Dobíhající pětileté magisterské studium

Státní závěrečná zkouška na oboru španělština

Předměty státní závěrečné zkoušky

Jednooborové studium

 • Španělský jazyk
 • Španělská a hispanoamerická literatura
 • Obecná lingvistika nebo Teorie literatury

Dvouoborové studium

 • Španělský jazyk
 • Španělská a hispanoamerická literatura

Učitelské studium (USŠ)

 • Didaktika španělštiny

 

Španělský jazyk

Zkouška se koná španělsky. Požaduje se bezpečná znalost normativní mluvnice, pravopisu a fonetiky; základní přehled o otázkách fonologie současné španělštiny a o vývoji jazyka; schopnost lingvistické interpretace slovních druhů a jejich gramatických kategorií, syntaktických vztahů, větných členů a souvětí současné španělštiny; základní informace z lexikologie, dialektologie a typologie.

TEMATICKÉ OKRUHY
 1. Problemas teóricos del análisis morfemático del español contemporáneo.
 2. Delimitación lingüística de las clases de palabras del español contemporáneo, interpretación lingüística de cada una de ellas, sus categorías gramaticales, sus problemas teóricos. (Problemas de la delimitación de las clases de palabras en español; el sustantivo y sus categorías; el adjetivo y sus categorías; el artículo y sus funciones; los pronombres; los modos del verbo; problemas lingüísticos de la categoría de tiempo; categorías de aspecto y carácter de la acción verbal; la voz verbal; los adverbios; los numerales; las conjunciones; las preposiciones; las interjecciones; las partículas y los comentores.)
 3. Problemas teóricos de la interpretación lingüística del enunciado en el español contemporáneo. (Oración y enunciado; la estructuración funcional del enunciado.)
 4. Descripción y problemas de los elementos sintácticos del español contemporáneo. (Sujeto; predicado; complemento adnominal; objeto; complemento circunstancial; complemento predicativo.)
 5. Descripción y problemas de las relaciones sintácticas en el español contemporáneo. (Paralelismo sintáctico; coordinación; adordinación; determinación paralela; determinación sucesiva; subordinación; las cláusulas.)
 6. Descripción y problemas de los períodos del español contemporáneo. (Ordenamiento coordinado; período subordinado – clasificación de las oraciones subordinadas; períodos directa e indirectamente modales; oraciones subordinadas sustantivas; oraciones subordinadas adjetivas; oraciones subordinadas adverbiales.)
 7. Característica fonética de los sonidos del español con temporáneo. (Vocales; consonantes – oclusivas, fricativas, africadas; sonantes.)
 8. La neutralización fonológica en el español contemporáneo.
 9. Característica tipológica del español contemporáneo.
 10. Particularidades de la ortografía española. (Acentuación; puntuación; división de palabras; mayúsculas.)
 11. Los dialectos del español y la situación lingüística de la Península Ibérica.
 12. Características del español de América.
 13. Características generales de la evolución histórica del castellano (Las etapas decisivas en la evolución del español; resumen y problemas fundamentales de la evolución de las vocales, de las consonantes, del sistema nominal, del sistema verbal, del léxico.)
BIBLIOGRAFIE
 • Alarcos Llorach, Emilio: Gramática de la lengua española. Ma- drid, Espasa-Calpe 1994.
 • Alarcos Llorach, Emilio: Fonología española. Madrid, Gredos 1954 (1968).
 • Alcina Franch, Juan – Blecua Perdices, José Manuel: Gramática espa-nola. Barcelona, Ariel 1975 (1989).
 • Ariza Viguera, Manuel: Manual de fonología histórica del español. Madrid, Síntesis 1990.
 • Bartoš, Lubomír – Ohnesorg, Karel: Zvukový a pravopisný rozbor španělštiny. Skripta FF UJEP v Brně. Praha, SPN 1965.
 • Bosque Munoz, Ignacio: Las categorías gramaticales. Madrid, Síntesis 1990.
 • Bosque, Ignacio – Demonte, Violeta et alii: Gramática descriptiva de la lengua española, I-III. Madrid, Espasa Calpe 1999.
 • Dubský, Josef: Základy španělské lexikologie (pro překladatele a tlumočníky). Skripta FFUK. Praha, SPN 1977.
 • García Mouton, Pilar: Lenguas y dialectos de Espana. Madrid, Arco Libros 1995.
 • Gili y Gaya, Samuel: Curso superior de sintaxis española. México 1943 (1961).
 • Menéndez Pidal, Ramón: Manual de gramática histórica española. Madrid 1905 (1977).
 • Navarro Tomás, Tomás: Manual de pronunciación española. Madrid 1932 (1970).
 • Real Academia Española: Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid, Espasa-Calpe 1973.
 • Rodríguez Adrados, Francisco: Lingüística estructural, I-II. Madrid, Gredos 1969.
 • Zamora Vicente, Alonso: Dialectología española. Madrid, Gredos 1967.
 • Zavadil, Bohumil: Současný španělský jazyk, I-II. Skripta FF UK. Praha, UK 1989, 1995.

Španělská a hispanoamerická literatura

Zkouška je ústní a sestává ze dvou témat – španělského a hispanoamerického. Student si zvolí, kterou část bude skládat v českém a kterou ve španělském jazyce. Student má u zkoušky prokázat: – znalost vývoje španělské a hispanoamerické literatury; – schopnost postihnout její epochy, žánry, proudy i tvorbu jednotlivých spisovatelů v literárních, historických a kulturních souvislostech; – schopnost promýšlet specifické problémy hispánských literatur. Student předkládá ke zkoušce seznam přečtené literatury (primární a sekundární). Předpokládá se četba nejméně 120 děl beletrie děl španělské a hispanoamerické literatury podle „Celkového seznamu četby“ (viz níže).

