Výzkumné záměry

V letech 2012-2016 byly na Ústavu románských studií (spolu)řešeny dva vnitřní výzkumné záměry:

Románské jazyky ve světle jazykových korpusů

Projekt sestává z 4 dílčích témat (subprojektů), jejichž společným základem je předmět zkoumání (románské jazyky) a metodologie (ověřování závěrů moderní lingvistiky na materiálu jazykových korpusů, a to korpusů jednojazyčných i paralelních, synchronních i diachronních). Právě na základě této metodologie projekt předpokládá výraznou spolupráci s Ústavem Českého národního korpusu. V dílčích tématech se předkládaný projekt shoduje též s projektem předkládaným Ústavem anglického jazyka a didaktiky.

 Dílčí témata:

  • Tradiční pojmy slovotvorby a morfologie ve světle moderní lingvistiky
  • Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů
  • Nominální derivace v románských jazycích v 16.-18. století
  • Románské jazyky a čeština v pohledu fonologické typologie

Koordinátor projektu: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

Řešitelé projektu: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.; PhDr. Jan Hricsina,Ph. D; PhDr. Anna Mištinová; PhDr. Jaroslav Štichauer; PhDr. Hana Loucká, CSc.; Mgr. Zuzana Krinková Čengerová; Mgr. Olga Nádvorníková, PhDr. Tomáš Duběda, Ph. D. (Ústav translatologie)

Doktorandi účastnící se projektu: Mgr. Jana Strnadová, Mgr. Daniel Petrík, Mgr. Leontýna Bratánková


 

Moderní verze Západu

Myšlení a literatura přelomu 19. a 20. století

Součást mezioborového fakultního výzkumného záměru „Kultura jako metafora světa“, hlavní řešitel prof. Miroslav Petříček, Dr. 

 

Projekt se soustřeďuje na duchovní proud, který pod různými názvy prochází od konce 19. století celou euroamerickou kulturou.

  1. Obecná část: interpretace duchovního hnutí konce 19. a počátku 20. století, jak se projevuje zejména v esejistické reflexi.
  2. Výzkum proměny poetiky v literatuře tohoto období, která má stěžejní význam pro literární tvorbu 20. století.

Výsledky budou publikovány v tematických číslech časopisu Svět literatury a Romanistica Pragensia a shrnuty v kolektivní monografii.

Koordinátor projektu: prof. Anna Housková, CSc.

Řešitelé za ÚRS: PhDr. Vlasta Dufková, PhDr. Alice Flemrová, Ph.D., doc. Václav Jamek, Ph.D., doc. Jiří Pelán, Ph.D., Dr. Juan Sánchez, PhDr. Eva Voldřichová, Ph.D., Mgr. Šárka Grauová, Mgr. a Mgr. Vlastimil Váně, PhDr. Dora Poláková, Ph.D.

Dále participují pracovníci z jiných ústavů FF UK, post-doktorandi a doktorandi.


 

 

V uplynulých letech skončily tyto výzkumné záměry, na nichž se podíleli řešitelé z ÚRS:

Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (MSM 0021620825)

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.  

Doba trvání: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

Název dílčího úkolu: Dynamika jazykových prostředků v románských jazycích

Koordinátor za ÚRS: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph. D.

Řešitelé za ÚRS: Mgr. Zuzana Čengerová (Krinková); doc. PhDr. Petr Čermák; PhDr. Tomáš Duběda, Ph. D.; PhDr. Jan Hrïcsina, Ph. D.; PhDr. Jaroslava Jindrová; PhDr. Hana Loucká;  CSc., PhDr. Anna Mištinová; Mgr. Olga Nádvorníková; PhDr. Jaroslav Štichauer; doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.; prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.

Příslušné výstupy z tohoto projektu jsou obsaženy v RIV (OBD).


 

Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie (MSM0021620824)

hlavní řešitel: prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. 

doba trvání: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

koordinátor za ÚRS: prof. PhDr. Anna Housková CSc.

řešitelé za ÚRS: PhDr. Vlasta Dufková; PhDr. Alice Flemrová, Ph. D.; doc. Václav Jamek, Ph. D.; doc. Jiří Pelán Ph. D.; Dr. Juan Sánchez; PhDr. Eva Voldřichová, Ph. D.; Mgr. Šárka Grauová

Příslušné výstupy z tohoto projektu jsou obsaženy v RIV (OBD).


 

Český národní korpus a korpusy dalších jazyků (MSM 0021620823)

hlavní řešitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc.  

doba trvání: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2011

řešitelé za ÚRS: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph. D. (koordinátor španělské sekce projektu Intercorp); PhDr. Jaroslava Jindrová (koordinátorka portugalské sekce projektu Intercorp); Mgr. Olga Nádvorníková (koordinátorka francouzské sekce projektu Intercorp); doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (koordinátor italské sekce projektu Intercorp)

příslušné výstupy z tohoto projektu jsou obsaženy v RIV (OBD)

Tento projekt bude v příštích letech pokračovat.


 

Ediční projekt Lusobrazilská knihovna

Součást fakultního výzkumného záměru „Kultura jako metafora světa“. 

Edice komentovaných překladů z portugalsky psané literatury, zahájená v rámci předchozího výzkumného záměru. Systematicky zprostředkovává české kultuře stěžejní díla z oblasti dosud méně známé, než by odpovídalo jejímu kulturním významu ve světovém měřítku. Každý překlad doprovází odborná studie, zahrnující i bibliografické odkazy k relevantní vědecké literatuře.

Koordinátor projektu: Mgr. Šárka Grauová

Úvod > Věda a výzkum > Výzkumné záměry