Závěrečné práce

Manuál „Jak napsat dobrou závěrečnou práci (aneb deset kroků, které vás provedou od volby tématu až po její odevzdání)“

Píši bakalářskou nebo diplomovou práci a chci si zvolit její téma
LINGVISTIKA   LITERATURA

Zajímá mne formální úprava závěrečných prací

Rozsáhlý seznam odborných časopisů pro romanisty, které můžete využít při hledání bibliografie (články jsou dostupné online)

Chystám se k obhajobě bakalářské nebo diplomové práce

Píši

Vypisování témat a zadání bakalářských, diplomových a dizertačních prací

Podle opatření děkana č. 21/2010 se od 29. 9. 2010 vypisují témata závěrečných prací prostřednictvím SIS.

Postup:

  • Student se domluví na tématu práce s vybraných školitelem.
  • Školitel vypíše nové téma v SIS.
  • Student provede přihlášení k dané práci v SIS  a studijní odd. / odd. vědy potvrdí v SIS přiřazení práce danému studentovi.
  • ÚRS vyhotoví listinnou podobu zadání práce. Toto zadání schválí ředitel ÚRS podpisem.

Opatření děkana č. 21/2010 je dostupné na: http://www.ff.cuni.cz/FF-8569.html

Úvod > Španělština > Závěrečné práce