Španělská literatura
 1. Literatura středověku. Kastilská hrdinská epika (El Cantar de Mio Cid). Počátky lyriky. Počátky kastilské prózy (Alfonso X., El Sabio). Mravoučná povídka (Juan Manuel). Klerická poezie (Gonzalo de Berceo. Juan Ruiz).
 2. Od středověku k renesanci. Dvorská poezie (Santillana. Jorge Manrique). Romance. Drama(Juan del Encina). Rytířský román (Amadis de Gaula). Celestina.
 3. Renesance. Lyrická poezie(Boscán. Garcilaso). Divadelní tvorba (Torres Naharro. Gil Vicente). Didaktická próza (Guevara). Literární tvorba mystiků (Juan de la Cruz. Teresa de Jesús).Pastýřský román (Montemayor). Pikaresní román (Lazarillo de Tormes).
 4. Vrcholné údobí Zlatého věku. Lyrická poezie (Fray Luis de León). Sevillská a salamancká básnická škola (Herrera. Aldana).
 5. Román a povídka u Cervantese.
 6. Drama před Lope de Vegou (Lope de Rueda. Cueva). Obnova divadle u Lope d e Vegy. Lope de Vegova škola (Ruiz de Alacrón. Tirso de Molina).
 7. Barokní próza (Alemán. Quevedo). Barokní poezie (Argensolasové. Góngora. Quevedo). Estetika kulteranismu a konceptismu. Alegorickofilozofický román (Gracián).
 8. Závěr Zlatého věku. Divadelní tvorba Calderóna.
 9. Neoklasicismus a osvícenství. Ideoví reformátoři (Feijóo. Luzán). Drama (Fernández de Moratín). Esej (Cadalso. Jovellanos). Preromantismus (Cadalso, Meléndez Valdés. Quintana).
 10. Romantismus. Drama (Matínez de la Rosa. A. de Saavedra. Zorrilla). Próza (Larra). Poezie (Espronceda). Pozdní romantismus (Bécquer. R. de Castro).
 11. Realismus. Drama (Tamayo y Baus. Echegaray). Realistický román (Fernán Caballero. Alarcón. Valera. Pereda. Pérez Galdós. Pardo Bazán Ibánez.)
 12. Ideoví předchůdci generace roku 1898 (Sanz del Rio, Giner de los Rios. Costa.Ganivet). Pojem generace roku 1898 a historické souvislosti jejího seskupení. Esej (Unamuno).
 13. Modernismus v poezii (Antonio Machado, Manuel Machado). Postmodernismus a čistá poezie (Jiménez).
 14. Obnova románového žánru. (Baroja. Unamuno. Azorín. Valle-Inclán). Lyrický román (Miró). Intelektuální román (Pérez de Ayala). Próza pod vlivem avantgardy (Gómez de la Serna). Esej (Ortega y Gasset).
 15. Avantgardní poezie. Ultraismus. Kreacionismus. Surrealismus (Guillén. Salinas. Diego. Garcia Lorca. Alberti. Alexandre. Cernuda). Rehumanizovaná poezie (Hernández).
 16. Divadelní tvorba Benaventova, Valle-Inclána, Garcíi Lorcy. Poetické divadlo (Casona).
 17. Román po roce 1939 (Cela. Delibes. Laforetová). Neorealistická a svědecká próza (Fernández Santos. Sánchez Ferlosio. Matutová. Martín Santos. J. Goytisolo). Překonání realistického románu (Benet).
 18. Poezie po roce 1939. Existenciální poezie (Alonso. Bousono. Hidalgo.) Sociální poezie (Celaya, Blas de Otero). Odklon od sociální poezie ( Gil de Biedma. Valante Rodríguez). Básnický kulturalismus (Azúa. Gimferrer. Carnero).
 19. Divadlo po roce 1939. Neorealistické drama (Buero Vallejo. Olmo). Neoavantgardní formy dramatu (Arrabal, Nieva).
 20. Tendence románové, básnické a divadelní tvorby po roce 1975.
Hispanoamerická literatura
 1. Indiánské literatury. Pojem „literatura“. Nahuaská literatura (Nezahualcóyotl). Mayská literatura.
 2. Koloniální epocha. První zprávy (Kolumbus, Cortés). Kroniky (Las Casas. López de Gómara. Díaz del Castilio. Sahagún. Núnez Cabeza de Vaca). Indiánské tradice v koloniální literatuře (Titi Cusi Yupanqui. Guamán Poma de Ayala).
 3. Renesanční epika (Ercilla. Další autoři:Rodríguez Freile). Drama (Ruiz de Alarcón. Ollantay).
 4. Baroko. Poezie (Balbuena. Další autoři: Caviedes, Espinosa Medrano). Juana Inés de la Cruz. (Další autorka: Madre Castillo). „Předchůdci“ románu (Sigüenza y Góngora. Carrió de la Vandera. Další autoři: Olavide, Catalina de Erauso).
 5. Neoklasicismus a osvícenství. Emancipační myšlení (Bolívar). Klasicistní poezie (Bello. Olmedo. Další autoři „Cruz Varela“). Román (Fernández de Lizardi. Jiconteécatl). Preromantismus (Heredia. Melgar).
 6. Romantismus. První romantická generace v Argentině (Echeverría. Sarmiento. Mármol. Další autoři: Alberdi, V. F. López, Mitre). Další polohy romantismu: Chile, Mexiko, Kuba (Gómez de Avellaneda. Další autoři: Milanés, Plácido). Gaučovská poezie (Hidalgo. Další autoři: Ascasubi, Del Campo, Lussich). Martín Fierro. Pozdní romantická poezie (Pombo. Zorrilla de San Martín. Další autoři: Dáz Mirón).
 7. Od romantismu k realismu. Kostumbrismus (Kolumbie. Chile). Palmovy „tradice“. Romantický román (Blest Gana. Matto de Turner. Další autoři: Carrasquilla). Esej (Montalvo. González Prada).
 8. Modernismus. Počátky (Martí. Silva. Další autoři: Casal, Gutiérrez Nájera). Modernismus v poezii (Darío. Lugones. Další autoři: Herrera y Reissig, Nervo, Jaimes Freyre). Fantastická povídka. Modernistický esej (Martí. Rodó. Darío. Další esejisté: González Prada).
 9. Próza mezi naturalismem a modernismem (Cambaceres. Díaz Rodríguez. Další autoři: Payró, Reyles, Larreta, Acevedo Díaz). Postmodernismus v lyrice (Mistral. Další autoři: Storni, Agustini, Ibarbourou. Eguren, Tablada).
 10. Obnova románu. Regionalistický román (La vorágine. Don Segundo Sombra. Doňa Bárbara). Indigenistický román (A. Arguedas. Icaza. C. Alegría). Román mexické revoluce (Azuela. Další autoři: M. L. Guzmán, López y Fuentes). Esej (Reyes. P. Henríquez Ureňa. Mariátegui. Martínez Estrada . Další autoři: Vasconcelos, S. Ramos, Picón Salas, Arciniegas).
 11. Avantgardní poezie. Kreacionismus (Huidobro). Ultraismus (Borges. Další autoři:Molinari, Girondo, Marechal). Vallejo. Neruda. Kubánská avantgarda (Ballagas. Další autoři: Brull, Loynaz). Antilský negrismus (Ortiz. N. Guillén. L. Cabrera. Další autoři: Palés Matos, Cabral). Contemporáneos v Mexiku (Villaurrutia. J. Gorostiza. Další autoři: Pellicer, Torres Bodet, Novo). Los Nuevos v Kolumbii (Greiff).
 12. Poezie 40. a 50. let. Skupina Orígenes (Lezama Lima. Další autoři: Vitier, E. Diego). Paz. N. Parra. (Další básníci: skupina Piedra y cielo, J. Rojas, Carranza. G. Rojas, Teiller).
