SDZK

Státní doktorskou zkoušku skládá student  v roce uvedeném v individuálním studijním plánu (ISP). V prezenční formě studia se zkouška realizuje nejpozději ve 3. roce.

Přihlášku k SDZK podává student na oddělení vědy po splnění předchozích studijních povinností, a to nejpozději dva měsíce před jejím termínem. ÚRS navrhuje termíny SDZK v listopadu, únoru, dubnu a červnu.

SDZK je ústní a je zaměřena na dva okruhy problémů:

1)  Dějiny příslušné literatury

Student prokáže důkladnou orientaci v sekundární literatuře, znalost klasických prací i nových literárně-historických studií. Osvědčí schopnost uvažovat o literatuře své specializace v historickém kontextu a prohloubenou znalost vybrané epochy.

2)  Literární teorie

Student si po dohodě se školitelem zvolí pět metodologicky relevantních literárně teoretických textů. Na jejich základě prokáže schopnost vnímat odlišnost metodologických přístupů i osobní postoj k pluralitě interpretačních možností ve vztahu k vlastní disertační práci.

Student předkládá seznam prostudované odborné literatury.

Obecné informace ke státním doktorským zkouškám