Požadavky k BZK

Základní informace ke STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (BZK)

Státní závěrečná zkouška (BZK) uzavírá bakalářské studium.

BZK na jednooborovém studiu má dvě části:

1) obhajoba bakalářské práce;

2) zkouška ze stanovených tematických okruhů

 

BZK na studiu v kombinaci má tři části:

1) obhajoba bakalářské práce

2) zkouška ze stanovených tematických okruhů

3) ústní zkouška z druhého oboru

 


 

Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky (bakalářské zkoušky):

 1. Praktický jazyk
 2. Základy teorie italského jazyka
 3. Italská literatura

Tematické okruhy BZK shrnují znalosti ze splněných předmětů v průběhu studia. Praktický jazyk ověřuje písemnou i ústní formou ovládaní italštiny, Základy teorie italského jazyka zahrnují fonetiku, morfologii, syntax a slovotvorbu, Italská literatura shrnuje přehled vývoje italské literatury od počátků po dnešek, aplikaci pojmů literární teorie a souvislosti s evropským kontextem. Seznam otázek viz níže

Bakalářská práce má rozsah nejméně 40 normostran. Student jí prokazuje schopnost samostatně shrnout dosavadní zpracování problematiky, případně ji zaměří na užití oboru v praxi. Student musí prokázat schopnost orientace v odborné literatuře a zvládnutí práce s prameny.

Student má právo navrhnout téma své bakalářské práce a jejího vedoucího z řad akademických pracovníků základní součásti fakulty. Téma zadává na základě žádosti studenta vedoucí práce prostřednictvím SISu.

Bakalářská práce se podává ve dvou svázaných exemplářích, elekronickou verzi vkládá student do SISu.  Podle Pravidel pro organizaci studia FF UK musí být podána v jazyce českém, v cizím jazyce jen se souhlasem  vedoucího pracoviště.

Seznam otázek k italské literatuře

(seznam četby je součástí jednotlivých kurzů literatury během studia)

 1. Jacopo da Lentini e i poeti siciliani
 2. Guittone d’Arezzo e i poeti toscani
 3. Il Dolce stil novo: ideologia e testi (Guinizzelli, Cavalcanti, Dante)
 4. I poeti comico-realisti (Angiolieri, Folgore da San Gimignano)
 5. Dante Alighieri
 6. Francesco Petrarca
 7. Giovanni Boccaccio
 8. L’Umanesimo e la letteratura in latino (Poliziano, Ficino, Pico della Mirandola)
 9. L’opera poetica di Lorenzo de’ Medici
 10. I poeti del circolo mediceo (Poliziano, Pulci)
 11. Il romanzo pastorale: Jacopo Sannazzaro
 12. Il poema cavalleresco: Matteo Maria Boiardo, Lodovico Ariosto
 13. La questione della lingua e l’amor platonico: Pietro Bembo
 14. Niccolò Machiavelli
 15. Torquato Tasso
 16. Giambattista Marino e la poesia barocca
 17. Il Pentamerone di Giambattista Basile e la letteratura dialettale
 18. La poesia dell’Arcadia
 19. Giuseppe Parini e il suo poema satirico Il Giorno
 20. Carlo Goldoni e la riforma del teatro
 21. Fiabe teatrali di Carlo Gozzi
 22. Le tragedie di Vittorio Alfieri
 23. Il classicismo di Vincenzo Monti
 24. Le ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo
 25. La polemica romantica (di Breme, Berchet, Manzoni)
 26. Alessandro Manzoni
 27. Giacomo Leopardi
 28. I poeti dialettali del primo Ottocento: Carlo Porta a Giuseppe Goacchino Belli
 29. La scapigliatura milanese (Praga, Boito, Tarchetti, Dossi)
 30. Giovanni Verga e il verismo
 31. Gabriele D’Annunzio
 32. Italo Svevo:  romanzi e racconti
 33. Luigi Pirandello: novelle, romanzi e opere drammatiche
 34. Il crepuscolarismo (Gozzano, Corazzini, Govoni, Palazzeschi, Moretti)
 35. Marinetti e il futurismo
 36. Riviste letterarie fiorentine: Leonardo, Lacerba, La voce
 37. Aldo Palazzeschi romanziere
 38. Giuseppe Ungaretti
 39. Eugenio Montale
 40. Strapaese x stracittà
 41. Gli umoristi: Achile Campanille e Cesare Zavattini
 42. Fuori del realismo: Dino Buzzati e Tommaso Landolfi
 43. Gli intelettuali impegnati:  Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini
 44. Il realismo mitico: Elio Vittorini e Cesare Pavese
 45. Il neorealismo: programma, autori e opere, riviste
 46. Essere ebreo: Giorgio Bassani e Primo Levi
 47. Italo Calvino
 48. Le grandi narratrici: Elsa Morante e Anna Maria Ortese
 49. Eduardo De Filippo: opere teatrali
 50. La realtà siciliana: Vitaliano Brancati, Leonardo Sciascia