 13. „Nová hispanoamerická próza“. Předchůdci (Macedonio Fernández. Arlt. Arévalo Martínez). „Reálné zázračno“ a „magický realismus“ (Carpentier. Asturias. Rulfo. García Márquez). Orální tradice v románu (J. M. Arguedas. Roa Bastos). Existenciální román (Onetti). Fantastická povídka (Borges. Bioy Casares. Cortázar. Arreola). „Totální“ román (Sabato. Donoso. Lezama Lima. Vargas Llosa. Fuentes). Nové baroko (Cabrera Infante. R. Arenas). Esej (Borges. Paz . Lezama Lima. Sabato. Cortázar. Fuentes. Vargas Llosa. A. Rama). (Další prozaici: Novás Calvo, Uslar Pietri. Yánez, R. Castellanos, Marechal, Mallea).
 14. Sociální literatura. „Protestní“ a politický román (Otero Silva. Další autoři: Vinas, Varela, Gravina, Teitelboim). Angažovaná poezie (Cardenal. Další autoři: Gelman, Adoum, Palton, Jamís). Žánd „svědectví“ (Poniatowska).
 15. Současná próza a poezie. „Post-boom“ (Posse. Paso. Puig. Ribeiro. Bryce Echenique. Mutis). Prozaická tvorba spisovatelek (I. Allende. Další autorky: Peri Rosi, Esquivel). Poezie všedního dne (Benedetti. Fernández Retamar). Existenciální poezie (Pizarnik, Mutis). Mladší generace.
 16. Divadlo od 30. let po současnost. Obnova dramatu (Arlt. Nalé Roxlo. Usigli. Villaurrutia). Lyrické drama (R. Margués. Carballido). Absurdní divadlo (Maggi, Triana. Další autoři: Pinera, Wolff, J. Díaz). Epické divadlo (I. Aguirre. Dragún). Kolektivní divadlo.
BIBLIOGRAFIE
Španělská literatura
 • Bělič, Oldřich; Forbelský, Josef. Dějiny španělské literatury. Praha: SPN, 1984.
 • Chabás, Juan. Dějiny španělské literatury. Praha: Odeon, 1960.
 • Forbelský, Josef. Španělská literatura 20. století. Praha: Karolinum, 1999.
 • Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska. Praha: Libri, 1999.
 • Bělič, Oldřich. Studijní texty. Skripta FF UK. Praha, 1981.
 • Bělič, Oldřich. Rozbory hispánských básnických textů. Skripta FF UK. Praha, 1984.
 • Mikeš, Vladimír. Divadlo španělského zlatého věku. Praha: Divadelní ústav, 1995.
 • Francisco Rico (ed.): Historia y crítica de la literatura española I-VIII. Barcelona: Ed. Crítica.
 • Alborg, Jorge Luis. Historia de la literatura española I-IV. Madrid 1972-80.
 • Alborg, Jorge Luis. Hora actual de la novela española I-II. Madrid 1968.
 • Alvar, Carlos; Mainer, José-Carlos; Navarro, Rosa. Breve historia de la literatura española. Madrid 1997.
 • Valbuena Prat, Ángel. Historia de la literatura española. Barcelona 1950.
 • García López, José. Historia de la literatura española. 9a. ed. Barcelona 1986.
 • Ruiz Ramón, Francisco. Historia del teatro español I-II. 7a. ed. Madrid: Cátedra, 1988.
 • C.Blanco Aguinaga, J.Rodríguez Puértolas, I.M.Závala: Historia social de la literatura española (en lengua castellana) I-III. Madrid 1981.
 • Río, Ángel del: Historia de la literatura española I-II, 1998.
 • Díez Borque, J. M. Historia de la literatura española IV, Siglo XX. Madrid 1978.
 • Barrero López, Oscar. Historia de la literatura española contemporánea (1939-1990). Madrid 1992.
 • Nora, Eugenio G. de. La novela española contemporánea I-III. 1970.
 • Sobejano, Gonzalo. Novela española de nuestro tiempo. Madrid 1975
 • Alonso, Dámaso. Poetas españoles contemporáneos. Madrid 1988.
 • García de la Concha, Víctor. La poesía española de 1935 a 1975. I-II. Madrid 1992
 • Aullón de Haro, Pedro. El ensayo en los siglos XIX y XX. 1984.
Hispanoamerická literatura
 • Anderson Imbert, Enrique; Soares Amora, A. Dějiny literatur Latinské Ameriky. Praha: Odeon, 1966.
 • Uhlíř, Kamil. Nástin dějin argentinské literatury od počátků do r. 1910. Skripta FF UK. Praha, 1967.
 • Bělič, Oldřich. Stručné dějiny chilské literatury. Praha: H + H 1992.
 • Bělič, Oldřich. O kubánské literatuře. Praha: Orbis, 1964.
 • Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a románech. Praha: Torst, 1998.
 • Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri 1996.
 • Goić, Cedomil (ed.). Historia y crítica de la literatura hispanoamericana I-III. Barcelona: Crítica, 1988-91.
 • Henríquez Ureña, Pedro. Las corrientes literarias en la América Hispánica. 4a. ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1969.
 • Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. 1. De los orígenes a la Emancipación. 2. Del romanticismo al modernismo. 3. Posmodernismo, Vanguardia, Regionalismo. 4. De Borges al presente. Madrid: Alianza-Universidad Textos, 1995, 1997, 2001.
 • Fernández, Teodosio; Millares, Selena; Becerra, Eduardo. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Ed. Universitas, 1995.
 • Franco, Jean. Historia de la literatura hispanoamericana. 4a.ed. Barcelona: Ariel, 1987.
 • Bellini, Giuseppe. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1985. 3-era ed. aumentada, 1997.
 • Lazo, Raimundo. Historia de la literatura hispanoamericana I-II. La Habana, 1968-69 (do 19. stol.).
 • Íñigo Madrigal, Luis (ed.). Historia de la literatura hispanoamericana. I. Época colonial. II. Del neoclasicismo al modernismo. Madrid: Cátedra, 1982, 1987.
 • Sainz de Medrano, Luis. Historia de la literatura hispanoamericana (hasta el siglo XIX). Madrid: Taurus, 1976.
 • Sainz de Medrano, Luis. Historia de la literatura hispanoamericana (desde el modernismo). 2a.ed. Madrid: Taurus, 1992.
 • Literatura hispanoamericana. Textos y comentarios I-II. Coord. L. Sainz de Medrano. Madrid, 1986-87 (do 19. stol.).
 • Shimose, Pedro. Cómo dominar la literatura latinoamericana. Madrid: Playor, 1991.
 • Fernández, Teodosio. La poesía hispanoamericana en el siglo XX. Madrid: Taurus, 1990.
 • Oviedo, José Miguel. Breve historia del ensayo hispanoamericano. Madrid: Alianza Editorial, 1991.
 • Diccionario enciclopédico de las letras de América Latina (DELAL). I. A-E; II. F-N. Caracas: Biblioteca Ayacucho y Monte Ávila Ed., 1995.
 • Encyclopedia of Latin American Literature. Edited by Verity Smith. London-Chicago, 1997.
 • The Cambridge History of Latin American Literature. 1-Discovery to Modernisme. 2-The Twentieth Century. 3-Brazilian Literature. Bibliographies. Edited by R. González Echeverría and E. Pupo-Walker. New York: Cambridge University Press, 1996.
Španělská a hispanoamerická literatura
 • Vydrová, Hedvika. Autoři a díla. Skripta FF UK. Praha, 1989.
 • Slovník světových literárních děl I-II. Praha: Odeon, 1988.
 • Gullón, Ricardo (ed.). Diccionario de literatura española e hispanoamericana, I-II. Madrid, 1993.
 • Diccionario Oxford de literatura española e hispanoamericana. Philip Ward (ed.). Madrid, 1978, 1984.
Celkový seznam četby

