Nmgr. studium

Dvouleté navazující magisterské studium – program Italianistika

Studijní plán naleznete zde.

Charakteristika programu

Cílem studia SP Italianistika je nabytí hlubšího vhledu do italského jazyka a italské literatury, a to jak v rovině teoretické, tak praktické (zvládnutí italštiny na úrovni C2).

SP Italianistika je koncipován jako moderní filologický program, v němž je teoretické studium italského jazyka a literatury pevně propojeno; vychází se jak ze současných lingvistických teorií, tak z tradičních i moderních literárněvědných poznatků, a to vždy ve vztahu k široké faktické základně. Obě složky jsou v rámci SP symetricky rozvíjeny v tvůrčí činnosti kmenových vyučujících (jak lingvistika, tak literatura).

SP Italianistika klade důraz na kvalitu, náročnost a aktuálnost předmětů, do nichž je vědecká činnost vyučujících přímo promítána (tvůrčí činnost lingvistů i literátů je propojena jak s předměty profilujícího základu, tak s předměty PVP). Kromě toho také realizuje jeden z klíčových cílů mgr. programů, totiž vícejazyčnost s důrazem na předměty vedené v cizích jazycích. Zároveň je však velká péče věnována vztahu češtiny k italštině (a naopak).

Studium má dvě varianty: samostatný a sdružený plán.

Sdružené studium má analogickou strukturu jako plný plán, tj. základní rozdělení na povinné předměty (4 lingvistické, 4 literární – všechny ZTP z plného plánu a základní předměty PZ) a jednu společnou PVP, jejíž náplň je téměř identická s plným plánem, ačkoli limit pro splnění je samozřejmě nižší; kromě toho v PVP pro sdružené studium figurují semináře vedené jako povinné z plného plánu. Sdružené studium je vhodné v kombinaci s jakýmkoli druhým románským jazykem, popř. s jiným filologickým programem (stejně tak jako např. s programy historickými).

Profil absolventa

 • Absolvent disponuje znalostí standardní italštiny a odborné italštiny humanitních oborů (na úrovni C2 Společného evropského rámce).
 • Má ucelené znalosti základních lingvistických disciplín aplikovaných na italský jazyk.
 • Zná základní literární teorie, literární a kulturní dějiny Itálie.
 • Je do určité míry připraven pro práci překladatele a tlumočníka.
 • Schopnost samostatného myšlení mu umožňuje pružnou orientaci v různých pracovních úkolech.
 • Absolvent ovládá italštinu na úrovni C2.
 • Má dobrý přehled o vývoji italského jazyka, základní povědomí o současné geografické situaci standardní italštiny a jejích variet.
 • Orientuje se také v moderních lingvistických teoriích, ve kterých italština a další románské jazyky představují klíčová jazykovědná data.
 • Má široké i hluboké znalosti starší i současné italské literatury;.
 • Je dobře obeznámen s historickými souvislostmi a jejich dopadem na současné dění v Itálii.
 • Absolvent je schopen aktivně používat italštinu v psaném a mluveném projevu (dokáže přizpůsobit jazyk i různým žánrům a rejstříkům (jako je např. úřední dopis či odborný text).
 • Dovede číst nejen současnou italskou literaturu, ale i starší texty, které je schopen interpretovat jak z hlediska literárně-historického, tak z hlediska ryze lingvistického.
 • Absolvent též dovede překládat z italštiny do češtiny náročné italské texty, částečně je též připraven k práci tlumočníka.

 

Historie oboru

Obor Italianistika se na FF UK v Praze vyvíjel od 90. let 19. století v rámci katedry románských literatur, po roce 1945 pak v rámci autonomního oddělení katedry (nyní Ústavu) románských studií. Je to jasně vyprofilovaný obor s dlouhou tradicí (J. Vrchlický, F. X. Šalda, J. Bukáček, S. Hamplová aj.). V průběhu své existence přispěl význačnou měrou k lepšímu poznání italské kultury v českém prostředí a k analýze česko-italských vztahů. V současné době se zástupci oboru účastní řady domácích a mezinárodních konferencí, přednášejí na zahraničních univerzitách, publikují monografické příspěvky k problematice italské literární historie a italské lingvistiky, podílejí se na kolektivních pracích a publikují v domácích i zahraničních časopisech. Aktivita oboru je oceňována i ze strany Italské republiky (např. Řád Ordine al Merito della Repubblica italiana udělený prof. Jiřímu Pelánovi).

Úvod > Italština > Nmgr. studium