Nmgr. studium

Dvouleté navazující magisterské studium – obor Italianistika

Studijní plán naleznete zde.

Charakteristika oboru

Navazující magisterské studium oboru Italianistika je koncipováno jako studium moderní filologie, tedy jako studium italského jazyka a italské literatury v pohledu synchronním i diachronním, v kontextu teoretickém i kulturně-historickém.

Toto zaměření naplňují jak obecné předměty věnované jazykovědě či literární vědě a filosofii kultury, tak specializované semináře: studiem vymezených problémů jsou posluchači vedeni k zvládání hloubky a metodologie vědecké práce. Porozumění principům jedné vědní disciplíny má obecnější dosah: absolventi získávají profesionální přístup k problémům a intelektuální náročnost. Absolvent by měl být především schopen samostatného myšlení, kultivovaného odborného projevu v písemné i ústní formě a tvůrčí aplikace svých vědomostí v odborné práci.

Povinné předměty poskytují hlubší vhled do teoretických disciplín jazyka a literatury a současně i možnost aplikace získaných znalostí v prakticky zaměřených seminářích. V jazykových disciplínách je kladen důraz na studium vývoje italštiny, umožňující studentům práci zejména se středověkými a renesančními filologickými i literárními texty. Praktické jazykové kompetence mohou studenti prohloubit ve specializovaných jazykových seminářích: u studentů se předpokládá vstupní znalost italštiny na úrovni C1 a výstupní znalost na úrovni C2 podle Evropského referenčního rámce. Zvláštní pozornost je věnována lexikologii, z teoretického i praktického hlediska. Stylistické dovednosti v italském jazyce studenti prohloubí během stylistického semináře vedeného rodilým mluvčím. Úvod do korpusové lingvistiky románských jazyků je koncipován jako propedeutická přednáška, zasvěcující studenty do problematicky korpusů. Literární přednášky nabízejí prohloubení témat z oblasti dějin italské literatury, mají monografický charakter a nabízejí i hlubší vhled do historických a kulturních souvislostí jednotlivých traktovaných témat. Přednášky jsou doplněny semináři zaměřenými na četbu a analýzu textů a na prezentaci samostatných studentských prací. Historii a současnému stavu bádání italské literární kritiky je věnována přednáška Italská literární věda. Praktické zaměření má seminář Literární zkoumání textu, věnovaný aplikaci poznatků z literární kritiky a teorie na konkrétní texty. Studium lingvistických a literárních disciplín je doplněno kurzy, které nabízejí reflexi kulturních, uměleckých a historických souvislostí a mají za cíl uvést předchozí italianistické znalosti do celistvějších souvislostí, jako např. přednáška Italská kultura prismatem výtvarného umění. Průhledy do některých speciálních témat mají vést k přemýšlení o jejich souvislostech a smyslu. Obecnější charakter má přednáška věnovaná filozofii 20. století, která ovšem nabízí nezbytné podloží, jak pro lingvistické, tak i literární bádání.

Povinně volitelné předměty umožňují studentům věnovat se hlouběji studiu teoretických a kulturních souvislostí italské literatury, italské kinematografie a italského divadla anebo se více soustředit na lingvistické zkoumání italštiny v kontextu obecné jazykovědy či v rámci srovnávací romanistiky. Studenti si mohou zvolit i některý z prakticky zaměřených seminářů, např. Seminář uměleckého překladu či Úvod do konsekutivního tlumočení.

Dvouoborové studium italianistiky není koncipováno jako pouhá redukce jednooborového studia. V povinných předmětech je kladen větší důraz na teoretické předměty, které studentovi umožní vhled do jednotlivých problematik lingvisticky a literárně orientovaného studia italianistiky a bezpečnou orientaci v hlavních disciplínách nutných k náhledu na obor v širších historických, kulturních i společenských souvislostech. Praktičtěji zaměřené předměty může student volit z nabídky povinně volitelných předmětů, což umožní rozlišení mezi studenty, kteří si italianistiku vyberou jako obor hlavní (diplomní), a studenty, pro které bude oborem tzv. „druhým“.

Profil absolventa

Absolvent má výbornou znalost běžné italštiny (úroveň C2) a odborné italštiny humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na italský jazyk, literární teorie a literárních a kulturních dějin Itálie i vhled do evropských kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.

Historie oboru

Obor Italianistika se na FF UK v Praze vyvíjel od 90. let 19. století v rámci katedry románských literatur, po roce 1945 pak v rámci autonomního oddělení katedry (nyní Ústavu) románských studií. Je to jasně vyprofilovaný obor s dlouhou tradicí (J. Vrchlický, F. X. Šalda, J. Bukáček, S. Hamplová aj.). V průběhu své existence přispěl význačnou měrou k lepšímu poznání italské kultury v českém prostředí a k analýze česko-italských vztahů. V současné době se zástupci oboru účastní řady domácích a mezinárodních konferencí, přednášejí na zahraničních univerzitách, publikují monografické příspěvky k problematice italské literární historie a italské lingvistiky, podílejí se na kolektivních pracích a publikují v domácích i zahraničních časopisech. Aktivita oboru je oceňována i ze strany Italské republiky (např. Řád Ordine al Merito della Repubblica italiana udělený prof. Jiřímu Pelánovi).

Úvod > Italština > Nmgr. studium