Student musí během magisterského studia přečíst  nejméně 120 děl  španělské a  hispanoamerické literatury, a to ve španělštině. Předpokládá se  i znalost významných českých překladů  a výborů básní, povídek, esejů.

 

ŠPANĚLSKÁ LITERATURA

 • Poema del Cid (Píseň o Cidovi)
 • Ruiz, Juan. Libro de buen amor (Kniha pravé lásky)
 • Manuel, Juan. Libro de los ejemplos del Conde Lucanor
 • Manrique,  Jorge. Coplas  de Jorge  Manrique a  la muerte de su  padre
 • Romancero (některý  ze šp. souborů a  české překlady: Kytice ze španělských romancí, Meč i růže)
 • Rojas, Fernando de. La Celestina
 • Garcilaso de la Vega.  Poesías
 • Juan de la Cruz. Poesía (Noche oscura, Cántico espiritual, Llama de amor viva)
 • Teresa de  Jesús (Teresa de  Ávila): Libro de  su vida n. jiné dílo
 • Luis de León. Poesías
 • Lazarillo de Tormes (Tři španělské pikareskní romány)
 • Rodríguez Ordóñez de Montalvo. Amadís de Gaula
 • Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
 • Cervantes Saavedra, Miguel de.Novelas ejemplares
 • Góngora y Argote, Luis de.  Antología (Plody Tantalovy)
 • Góngora y Argote, Luis de. Soledades (Samoty)
 • Lope de Vega Carpio. La Dorotea
 • Lope de Vega Carpio. El caballero de Olmedo
 • Lope de Vega Carpio. Fuente Ovejuna
 • Lope de Vega Carpio. Antología (Proč unikáš mi)
 • Tirso de Molina. El burlador de Sevilla y convidado de piedra
 • Ruiz de Alarcón, Juan. La verdad sospechosa
 • Alemán, Mateo. Vida de Guzmán de Alfarache
 • Quevedo y Villegas, Francisco de. La vida del Buscón
 •  Quevedo y Villegas, Francisco de. Sueños
 • Calderón de la Barca, Pedro. La vida es sueño
 • Calderón de la Barca, Pedro.  El alcalde de Zalamea
 • Calderón de la Barca, Pedro.  El gran teatro del mundo
 • Gracián, Baltasar. El criticón (Kritikon)
 • Gracián, Baltasar. Příruční orákulum
 • Feijoo, Benito Jerónimo. Teatro crítico universal (výbor)
 • Fernández de Moratín, Leandro. El sí de las niñas
 • Espronceda, José de. Poesías líricas
 • Espronceda, José de. El estudiante de Salamanca
 • Larra, Mariano José de.  Artículos de costumbres (výbor)
 • Zorrilla y Moral, José. Don Juan Tenorio
 • Bécquer, Gustavo Adolfo. Rimas
 • Bécquer, Gustavo Adolfo. Leyendas
 • Pérez Galdós, Benito. Doña Perfecta
 • Pérez Galdós, Benito. Fortunata y Jacinta
 • Pérez Galdós, Benito.Nazarín
 • Valera, Juan. Pepita Jiménez
 • Alarcón, Pedro Antonio de. El sombrero de tres picos
 • Alas, Leopoldo (Clarín). La regenta
 • Ganivet, Ángel. Idearium español
 • Unamuno, Miguel de. Niebla
 •  Unamuno, Miguel de. Del sentimiento trágico de la vida
 • Unamuno, Miguel de. Abel Sánchez n. Tres novelas ejemplares
 • Benavente, Jacinto. Los intereses creados
 • Valle-Inclán,  Ramón  María  del.  Sonata  de  otoño (Sonata de primavera, Sonata de estío)
 • Valle-Inclán,  Ramón  María  del. Tirano Banderas
 • Valle-Inclán,  Ramón  María  del. La guerra carlista
 • Valle-Inclán,  Ramón  María  del. Luces de bohemia n. jiné drama
 • Azorín. Los pueblos (Pod španělským sluncem)
 • Azorín.  Doña Inés
 • Baroja, Pío. Camino de perfección
 • Baroja, Pío.  El árbol  de la ciencia n.  trilogie La lucha por  la vida
 • Blasco Ibáñez, Vicente. La barraca n. jiný román
 • Machado, Antonio. Poesías completas
 • Machado, Antonio.  Juan de Mairena
 • Jiménez, Juan Ramón. Antología poética
 • Jiménez, Juan Ramón.  Platero y yo
 • Ortega y  Gasset, José. El  tema de nuestro  tiempo (Úkol naší  doby)
 •  Ortega y  Gasset, José. La rebelión de las masas (Vzpoura davů)
 • Gómez de la Serna, Ramón. Greguerías (Co vykřikují věci)
 • Gómez de la Serna, Ramón.  La viuda blanca y negra
 • Pérez de Ayala, Ramón. Belarmino y Apolonio n. jiný román
 • García Lorca, Federico. Romancero gitano
 • García Lorca, Federico. Bodas de sangre
 • García Lorca, Federico. Hry a hříčky
 • Guillén, Jorge. Cántico
 • Alberti, Rafael. Cal y canto
 • Aleixandre, Vicente. La destrucción o el amor
 • Cernuda, Luis. La realidad y el deseo
 • Hernández, Miguel. El rayo que no cesa (Vítr v olivách)
 • Diego, Gerardo. Antología
 • Obrys mušle (č. výbor šp. avantgardní poezie)
 • Gil de Biedma, Jaime. Poemas póstumos n. jiné básně
 • Cela, Camilo José. La familia de Pascual Duarte
 • Cela, Camilo José.  La colmena
 • Cela, Camilo José.  Mazurca para dos muertos
 • Torrente Ballester, Gonzalo. La saga/fuga de J.B. n. jiný román
 • Matute, Ana María. Los hijos muertos
 • Laforet, Carmen. Nada
 • Delibes, Miguel. Cinco horas con Mario
 • Delibes, Miguel.  český soubor tří románů n. jiná próza
 • Fernández Santos, Jesús. Los bravos
 • Goytisolo,  Juan. Señas  de identidad  n. některý  z pozdějších  románů
 • Martín Santos, Luis. Tiempo de silencio
 • Benet, Juan. Volverás a la región n.  Una meditación
 • Celaya, Gabriel. Hablando traquilamente n. Cantos iberos
 • Otero, Blas de.  Poesía
 • Casona, Alejandro. La dama del alba n. jiné drama
 • Buero Vallejo, Antonio. Historia de una escalera
 • Buero Vallejo, Antonio.  Las meninas n. El tragaluz
 • Arrabal, Fernando.  El arquitecto y el emperador de Asiria
 • Arrabal, Fernando. Panické divadlo
 • Joven poesía española (Ed. Cátedra, Madrid) n. jiná antologie souč. poezie
 • Stín ráje. Tisíc let španělské poezie
 • Chacel, Rosa. La sinrazón n. jiná próza
 • Janés, Clara. Kampa
 • Sender, Ramón J. Crónica del alba n. jiný román
 • Guelbenzu, José María. El esperado n. jiný román
 • Marías, Javier. Corazón tan blanco n. jiný román
 • Pombo, Álvaro. El metro del platino iridiado n. jiný román
 • Současná díla podle vlastního výběru.

