Rigorózní řízení a zkoušky

Rigorózní řízení na katedře

Kontaktní osoby pro zájemce o rigorózní řízení na ÚRS:

Románské jazyky:

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (pavel.stichauer@ff.cuni.cz)

Románské literatury:

koordinace: prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. (eva.berankova@ff.cuni.cz)

Obecná ustanovení

Rigorózní řízení v oborech realizovaných na FF UK v Praze  se řídí pokyny uvedenými na stránkách rigorózního řízení FF UK

Přihláška k rigoróznímu řízení

Student se přihlašuje k rigoróznímu řízení na studijním oddělení FF UK. Zároveň student musí oznámit příslušnému ústavu (katedře), že podal přihlášku k rigoróznímu řízení. Předseda rigorózní komise určí (dohodne) složení komise pro dané řízení a datum konání obhajoby rigorózní práce a rigorózní zkoušky.

Státní rigorózní zkouška (SRZK)

Uchazeč přijatý k rigoróznímu řízení doručí přihlášku k SRZK spolu s rigorózní prací. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu konání státní rigorózní zkoušky.

Státní rigorózní zkoušky (SRZK) se konají ve dvou obdobích, a to v dubnu a v listopadu. Termíny SRZK musí být zveřejněny 30 dnů před konáním na úřední desce fakulty. Nejpozději ve stejném termínu musí být o datu konání zkoušky informován uchazeč.

SRZK se skládá jednak z obhajoby rigorózní práce, jednak z ústní zkoušky. (Obsah ústní zkoušky je vymezen níže.) Výsledek zkoušky je klasifikován stupněm prospěl/prospěla nebo neprospěl/neprospěla. V případě, že uchazeč při zkoušce neprospěl nebo neobhájil rigorózní práci, stanoví zkušební komise, jakým způsobem mají být nedostatky napraveny. Zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí šesti měsíců od prvé zkoušky.

Rigorózní práce

Rigorózní práce se předkládá v jazyce akreditace, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti a předsedy komise pro rigorózní řízení. Odevzdává se ve dvou tištěných exemplářích vázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě. Musí mít příslušné formální náležitosti: obsah, soupis použité literatury, resumé v češtině a v angličtině a, pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy.

Titulní list práce musí obsahovat následující údaje:

 1. název vysoké školy, fakulty a základní součásti, kde je práce předkládána k obhajobě,
 2. označení: rigorózní práce,
 3. jméno autora práce,
 4. název práce,
 5. jméno případného školitele či konzultanta práce,
 6. rok předložení práce.

Na samostatném listě za titulním listem musí být následující prohlášení autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem rigorózní práci vypracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité prameny a literaturu.“

Vedoucí základní součásti jmenuje dva posuzovatele rigorózní práce, kteří vypracují posudky předložené rigorózní práce.

Rigorózní zkoušky na ÚRS

Studijní program Filologie

Studijní obory

 • francouzská filologie
 • hispanistika
 • italianistika
 • lusobrazilská studia

Předměty rigorózní zkoušky

Zaměření na literaturu:

 1. Dějiny literatury  (francouzské, italské, portugalské a brazilské, španělské a hispanoamerické)
 2. Teorie literatury

 

Zaměření na jazyk:

 1. Obecná lingvistika
 2. Románská jazykověda
 3. Specializace (francouzský jazyk, italský jazyk, portugalský jazyk, španělský jazyk)

 

Komise pro románské literatury

Předsedové:

 • prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
 • doc. PhDr. Jiří Pelán. Ph.D.
 • doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
 • doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.
 • PhDr. Alice Flemrová, Ph.D.
 • Mgr. Dora Poláková, Ph.D.

Interní členové:

 • PhDr. Vlasta Dufková, Ph.D.
 • PhDr. Alice Flemrová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
 • doc. PhDr. Václav Jamek
 • doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
 • doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
 • Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
 • Dr. Juan Sánchez
 • PhDr. Libuše Valentová, CSc.
 • doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

Komise pro románské jazyky

Předsedové:

 • doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
 • PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
 • PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
 • prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.

Interní členové:

 • doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
 • PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
 • PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D.
 • PhDr. Hana Loucká, CSc.
 • PhDr. Anna Mištinová, Ph.D.
 • PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
 • prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Úvod > Termíny SZK > Rigorózní řízení a zkoušky