Románské jazyky

Pro všeobecné informace (ISP, stipendia, žádosti, formuláře atd.) týkající se doktorského studia: http://www.ff.cuni.cz/studium/doktorske-studium/

Informace pro uchazeče

Doktorský obor Románské jazyky je určen zejména absolventům navazujícího magisterského studia některého románského jazyka.

Rámcový studijní plán naleznete na http://plany.ff.cuni.cz

 

Název studijního programu: Filologie

Název studijního oboru: Románské jazyky 

Specializace:

  • francouzský jazyk
  • italský jazyk
  • portugalský jazyk
  • španělský jazyk

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Přiznání akademického titulu: Ph.D.

Studium

Cíle a charakteristika studijního oboru

Doktorské studium v oboru Románské jazyky uvádí studenta do vědeckého synchronního a diachronního studia francouzského, španělského, italského, portugalského a rumunského jazyka a jeho regionálních variant s využitím metod moderní lingvistiky, případně s přihlédnutím ke srovnávací romanistice. Cílem studia je upevnit a prohloubit teoretické a metodologické předpoklady doktoranda pro jeho samostatnou badatelskou činnost v oblasti jazykovědné nebo filologické problematiky konkrétního románského jazyka a další vědeckou průpravu v obecné jazykovědě se zaměřením na některou speciální jazykovědnou disciplínu (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, srovnávací a historická jazykověda). Se zřetelem k zaměření tématu disertační práce je student veden k získávání a prohlubování poznatků z funkční větné perspektivy, stylistiky a rétoriky, sémantiky a sémiotiky v rámci konkrétního románského jazyka.

Cílem doktorského studia v oboru Románské jazyky je připravit kvalifikované odborníky a uvést je do vědeckého pěstování oboru.

Doktorské studium je završeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou původní a vědecky přínosné disertační práce.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia románských jazyků bude vysoce vzdělaným odborníkem připraveným k badatelské práci ve svém oboru (jazykověda a filologie minimálně jednoho konkrétního románského jazyka). Jako odborník v lingvistickém zkoumání minimálně jednoho románského jazyka bude schopen jazyk fundovaně interpretovat v synchronním nebo diachronním přístupu s přihlédnutím k moderním lingvistickým metodám a badatelským postupům. Specializace absolventa bude opřena o znalost základů a dějin obecné lingvistiky se zvláštním zřetelem k lingvistice románské.

Uplatnění absolventa v praxi, resp. charakteristika profesí a institucí, kde je možné uplatnit získané vzdělání

Absolvent může najít uplatnění v lingvistickém výzkumu (vědecko-výzkumná pracoviště a vysokoškolská pracoviště), ve vysokoškolské výuce konkrétního románského jazyka a dále vzhledem k celkové erudici i v komunikačních prostředcích, redakcích, resp. všude tam, kde se kromě znalosti daného jazyka vyžaduje práce s textem a jeho interpretací a zpracování informací. apod.

Úvod > Románské jazyky