 

 

HISPANOAMERICKÁ LITERATURA

 • Popol Vuh  (Popol Vuh a výbor  z letopisů Cakchiquelů a  z knih Chilama Balama)
 • Tanec živlů – poezie starých Aztéků
 • Motýl z obsidiánu – parafráze aztécké lyriky
 • Colón, Cristóbal. Cartas, Diario (Cesty Kryštofa Kolumba)
 • Las Casas,  Bartolomé de. Brevísima relación  de la destrucción  de  las   Indias
 •  Díaz del  Castillo, Bernal. Historia verdadera  de la conquista  de la Nueva España (Pravdivá historie dobývání Mexika)
 • Garcilaso de la Vega, El Inca. Comentarios reales
 • Ercilla y Zúñiga, Alonso de. La Araucana (úryvky)
 • Juana Inés de la Cruz. Primero sueño (Naděje do zlata tkaná)
 • Juana Inés de la Cruz.  Respuesta a sor Filotea de la Cruz
 • Fernández de Lizardi, José Joaquín. Periquillo  Sarniento (úryvky)
 • Heredia, José María de.  Niagara y otros textos (Biblioteca Ayacucho)
 • Echeverría, Esteban. La cautiva, El matadero (Obras escogidas, Bibl. Ayacucho)
 • Mármol, José. Cantos del peregrino
 • Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo (Civilización y barbarie)
 • Villaverde, Cirilo. Cecilia Valdés
 • Isaacs, Jorge. María
 • Blest Gana, Alberto. Martín Rivas
 • Palma, Ricardo. Tradiciones peruanas (výběr) (Col. Archivos)
 • Hernández, José. Martín Fierro
 • Mera, Juan León de. Cumandá
 • Hudson, William Henry. La tierra purpúrea (Purpurová země)
 • Silva, José Asunción de.  Poesías (Obra completa, Col.Archivos)
 • Martí, José. Versos sencillos
 • Martí, José.   Obra literaria (Bibl. Ayacucho)
 • Martí, José.  Nuestra América (Moje Amerika)
 • Darío, Rubén. Azul
 • Darío, Rubén.  Prosas profanas
 • Darío, Rubén.  Cantos de vida y esperanza
 • Darío, Rubén.  Poesía (Bibl. Ayacucho)
 • Lugones, Leopoldo. Lunario sentimental
 • Lugones, Leopoldo. Las fuerzas extrañas
 • Rodó, José Enrique. Ariel
 • Quiroga, Horacio. Todos los cuentos (Col. Archivos)
 • Oviedo,   José    Miguel.   Antología   crítica    del   cuento  hispanoamericano  I-III
 • Blanco-Fombona, Rufino.  El hombre de hierro (Duše podniku)
 • Sánchez, Florencio. M‘ hijo el dotor
 • Mistral, Gabriela. Poesía y prosa (Bibl. Ayacucho)
 • Vallejo, César. Obra poética (Col. Archivos)
 • Huidobro, Vicente. Obra selecta (Bibl. Ayacucho)
 • Neruda, Pablo. Residencia en la tierra
 • Neruda, Pablo.  Antología 1, 2 (Alianza Editorial)
 • Guillén, Nicolás. Las grandes elegías y otros poemas (Bibl. Ayacucho)
 • Arguedas, Alcides. Raza de bronce (Col. Archivos)
 • García Calderón, Ventura. La venganza del cóndor
 • Azuela, Mariano. Los de abajo (Col. Archivos)
 • Gallegos, Rómulo. Doña Bárbara
 • Gallegos, Rómulo.  Canaima (Col. Archivos)
 • Rivera, José Eustasio. La vorágine
 • Güiraldes, Ricardo.  Don Segundo Sombra (Col. Archivos)
 • Reyes, Alfonso. Visión de Anáhuac (č. Triptych)
 • Reyes, Alfonso.  Ensayos
 • Henríquez  Ureña,  Pedro.  Seis  ensayos  en  busca de nuestra expresión americana
 • Asturias, Miguel Ángel. El señor presidente
 • Asturias, Miguel Ángel.  Hombres de maíz (Col. Archivos)
 • Yáñez, Aguustín. Al filo del agua (Col. Archivos)
 • Carpentier, Alejo. Los pasos perdidos
 • Carpentier, Alejo. El siglo de las luces
 • Carpentier, Alejo. některý další román nebo soubor povídek
 • Carpentier, Alejo. Tientos y diferencias n. výbor z esejů
 • Borges, Jorge Luis. Ficciones
 • Borges, Jorge Luis. El informe de Brodie (Zrcadlo a maska)
 • Borges, Jorge Luis. Otras inquisiciones
 • Borges, Jorge Luis. El otro, el mismo n. jiná básnická sbírka
 • Fernández, Macedonio. Museo de la novela de la Eterna (Col. Archivos)
 • Bioy Casares, Adolfo. La invención de Morel
 • Bioy Casares, Adolfo. Fantastické povídky
 • Lezama Lima, José. Paradiso (Col. Archivos)
 • Lezama Lima, José. Enemigo rumor n. jiná básnická sbírka
 • Arlt, Roberto. El juguete rabioso n. jiný román
 • Onetti, Juan Carlos.  El astillero
 • Onetti, Juan Carlos.  Novelas y relatos (Bibl. Ayacucho)
 • Onetti, Juan Carlos.  Bezejmenný hrob a jiné příběhy
 • Benedetti, Mario. La tregua
 • Alegría, Ciro. El mundo es ancho y ajeno
 • Arguedas, José María. Los ríos profundos
 • Cortázar, Julio. Rayuela (Col. Archivos)
 • Cortázar, Julio. Cuentos (Změna osvětlení, Konec hry)
 • Puig, Manuel. Boquitas pintadas (Nejhezčí tango) n. jiný román
 • Cabrera, Lidia. Cuentos negros de Cuba
 • Rojas, Manuel. El hijo de ladrón
 • Sábato, Ernesto. Sobre héroes y tumbas
 • Rulfo, Juan. Pedro Páramo
 • Rulfo, Juan. Llano en llamas (Toda la obra, Col. Archivos)
 • Parra, Nicanor. Poemas y antipoemas
 • Cardenal, Ernesto. Hora 0 n. jiná básn. sbírka
 • Paz, Octavio. Libertad bajo palabra
 • Paz, Octavio. El arco y la lira, El laberinto de la soledad  n. jiný soubor esejů
 • Jiménez, José Olivio (ed.). Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea
 • Cobo Borda, Juan G. Antología de poesía latinoamericana
 • Salvador, Álvaro (ed.).  Muestra de poesía hispanoamericana actual
 • Sluneční hodiny (Sto let mexické poezie)
 • Osmdesátý poledník (Kubánská poezie 20. století)
 • Donoso, José. El obsceno pájaro de la noche n. Casa de campo
 • Fuentes, Carlos. La muerte de Artemio Cruz
 • Fuentes, Carlos. Terra nostra n. jiná próza
 • Fuentes, Carlos. El espejo enterrado (Pohřbené zrcadlo)
 • García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad
 • García Márquez, Gabriel. El otoño del patriarca n. jiný román
 • García Márquez, Gabriel. Los  funerales  de  la  mamá Grande
 • García Márquez, Gabriel. (V tomhle městečku se nekrade)
 • Roa Bastos, Augusto. Yo el Supremo
 • Ribeyro, Julio Ramón. Crónica de San Gabriel n. povídky
 • Vargas Llosa, Mario.  La ciudad y los perros n. La casa verde
 • Vargas Llosa, Mario.  La guerra del fin del mundo n. jiný román
 • Cabrera Infante, Guillermo. Tres tristes tigres
 • Posse, Abel. Los perros del paraíso n. jiný román
 • Paso, Fernando del. Palinuro de México
 • Bryce  Echenique,  Alfredo.  Un  mundo  para  Julius n. La vida exagerada de Martín Romaña
 • Allende, Isabel. La casa de los espíritus
 • Současná díla podle vlastního výběru.

 

  Obecná lingvistika

Zkouška se koná česky a není pouhým opakováním zkoušky z 1. ročníku. Uchazeč by v ní měl prokázat, že během studia získal vhled do základních pojmů obecné lingvistiky a že si na základě jejich vztažení ke studovanému oboru vybudoval vlastní názor na existující metody zkoumání jazyka, že se seznámil s dějinami lingvistiky a dokáže charakterizovat stěžejní školy, proudy i přínos významných jednotlivců. Předpokládá se prostudování obsáhlejší literatury, než jaká byla předepsána v 1. ročníku, i sledování novější obecně lingvistické produkce.

