl být použit ve všech kurzech, které se explicitně této oblasti týkají. Výstupem tohoto prvního cíle je učební text Tvoření slov v současné italštině, Praha, Karolinum 2007. Kniha obsahuje i speciální kapitolu Případové studie, jejíž náplní je šest konkrétních témat traktovaných na odbornější úrovni. 2) Pokusit se o speciální studii morfologické produktivity v diachronní perspektivě, a to v teoretickém rámci kvantitativního přístupu, založeného především na Baayenově koncepci. Výstupem tohoto úsilí je závěrečná, italsky psaná monografie (s anglickým a českým résumé) La produttività morfologica in diacronia: i suffissi -mento, -zione e -gione in italiano antico dal Duecento al Cinquecento. Praha, Karolinum 2009.

Projekt hodnocen jako vynikající.

 

Grant GAČR 405/05/0345 Mluvnice španělštiny  (2005-2007); řešitel: prof. PhDr. Bohumil Zavadil; spolupracovníci: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

Výsledkem publikace knihy: Zavadil Bohumil and Čermák Petr. Mluvnice současné španělštiny. Lingvisticky interpretační přístup. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, 572 s. ISBN 978-80-246-1641-4 (více informací o knize viz zde).

 

Grant GAUK 2009/80309 Vliv romštiny na lexikum ve vybraných evropských jazycích; řešitelka: Zuzana Krinková-Čengerová

Vnitřní soutěž FFUK o podporu post-doc pro rok 2015, název projektu: Etymologický slovník iberské romštiny; řešitelka: Zuzana Krinková-Čengerová

Vnitřní soutěž FFUK o rozvojové prostředky na rok 2014, název projektu: Vývoj španělského jazyka – inovace kurzu; řešitelka: Zuzana Krinková-Čengerová

Interní grant FFUK – 2009/224104 Jazykový kontakt v chicano caló; řešitelka: Zuzana Čengerová

Interní grant FFUK – 2008/542 Romské  lexikum ve vybraných evropských jazycích – ověření nových metod sociolingvistického výzkumu;  řešitelka: Zuzana Čengerová

Úvod > Věda a výzkum > Granty