doc. Pavel Štichauer, Ph.D.

E-mail: pavel.stichauer@ff.cuni.cz

Konzultace

 • ZO září 2017: info na www.pavel-stichauer.cz

Publikace

 • Štichauer P., Čermák P.: Causative constructions of the hacer / fare verb type in Spanish and Italian and their Czech counterparts: a parallel corpus-based study. Linguistica Pragensia, 2016, č. • no. 26, s. • p. 7-20. ISSN 0862-8432.
 • Štichauer P.: Paradigmi misti in alcuni dialetti italo-romanzi: un approccio morfologico. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2016, č. • no. Neuveden, s. • p. 9-20. ISSN 0567-8269.
 • Štichauer P.: Verb-noun compounds in Italian from the 16th century onwards: an increasing exploitation of an available word-formation pattern. Morphology, 2016, č. • no. 26, s. • p. 109-131. ISSN 1871-5621.
 • Štichauer P.: MARTIN HASPELMATH, ANDREA D. SIMS: O ČEM JE MORFOLOGIE Z anglického originálu Understanding Morphology (2. vydání, 2010) přeložili Aleš Klégr a Kateřina Vašků. Praha: Karolinum, 2015, 376 stran. ISBN 978-80-246-2504-1. Časopis pro moderní filologii, 2016, č. • no. 98, s. • p. 275-281. ISSN 0862-8459.
 • Štichauer P.: La formazione delle parole in diacronia. Studi di morfologia derivazionale dell'italiano tra il Cinquecento e l'Ottocento. Praha, Karolinum, 2015. 195 s. • p. ISBN 978-80-246-2881-3.
 • Štichauer P.: From emergent availability to full profitability: The diachronic development of the Italian suffix -zione from the 16th to the 20th century. In Augendre S., Couasnon-Torlois G., Lebon D., Michard C., et al.: Proceedings of the Décembrettes 8 th International conference on morphology. Toulouse, Université de Toulouse, 2015, s. • p. 319-326. ISBN 0-000-00000-0.
 • Štichauer P.: The meaning of Italian VN compounds in a diachronic perspective: the development of a word-formation rule and its semantic instruction. In Audring J., Koutsoukos N., Raffaelli I., Masini F.: MMM9 On-line Proceedings: Morphology and Semantics. Patras, University of Patras, 2015, s. • p. 138-142. ISBN 0-000-00000-0.
 • Čermák P., Nádvorníková O., Štichauer P., Jindrová J., Hricsina J., Krinková Z., Laufková P., Kratochvílová D., Černikovská Š., Bratánková L., Jančík J., Petrík D., Třísková E.: Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. Praha, Karolinum, 2015. 318 s. • p. ISBN 978-80-246-2872-1.
 • Chovanová I., Štichauer P.: Possessive compounds in Slavic and the Principle of Integrated Meronymy. In Rainer F., Gardani F., Luschützky H., Dressler W.: Morphology and meaning: selected papers from the 15th International Morphology Meeting, Vienna, February 2012. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2014, s. • p. 141-152. ISBN 978-90-272-7093-1.
 • Štichauer P.: Jazyková nominace: pár poznámek ke komplementaritě derivace a kompozice ve vývoji italštiny. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2014, s. • p. 50-58. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Štichauer P.: Je možná nová klasifikace českých kompozit? Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 113-128. ISSN 0008-7386.
 • Štichauer P.: La formazione di parole in un corpus diacronico: Appunti sulla produttivita dei suffissi -mento e -zione nel Cinquecento. Acta Universitatis Carolinae - Philologica - Romanistica Pragensia, 2013, č. • no. 19, s. • p. 109-121. ISSN 0567-8269.
 • Štichauer P.: Analogie v morfologickém vývoji románských jazyků: "essai de méthode". Časopis pro moderní filologii, 2012, č. • no. 94, s. • p. 77-86. ISSN 0862-8459.
 • Bratánková L., Štichauer P.: Italský iterativní prefix ri- a jeho české protějšky. In Čermák F.: Korpusová lingvistika 2011. 1 InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 136-143. ISBN 978-80-7422-114-9.
 • Štichauer P.: Kant a ptakopysk. Praha, Argo, 2011. 496 s. • p. ISBN 978-80-257-0377-9.
 • Štichauer P., Čermák P.: Španělská a italská adjektiva se sufixem -ble/-bile a jejich české ekvivalenty. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 1 Intercorp. Praha, Lidové noviny, 2011, s. • p. 124-135. ISBN 978-80-7422-114-9.
 • Štichauer P.: Cenni sulla produttivita dei suffissi -mento e -zione nell ''italiano antico dal Duecento al Quattrocento. Bollettino dell'atlante lessicale degli antichi volgari italiano, 2011, č. • no. 2010, s. • p. 51-80. ISSN 1971-9043.
 • Čermák F., Čermák P., Štichauer P., Nádvorníková O., Adamovičová A., Skoumalová H., Vondřička P., Gladkova H., Nábělková M., Jirásek K., Blažek D.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 292 s. • p. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Čermák P., Štichauer P.: Španělské a italské faktitivní konstrukce hacer / fare + sloveso a jejich české ekvivalenty. In Čermák F., Kocek J.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 70-90. ISBN 978-80-7422-058-6.

Závěrečné práce

 

Úvod > Vyučující > Italština > doc. Pavel Štichauer, Ph.D.