TEMATICKÉ OKRUHY
 1. Vnitřní diferenciace pojmu jazyk.
 2. Jazykový znak − jeho vymezení a fungování.
 3. Výstavba jazykového systému.
 4. Obecné otázky vzniku a vývoje jazyka.
 5. Vývoj pojetí funkcí jazyka v lingvistice.
 6. Fonetika a fonologie a jejich problémy.
 7. Morfologie a její problémy.
 8. Lexikologie a její problémy.
 9. Syntax a její problémy.
 10. Sémantika a její problémy.
 11. Předmět a problémy stylistiky.
 12. Textová lingvistika.
 13. Gramatické kategorie.
 14. Slovní druhy a větné členy.
 15. Variantnost jazyka.
 16. Historickosrovnávací jazykověda.
 17. Strukturální lingvistika v Evropě a v Americe.
 18. Význam Ferdinanda de Saussura pro moderní lingvistiku.
 19. Pražská škola a její místo v jazykovědě.
 20. Generativní lingvistika.
 21. Významné osobnosti lingvistiky studovaného jazyka.
 22. Významné osobnosti světové lingvistiky.
 23. Typologie jazyků.
 24. Genealogická klasifikace jazyků.
 25. Moderní metody v lingvistice.
 26. Problémy klasifikace románských jazyků.
 27. Dějiny románské lingvistiky.
 28. Filozofie jazyka − jazyk a myšlení.
 29. Pomezní lingvistické disciplíny (vnější lingvistika).
BIBLIOGRAFIE
 1. Základní
  1. Čermák, František. Jazyk a jazykověda. Praha: Pražská imaginace, 1997.
  2. Černý, Jiří. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996.
  3. Erhart, Adolf. Základy jazykovědy. Praha: SPN, 1984.
  4. Hajičová, Eva − Panevová, Jarmila − Sgall, Petr: Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky I − Teoretická lingvistika. Praha: Karolinum, 2002.
  5. Horálek, Karel. Filosofie jazyka. Praha: AUC, 1967.
  6. Palek, Bohumil. Základy obecné jazykovědy. Praha: SPN, 1989.
  7. Skalička, Vladimír. Vývoj jazyka. Praha: SPN, 1960.
  8. Šabršula, Jan. Základy jazykovědy pro romanisty. Skripta FFUK. Praha: SPN, 1983.
  9. Vendryes, Joseph. Le langage. Paris: Albin Michel, 1921 (španělský překlad: El lenguaje. México: UTEHA, 1958).
  10. Zavadil, Bohumil. Současný španělský jazyk I. (Obecné problémy zkoumání jazyka. Základní slovní druhy neslovesné). Skripta FFUK. Praha: UK, 1989.
 2. Doporučená
  1. Erhart, Adolf. Indoevropské jazyky. Praha: Academia, 1982.
  2. Haegeman, Liliane. Introduction to Government and Binding Theory. Oxford-Cambridge: Blackwell 19942 (1. vyd. 1991).
  3. Hjelmslev, Louis. Jazyk. Praha: Academia, 1971.
  4. Hoffmannová, Jana. Stylistika a… Praha: Trizonia, 1997.
  5. Machová, Svatava; Švehlová, Milena. Sémantika & pragmatika jako lingvistické disciplíny. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1996.
  6. Mathesius, Vilém. Jazyk, kultura a slovesnost. Praha: Odeon, 1982.
  7. Nebeská, Iva. Úvod do psycholingvistiky. Praha: H & H, 1992.
  8. Salzmann, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost (Úvod do lingvistické antropologie). Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku České republiky, 1997.
  9. Saussure, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Odeon, 1989.
  10. Sgall, Petr a kol. Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha: Academia, 1986.
  11. Skalička, Vladimír. Typologie. Lingvistické čítanky III, sv. 1 (skripta FFUK, pořadatel Bohumil Palek). Praha: SPN 19822 (1. vyd. 1975).
  12. Šabršula, Jan a kol. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků, I-II. Skripta FFUK. Praha: SPN, 1980.
  13. Vachek, Josef. The Linguistic School of Prague. Bloomington-London: Indiana University Press, 1966.
  14. Vachek, Josef (ed.) U základů pražské jazykovědné školy. Praha: Academia, 1970.
  15. Vrhel, František. Základy etnolingvistiky. Skripta FF UK. Praha: SPN, 1981.

Teorie literatury

Zkouška z teorie literatury je zaměřena na genologii. Student si vybere jedno ze základních děl uvedených v seznamu. Zkouška se soustředí na rozhovor o tomto díle a o souvislostech s dalšími dvěma přečtenými teoretickými knihami. Student prokáže porozumění pro teoretické koncepce, schopnost odborného vyjadřování a zvládnutí terminologie. Osvědčí, že má celkovou představu o současných proudech literární vědy.

