Požadavky k BZK

Portugalistika – požadavky k BZK

Portugalský jazyk

Požaduje se znalost portugalského jazyka na úrovni B2. Student přečte a přeloží text v portugalštině a prokáže schopnost plynně pohovořit na jedno ze zadaných témat z reálií lusofonních zemí. Hodnotí se výslovnost, porozumění textu a formulační schopnosti v portugalštině.

Teorie portugalského jazyka

Požadují se znalosti z portugalské fonetiky, normativní mluvnice a syntaxe. Očekává se i základní orientace v obecné lingvistice.

A. Fonetika
 1. Fonetika/fonologie – charakteristika, dělení
 2. Princip tvoření, přenosu a percepce mluvené řeči – hledisko anatomické, fyziologické a fyzikální
 3. Fonetická transkripce
 4. Třídění hlásek – kritéria pro jejich třídění
 5. Ortoepie současné evropské portugalštiny
 6. Prozodie současné evropské portugalštiny

Bibliografie

 • Delgado Martins M. R. (1988): Ouvir falar. Introdução à Fonética do Português.            Lisboa: Caminho.
 • Delgado Martins M. R. (2002): Fonética do Português.Lisboa: Caminho
 • Holtus G. – Metzeltin M. – Schmitt Ch. (ed.) (1994): Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL). VI, 2. Tübingen: Niemeyer.
 • Palková Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.
 • Tláskal J. (2006): Fonetika a fonologie současné evropské portugalštiny. Praha: Nakladatelství Karolinum.
B. Normativní mluvnice
 1. Charakteristika slovních druhů současné portugalštiny
 2. Formy a funkce portugalského členu.
 3. Gramatické kategorie jednotlivých slovních druhů
 4. Portugalská zájmena
 5. Modotemporální systém portugalského slovesa
 6. Tvoření a stupňování příslovcí
 7. Tvoření slov v portugalštině
 8. Dialekty evropské portugalštiny
 9. Varianty portugalštiny

Bibliografie

 • Almeida Moura, José de (2004): Gramática do Português Actual. Lisboa: Lisboa Editora
 • Bechara E. (1999): Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna
 • Bergstrom-Reis (2000):  Prontuário ortográfico e guia da língua portuguesa. Lisboa: Notícias
 • Casteleiro, J. M. e Correia, P. D. 2009. Atual − o novo acordo ortográfico. Lisboa: Texto Editora
 • Cintra L., Cunha C. (1984): Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: João Sá
 • Jindrová, J. (2009): PORTUGALŠTINA – souhrn gramatiky. Praha: Holman
 • Mira Mateus, M.H. a kol. (2003): Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho
C. Syntax
 1. Syntaktické vzorce jazyka, základní syntaktické směry (závislostní syntax, generativní modely jazyka)
 2. Větné členy současné portugalštiny
 3. Typy predikace, valence slovesa
 4. Okolnostní určení a jeho problémy
 5. Souvětí souřadné
 6. Souvětí podřadné
 7. Postavení větných členů v portugalské větě
 8. Syntaktické zvláštnosti současné portugalštiny.

 

Bibliografie

 • Bechara E. (1999): Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna
 • Cintra L., Cunha C. (1984): Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: João Sá
 • Florido,M.; Duarte da Silva, M.(1982): Novos Caminhos para a Linguagem 3. Porto: Porto Editora
 • Grepl, M.; Karlík, P. (1998): Skladba češtiny. Olomouc: Votobia
 • Heringer, J.H.; Pinto de Lima, J. (1983):  Palavra puxa Palavra.Lisboa: ICALP
 • Lapa, M-R.(1979): Estilística da Língua Portuguesa. Coimbra: Editorial
 • Mira Mateus, M.H. a kol. (2003): Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho
 • Sgall, P. (1986): Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha: Academia
 • Vilela, M. (1999):  Gramática da Língua Portuguesa. Coimbra: Almedina

Portugalská a brazilská literatura

Student jednooborového studia předloží seznam četby obsahující nejméně 50 děl z portugalské a brazilské literatury, student dvouoborového studia seznam 36 titulů. Díla vyznačená tučně jsou povinná.

Zkouška sestává ze dvou částí, z nichž první je zaměřena na faktografii určitého literárního období, druhá je orientována na interpretaci konkrétního literárního díla.

