Obecné informace o studiu, pravidla

Žádost o opakovaný zápis předmětu

Podle Čl. 9 Pravidel pro organizaci studia FF UK „Na základě doporučení vedoucího příslušné základní součásti fakulty může děkan nanejvýš jednou povolit opakovaný zápis již dříve zapsaného předmětu, pokud to umožňuje realizace studijního plánu oboru v daném akademickém roce.“

Nesplní-li tedy student/ka podmínky atestace z daného předmětu a nemá už žádné opravné termíny (v Informačním systému je předmět zapsán jako nesplněný), může podat žádost o opakovaný zápis předmětu. Žádosti se podávají po zimním nebo letním semestru. Během studia je možné žádat o opakovaný zápis vícekrát, ale u každého předmětu jen jednou.

ÚRS zpravidla doporučí kladné vyřízení žádosti o opakovaný zápis jednoho předmětu v každém akademickém roce, pokud ovšem nebylo důvodem nesplnění atestace plagiátorství, podvod nebo jiné porušení pravidel studia.

Studijní předpisy a řády platné na UK a na FF UK

Úvod > Ústav/katedra > Obecné informace o studiu, pravidla