ZÁKLADNÍ DÍLA K TEORII ŽÁNRU
 • Staiger, Emil. Základní pojmy poetiky. Praha: Čs. spisovatel, 1969.
 • Bachtin, Michail M. Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980.
 • Ortega y Gasset, José. Meditaciones del Quijote. Madrid: Espasa Calpe, 4a ed. 1982.
 • Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000.
 • Zich, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Panorama, 1987.
 • Mukařovský, Jan. Studie z estetiky. Praha: Odeon, 1966.
 • Paz, Octavio. Luk y lyra. Praha: Odeon, 1992.
BIBLIOGRAFIE
 1. obecné práce
  1. Průvodce po světové literární teorii. Red. V. Macura. Praha: Panorama, 1988.
  2. Petr A. Bílek. Hledání jazyka interpretace. Brno: Host, 2003.
  3. Grondin, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikúmené, 1997.
  4. Hodrová, Daniela, a kol. … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
  5. Zima, Petr V. Literární estetika. Olomouc: Votobia, 1998.
  6. Alborg, Juan Luis. Sobre crítica y críticos. Madrid: Gredos, 1991.
  7. Asensi, Manuel (ed.) Teoría y deconstrucción. Arco Libros, 1990.
  8. Estébanez Calderón, Demetrio. Diccionario de términos literarios. Madrid 1996.
  9. Guillén, Claudio. Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada. Barcelona: Editorial Crítica, 1985.
  10. Reyes, Graciela (ed.) Teorías literarias en la actualidad. Madrid: El arquero, 1989.
  11. Selden, Raman. La teoría literaria contemporánea. Barcelona: Ariel, 2a ed., 1989.
  12. Viñas Piquer, David. Historia de la crítica literaria. Barcelona: Ariel, 2002.
 2. ke genologii
  1. Červenka, Miroslav. Obléhání zevnitř. Praha: Torst, 1996.
  2. Červenka, Miroslav. Fikční světy lyriky. Praha: Paseka, edice Scholares, 2003.
  3. Freytag, Gustav. Technika dramatu. Bratislava, 1959.
  4. Gómez-Martínez, José Luis. Teória eseje. Bratislava: Archa, 1996.
  5. Grebeníčková, Růžena. Literatura a fiktivní světy. Praha: Český spisovatel, 1995.
  6. Hodrová, Daniela. Hledání románu. Praha: Čs. spisovatel, 1989.
  7. Jakobson, Roman. Poetická funkce. Praha: H+H, 1995.
  8. Kundera, Milan. L´art du roman. Paris: Gallimard, 1986 (překlad kapitoly „Zneuznané dědictví Cervantesovo“, Literární noviny, č. 46, 1995).
  9. Lukács, Georg. Teorie románu. In Metafyzika tragédie. Praha: Čs. spisovatel, 1967.
  10. Ortega y Gasset, Idea divadla, Dvojí divadlo. Divadelní revue, č. 2, 1993.
  11. Procházka, Miroslav. Znaky dramatu a divadla. Praha, 1988.
  12. Svatoň, Vladimír. Epické zdroje románu. Praha: AV ČR, 1993.
  13. Tyňanov, Jurij N. Literární fakt. Praha: Odeon, 1988.
  14. Veltruský, Jiří. Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999.
  15. Veltruský, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994.
  16. Žirmunskij, Viktor M. Poetika a poezie. Praha, Odeon, 1980.
  17. Bělič, Oldřich. Verso español y verso europeo. Santafé de Bogotá, 2000.
  18. Bělič, Oldřich. En busca del verso español. Praha: Univerzita Karlova, 1975.
  19. Bousoño, Carlos. Teoría de la expresión poética. Madrid: Gredos, 2a. ed., 1970.
  20. García Berrio, Antonio – Huerta Calvo, Javier. Los géneros literarios: sistema e historia. Madrid: Cátedra, 1995.
  21. Lázaro Carreter, Fernando. Estudios de poética. Madrid: Taurus, 1979.
  22. Ortega y Gasset, José. Ideas sobre el teatro y la novela. Madrid: Alianza Editorial, 1982.
  23. Paz, Octavio. Los hijos del limo. Barcelona: Seix Barral, 1986.
  24. Portuondo, José Antonio. Concepto de la poesía. La Habana, 1972.
  25. Zavala, Lauro (comp.). Teorías del cuento I. México: UNAM, 2a ed., 1995.
 3. antologie studií
  1. Myšlení o divadle. Díl 1 a 2. Ed. L. Major a M. Petříček. Praha: Hermann a synové, 1993.
  2. Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Ed. P. Kyloušek. Brno: Host, 2002.
  3. Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno: Host, 2001.