Tematické okruhy z portugalské literatury:

 • Literatura portugalského středověku
 • Portugalská renesance a manýrismus
 • Literatura zámořských objevů
 • Baroko. Portugalský arkadismus a osvícenství
 • Portugalský romantismus
 • Portugalský realismus a naturalismus
 • Směry přelomu 19. a 20. století
 • Dvě generace portugalského modernismu
 • Portugalský neorealismus a existencialismus
 • Literární osobnosti druhé poloviny 20. století (poezie a próza)

Tematické okruhy z brazilské literatury:

 • Utváření brazilské literatury: “přípravné” období a baroko
 • Literatura brazilského arkadismu: lyrika a epika.
 • Romantismus, jeho vývoj a hlavní tematické linie.
 • Vznik a vývoj brazilského románu do 70. let 19. století.
 • Postromantická literatura. Hlavní tendence románové tvorby (recepce realismu a naturalismu). Poezie brazilského parnasismu a symbolismu.
 • Literatura Belle Époque.  Premodernismus: ideová východiska, klíčová témata, hlavní osobnosti.
 • Brazilský modernismus. Základní charakteristika hnutí, jednotlivé manifesty, nové formální prostředky. Třicátá léta a ustalování nových výbojů. Městský a venkovský román.
 • Brazilská literatura po roce 1945.  Poezie generace 45. Konkretismus. Hledání Brazílie. Fantastická literatura.
 • Literatura od nástupu vojenského režimu podnes.

 

Seznam povinné četby z portugalské literatury

Písně portugalských trobadorů. Praha: Mladá fronta, 1983

Gil Vicente: Hra o pekelné lodi. Praha, Torst, 2005

Bernardim Ribeiro: Kniha stesku. Praha: Argo, 2009

Luís de Camões: Trýzeň i útěcha. Praha: Mladá fronta, 1997

Luís de Camões: Lusovci. Praha: SNKLHU, 1958

Fernão Mendes Pinto: Putování. In: Objevné cesty do Afriky a Asie. Praha: SNKLU, 1966

Almeida Garrett: Podloubí v Anenské ulici. Praha: Odeon, 1970

Almeida Garrett: Mnich Luís de Sousa. Praha: Torst, 2011

Alexandre Herculano: Černý biskup a jiné příběhy. Praha: Torst, 2006

Camilo Castelo Branco: Zhoubná láska. Praha: Odeon, 1979

José Maria Eça de Queirós: Maiové. Praha: SNKLHU, 1957

José Maria Eça de Queirós: Kráčej a čti. Praha: Academia, 2001

Mário de Sá-Carneiro: “Lúciova zpověď”. In: Pět portugalských novel. Praha: Odeon, 1987

Fernando Pessoa: Kniha neklidu. Praha: Odeon, 1992

Fernando Pessoa: Heteronyma. Praha: Odeon, 1992

Ferreira de Castro: “Džungle”. In: Stín kaučuku. Praha: Odeon, 1978

Aquilino Ribeiro: Když vyjí vlci. Praha: SNKLHU, 1958

Fernando Namora: Pšenice a koukol. Praha: SNKLHU, 1958 (nebo jiný neorealistický román – např. Alves Redol, Fanga; Soeiro Pereira Gomes: Říční ramena; Antunes da Silva: Krutý vítr)

Carlos de Oliveira: “Včela v dešti”. In: Pět portugalských novel. Praha: Odeon, 1987

Vergílio Ferreira: Navždycky. Praha: Mladá fronta, 2000

José Saramago: Baltasar a Blimunda. Praha: Odeon, 2002

Eugénio de Andrade: Svrchovanost. Praha: Fra, 2004

António Lobo Antunes: Jidášova díra. Praha: Mladá fronta, 2002

Teolinda Gersãová: Mlčení. Praha: Torst, 2009

Miguel Sousa Tavares: Rovník. Praha: Garamond, 2006

 

Seznam povinné četby z brazilské literatury

Poronominare. Mýty a legendy brazilských Indiánů. Liberec: Dauphin, 1995

Pero Vaz de Caminha: Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie. Dolní Břežany, 2000

Castro Alves: Otroci. Praha: SNKLHU, 1951

Manuel Antônio de Almeida: Paměti policejního seržanta. Praha: Odeon, 1960

José de Alencar: Vládce pralesa. Praha: Melantrich, 1969

José de Alencar: Iracema. Ubiražara. In: Dva indiánské příběhy. Praha: Odeon, 1964

