Nmgr. studium

Studijní plán naleznete zde.

Charakteristika oboru

Navazující magisterské studium oboru Italianistika koncipováno jako moderní filologie: smyslem studia je zvládnout poznatky moderní filologie, a to ve vztahu k italskému jazyku a k italské literatuře. Literatura a jazyk se studují v pohledu synchronním i diachronním, v kontextu teoretickém i kulturně-historickém.

K uvedenému cíli směřují jak obecné předměty věnované jazykovědě či literární vědě a filosofii kultury, tak specializované semináře: studiem vymezených problémů jsou studenti vedeni k zvládání hloubky a metodologie vědecké práce. Zvládnutí principů jedné vědní disciplíny má obecnější dosah, dává absolventům profesionalitu, schopnost odborného přístupu a intelektuální náročnost. Absolvent by měl být především schopen samostatného myšlení, kultivovaného odborného projevu v písemné a v ústní formě a tvůrčí aplikace svých vědomostí v odborné práci.

Povinné předměty poskytují hlubší vhled do teoretických disciplín jazyka a literatury a současně i možnost aplikace získaných znalostí v prakticky zaměřených seminářích. V jazykových disciplínách je kladen důraz na studium vývoje italštiny, umožňující studentům práci zejména se středověkými a renesančními  filologickými i literárními texty. Praktické jazykové kompetence mohou studenti prohloubit ve specializovaných jazykových seminářích. Zvláštní pozornost je věnována lexikologii, z teoretického i praktického hlediska. Stylistické dovednosti v italském jazyce studenti prohloubí během stylistického semináře vedeného rodilým mluvčím. Úvod do korpusové lingvistiky románských jazyků je koncipován jako propedeutická přednáška, zasvěcující studenty do problematicky korpusů. Lexikografický seminář studenty uvede do základů práce na tvorbě dvojjazyčných slovníků. Literární přednášky nabízejí prohloubení témat z oblasti dějin italské literatury, mají monografický charakter a nabízejí i hlubší vhled do historických a kulturních souvistostí jednotlivých traktovaných témat . Přednášky jsou doplněny semináři zaměřenými na četbu a analýzu textů a na prezentaci samostatných studentských prací. Teoretický úvod do překladu krásné literatury nabídne přednáška Vybrané problémy uměleckého překladu. Historii a současnému stavu bádání italské literární kritiky je věnována přednáška Italská literární věda. Praktické zaměření má seminář Literární zkoumání textu, věnovaný aplikaci poznatků z literární kritiky a teorie na konkrétní texty. Studium lingvistických a literárních disciplín je doplněno přednáškami, které nabízejí i reflexi kulturních, uměleckých a historických souvislostí a mají za cíl uvést předchozí italianistické znalosti do celistvějších souvislostí; jsou to zejména Kapitoly z dějin italsko-českých vztahů a Italská kultura prismatem výtvarného umění. Průhledy do některých speciálních témat mají vést k přemýšlení o jejich souvislostech a smyslu. Obecnější charakter má přednáška věnovaná filozofii 20. století, která ovšem nabízí nezbytné podloží, jak pro lingvistické, tak i literární bádání.

U studentů se předpokládá vstupní znalost italštiny na úrovni C1 a výstupní znalost na úrovni C2 podle Evropského referenčního rámce.

Povinně volitelné předměty umožňují studentům věnovat hlubší zájem studiu teoretických a kulturních souvislostí italské literatury, italské kinematografie a italského divadla anebo se více soustředit na lingvistické zkoumání italštiny v kontextu obecné jazykovědy či v rámci srovnávací romanistiky. K povinnému předmětu věnovanému teorii uměleckého překladu mohou studenti v rámci povinně volitelných předmětů volit doplňující praktičtěji zaměřený překladatelský seminář.

Dvouoborové studium italianistiky není koncipováno jako pouhá redukce jednooborového studia. V povinných předmětech je kladen větší důraz na teoretické předměty, které studentovi umožní vhled do jednotlivých problematik lingvisticky a literárně orientovaného studia italianistiky a bezpečnou orientaci v hlavních disciplínách nutných k náhledu na obor v širších historických, kulturních i společenských souvislostech. Praktičtěji zaměřené předměty může student volit z nabídky povinně volitelných předmětů, což umožní rozlišení mezi studenty, již si italianistiku vyberou jako obor hlavní (diplomní), a studenty, pro které bude oborem tzv. „druhým“.

Obor Italianistika se na FF UK v Praze vyvíjel od 90. let 19. století v rámci katedry románských literatur, po roce 1945 pak v rámci autonomního oddělení katedry (nyní Ústavu) románských studií. Je to jasně vyprofilovaný obor s dlouhou tradicí (J. Vrchlický, F. X. Šalda, J. Bukáček, S. Hamplová aj.). V průběhu své existence přispěl význačnou měrou k lepšímu poznání italské kultury v českém prostředí a k analýze česko-italských vztahů. V současné době se zástupci oboru účastní řady domácích a mezinárodních konferencí, přednášejí na zahraničních univerzitách, publikují monografické příspěvky k problematice italské literární historie, podílejí se na kolektivních pracích a publikují v domácích i zahraničních časopisech. Aktivita oboru je oceňována i ze strany Italské republiky (Řád Ordine al Merito della Repubblica italiana udělený současnému vedoucímu oboru doc. Jiřímu Pelánovi).

Profil absolventa

Absolvent má výbornou znalost běžné italštiny (úroveň C2) a odborné italštiny humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na italský jazyk, literární teorie a literárních a kulturních dějin Itálie i vhled do evropských kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.

Úvod > Italština > Nmgr. studium