Románské jazyky

Pro všeobecné informace (ISP, stipendia, žádosti, formuláře atd.) týkající se doktorského studia: http://www.ff.cuni.cz/studium/doktorske-studium/

 

Doktorský obor Románské jazyky je určen zejména absolventům navazujícího magisterského studia některého románského jazyka.

Název studijního programu: Filologie

Kód STUDPROG: P7310  

Název studijního oboru: Románské jazyky 

Specializace:

 • francouzský jazyk
 • italský jazyk
 • portugalský jazyk
 • španělský jazyk

Standardní doba studia (v letech): 3

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Přiznání akademického titulu: Ph.D.

 

Oborová rada oboru románské jazyky

Předseda:

Členové:

 • prof. PhDr. Jiří Černý, CSc.
 • prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc.
 • prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
 • prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
 • doc. PhDr. Jiří Felix, CSc.
 • doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr.
 • doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
 • PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
 • PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D.
 • PhDr. Hana Loucká, CSc.
 • PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
 • PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D.

Interní školitelé:

 • prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
 • doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
 • PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
 • PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
 • PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D.
 • PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D.

 Studium

Cíle a charakteristika studijního oboru

Doktorské studium v oboru Románské jazyky uvádí studenta do vědeckého synchronního a diachronního studia francouzského, španělského, italského, portugalského a rumunského jazyka a jeho regionálních variant s využitím metod moderní lingvistiky, případně s přihlédnutím ke srovnávací romanistice. Cílem studia je upevnit a prohloubit teoretické a metodologické předpoklady doktoranda pro jeho samostatnou badatelskou činnost v oblasti jazykovědné nebo filologické problematiky konkrétního románského jazyka a další vědeckou průpravu v obecné jazykovědě se zaměřením na některou speciální jazykovědnou disciplínu (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, srovnávací a historická jazykověda). Se zřetelem k zaměření tématu disertační práce je student veden k získávání a prohlubování poznatků z funkční větné perspektivy, stylistiky a rétoriky, sémantiky a sémiotiky v rámci konkrétního románského jazyka.

Cílem doktorského studia v oboru Románské jazyky je připravit kvalifikované odborníky a uvést je do vědeckého pěstování oboru.

Doktorské studium je završeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou původní a vědecky přínosné disertační práce.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia románských jazyků bude vysoce vzdělaným odborníkem připraveným k badatelské práci ve svém oboru (jazykověda a filologie minimálně jednoho konkrétního románského jazyka). Jako odborník v lingvistickém zkoumání minimálně jednoho románského jazyka bude schopen jazyk fundovaně interpretovat v synchronním nebo diachronním přístupu s přihlédnutím k moderním lingvistickým metodám a badatelským postupům. Specializace absolventa bude opřena o znalost základů a dějin obecné lingvistiky se zvláštním zřetelem k lingvistice románské.

Uplatnění absolventa v praxi, resp. charakteristika profesí a institucí, kde je možné uplatnit získané vzdělání

Absolvent může najít uplatnění v lingvistickém výzkumu (vědecko-výzkumná pracoviště a vysokoškolská pracoviště), ve vysokoškolské výuce konkrétního románského jazyka a dále vzhledem k celkové erudici i v komunikačních prostředcích, redakcích, resp. všude tam, kde se kromě znalosti daného jazyka vyžaduje práce s textem a jeho interpretací a zpracování informací. apod.

Úvod > Románské jazyky