Castro Alves: Gonzaga aneb Revoluce v Minas. Praha: Torst, 2013

Joaquim Maria Machado de Assis: Posmrtné paměti Bráse Cubase. Praha: Torst, 1996 nebo Don Morous. Praha: SNKLHU, 1960

Aluísio Azevedo: Osada na předměstí. Praha: SNKLU, 1957

Azevedo, Aluízio: Sůva. Praha: Odeon, 1978

Raul Pompéia: Ateneum. Praha: Odeon, 1963

Lima Barreto: Smutný konec snaživého Policarpa. Praha: Odeon, 1974

Mário de Andrade: Macunaíma. Praha: Mladá fronta, 2000

Graciliano Ramos: Vyprahlé životy. Praha: SNKLU, 1959

 • Statek São Bernardo. Praha: Odeon, 1983

Jorge Amado: Země bez konce. Praha: Máj, 1948

Jorge Amado: Mulatka Gabriela. Praha: Odeon 1967, 19774

(nebo Pastýři noci. Praha: Odeon, 1983

nebo Staří námořníci. Praha: Odeon, 1985)

Carlos Drummond de Andrade: Fyzika strachu. Praha: Odeon, 1967

João Guimarães Rosa: Velká divočina. Praha: Odeon, 1970

João Guimarães Rosa: Burití. Praha: Torst, 2008

Dál – dál a dál. Praha: Torst, 2010

Clarice Lispectorová: Tajné štěstí. Praha: Ivo Železný, 1996

Clarice Lispectorová: Okamžik pro hvězdu. In: Pět brazilských novel. Praha: Odeon, 1982

Clarice Lispectorová: Živá voda. Praha: Aurora, 2000

Osman Lins: Retábl svaté Joany Caroliny In: Pět brazilských novel. Praha: Odeon,1982

José J. Veiga: Hříchy kmene. In: Pět brazilských novel. Praha: Odeon, 1982

João Antônio: Paprika, Perus a Hezoun. In: Pět brazilských novel. Praha: Odeon, 1982

Lygia Fagundes Tellesová: Před zeleným bálem. Praha: Odeon, 1984

 • (neboTemná noc a já. Praha: Mladá fronta, 2003 nebo Murilo Rubião: Dům u červené slunečnice. Praha: Odeon, 1986)

Veríssimo, Erico: Incident v Antaresu. Praha: Odeon, 1977

Darcy Ribeiro: Divošská utopie. Praha: Odeon, 1989

Moacyr Scliar: Leopardi Franze Kafky.Praha: Aurora, 2002

Rubem Fonseca: Černý román a jiné povídky. Praha: Argo, 2001

 • Mocné vášně a nedokonalé myšlenky. Praha: Argo, 2006

Třetí břeh řeky. Fantastické a magické v brazilských povídkách. Praha: Dauphin, 1996

Ignácio de Loyola Brandão: Zero. Praha: Maťa, 2010

Sérgio SantʼAnna: Noční let. Praha: Dybbuk, 2010

Mirandová, Ana: Peklo ráje. Praha: Torst, 2004

Chico Buarque: Budapešť. Praha: Torst, 2009

Milton Hatoum: Sirotkové ráje. Praha: Argo, 2012

 • Dva bratři. Praha: Plus, 2012

 

Sekundární literatura

Povinná

 • Saraiva, António José; Lopes, Óscar. Dějiny portugalské literatury.Praha: Odeon, 1972
 • Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska. Praha: Libri, 1999.
 • Doslovy k českým překladům
 • Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri, 1996
 • Stegagno Picchiová, Luciana: Dějiny brazilské literatury. Praha: Torst, 2007

 

Doporučená:

 • Lourenço, Eduardo. Chaos a nádhera. Praha: Dauphin, 2002
 • Portugalsko: moře literatury. Plav 10/2009
 • Portugalsko: kapka do moře literatury. Příloha Plavu 2009
 • Lopes, Óscar. História da literatura portuguesa, volume 6., 7. Lisboa: Publicações Alfa, 2001-2002
 • Candido, Antonio: Iniciação à Literatura Brasileira. São Paulo: Humanitas – FFLCH/USP 1999
 • Abdala Júnior, Benjamim ‒ Campedelli, Samira Youssef: Tempos da Literatura Brasileira. São Paulo: Ática: 1990
 • Gonzaga, Sergius: Curso de Literatura Brasileira. PortoAlegre:Leitura XXI, 2004

 

 

 

 

Úvod > Portugalština > Požadavky k BZK