Seznam otázek k teorii italského jazyka

Fonetika

 1. Fonetika a fonologie, předmět jejich studia, vznik fonologie.
 2.  Hláska, foném, varianty, základní fonologické opozice.
 3. Mluvní orgány a jejich funkce. Základní části sluchového ústrojí.
 4. Klasifikace hlásek podle způsobu a místa artikulace.
 5. Italský vokalický systém.
 6. Italský konsonantický systém.
 7. Hláskové kombinace a související jevy (asimilace apod.).
 8. Polosamohlásky, polosouhlásky, diftong vs. hiát, triftong.
 9. Kvantita v italštině – souhlásky, samohlásky.
 10. Suprasegmentální jevy – slovní přízvuk, jeho grafické znázornění, intonace.
 11. Slabika – definice, její části, typy slabik.
 12. Fonetická transkripce.

Morfologie

 1. Třídění slov, slovní druhy – slova ohebná vs. neohebná, plnovýznamová vs. neplnovýznamová; kritéria pro zařazení ke slovnímu druhu; rozdíly mezi italštinou a češtinou.
 2. Člen – kategorie, tvary, funkce, české ekvivalenty.
 3. Substantivum – gramatické kategorie.
 4. Adjektivum – gramatické kategorie, adjektiva kvalifikativní a determinační, stupňování, postavení ve větě.
 5. Adjektiva determinační a zájmena – formy a funkce jednotlivých typů.
 6. Zájmena osobní – klasifikace, dvojice zájmen, zájmenné částice.
 7. Číslovky – klasifikace.
 8. Adverbia – klasifikace, stupňování.
 9. Předložky, spojky, citoslovce – klasifikace, funkce.
 10. Sloveso – gramatické kategorie, typy sloves – plnovýznamová, pomocná, polopomocná, přechodná, nepřechodná, modální, faktitivní, zvratná, neosobní.
 11. Systém slovesných časů v indikativu – formy a funkce.
 12. Další slovesné způsoby – kondicionál, imperativ, konjunktiv – formy a funkce.
 13. Slovesný rod – opisná a zvratná forma pasiva.
 14. Konjunktiv ve větách hlavních a ve větách vedlejších.
 15. Souslednost časová s indikativem a s konjunktivem.
 16. Nefinitní slovesné tvary – infinitiv, gerundium, participium.
 17. Vid a povaha slovesného děje – způsoby vyjadřování v italštině, opisné vazby.

Syntax

 1. Struktura věty
 2. Větné členy
 3. Subjekt
 4. Predikát slovesný
 5. Predikát verbonominální
 6. Konstrukce s kategoriálním slovesem
 7. Komplementy
 8. Adjunkty / Příslovečná určení
 9. Kopredikáty / doplňky
 10. Atribut a apozice
 11. Typy souvětí
 12. Klasifikace vedlejších vět
 13. Typy vět podle slovesné formy
 14. Typy vět podle funkce
 15. Slovosled – základní pojmy
 16. Základní slovosled nepříznakový
 17. Příznakový slovosled
 18. Aktuální členění větné (funkční větná perspektiva)
 19. Příznakový slovosled a aktuální členění větné (dislokace větných členů)
 20. Pasivum
 21. Faktitivní konstrukce

Slovotvorba

 1. Základní pojmy konstrukční morfologie – derivace / kompozice
 2. Pojem „možné / nemožné“ slovo
 3. Slovotvorná pravidla (le regole di formazione di parola)
 4. Produktivita: definice a příklady
 5. Sufixace
 6. Prefixace
 7. Alterace a základní pojmy morfopragmatiky
 8. Okrajové slovotvorné procesy: parasyntéza, konverze, redukce apod.
 9. Kompozice: definice a klasifikace
 10. Kompozita současné italštiny
 11. „Neoklasická“ kompozita
 12. Víceslovná pojmenování (le polirematiche)
Úvod > Italština > Požadavky k BZK