 

Didaktika

Zkouška je ústní a sestává ze dvou otázek, z nichž jedna je realizována v češtině, druhá ve španělštině. První je zaměřena na teoretická témata a obecně platné didaktické a metodické principy; druhá na aplikaci těchto principů ve výuce španělského jazyka. Student předkládá ke zkoušce seznam prostudované literatury.

TEMATICKÉ OKRUHY

 1. Teoretická východiska didaktiky cizích jazyků. Hlavní složky CJV. Základní didaktické kategorie. Didaktické a metodické principy ve výuce.
 2. Psychologická východiska DCJ. Jazykový transfer. Interference. Motivace. Poznávací mechanismy učení.
 3. Lingvistická východiska DCJ. Pedagogická východiska DCJ.
 4. Cíle výuky cizím jazykům. Vzdělávací cíl. Výchovný cíl.
 5. Gradace a návaznost cílů. Komunikativní cíl.
 6. Nástin vývoje metod. Metoda gramaticko-překladová. Přímá metoda, zprostředkovací metoda.
 7. Metodické směry. Audio-orální a audio-visuální metoda. Funkčně-komunikativní metoda. „Prahová úroveň“. Současný stav a tendence.
 8. Obsah vyučování. Výběr učiva, minimalizace. Didaktické prostředky a postupy. Obecná tematika.
 9. Reálie a lingvoreálie. Odborná tematika. Literárně umělecká tematika.
 10. Jazykové prostředky. Slovní zásoba CJ. Mluvnická stavba CJ.
 11. Zvuková podoba CJ. Psaná podoba CJ.
 12. Řečové dovednosti. Poslech s porozuměním. Čtení s porozuměním.
 13. Ústní projev. Písemný projev. Překlad a tlumočení.
 14. Typologie cvičení. Typy a druhy cvičení.
 15. Cvičení jazyková, předřečová, řečová. Strukturní cvičení (různé druhy třídění) Cvičení imitační, substituční, transformační, dialogická, navazovací.
 16. Didaktické využití textu. Diktát. Jazykové hry.
 17. Problematika jazykové chyby. Příčiny jazykových chyb při osvojování španělštiny. Identifikace, interpretace a korekce chyby.
 18. Kritéria závažnosti chyb. Oprava a odstraňování chyb.
 19. Kontrola, zkoušení, hodnocení a klasifikace: Druhy a formy kontroly a zkoušení. Testování jazykových znalostí a řečových dovedností Zásady klasifikace.
 20. Třídění testů. Zásady sestavování testů. Hodnocení výsledků testů. Domácí úkoly.
 21. Obsah a rozsah výuky CJ se zřetelem ke stupni a druhu výuky. Aktualizace učiva.
 22. Vyučovací proces. Typy vyučovací hodiny CJ. Struktura vyučovací hodiny.
 23. Příprava výuky: Učební plán školy, celoroční rozvržení učiva. Tematický plán. Příprava učitele na hodinu. Didaktická analýza učiva, výběr učiva.
 24. Výuka španělského jazyka na českých školách. Práce s českými, španělskými i dalšími zahraničními učebnicemi španělského jazyka. Odborné publikace domácí a zahraniční, slovníky.
 25. Didaktické pomůcky a didaktická technika. Druhy a funkce didaktických pomůcek. Vizuální, auditivní a audio-vizuální pomůcky. Jazyková učebna. Jazyková laboratoř. Počítačové programy.

LITERATURA

 • Hendrich, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.
 • Polišenský, J.; Pařízek V. Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku. Praha: SPN, 1987.
 • Komenský, J. A. Dvéře jazyků otevřené. In: Dílo Jana Amose Komenského – Johanis Amos Comenii Opera omnia, díl 11. Red. B. Havránek. Praha: Academia, 1973.
 • Larsen-Freeman y Long. Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas. Madrid: Gredos, 1998.
 • Llobera, M.; Cots, J. M. y otros. Competencia comunicativa. Madrid: Edelsa, 1997.
 • Alonso, E. ¿Cómo ser profesor/a y seguir siéndolo? Madrid: Edelsa, 1994.
 • Giovannini, A.; Martín Peris, E.; Rodriques Castilla, M.; Simón Blanco, T. Profesor en acción. 3 díly. Madrid: Edelsa, 1996.
 • Pozuelo, L.; Sánchez, C.; Louzao, L. Didáctica para la clase de idioma. Madrid: Narcea, S. A. de Ediciones, 1985.
 • Mantecón Ramírez, B. Didáctica de la lengua y la literatura: Teoría, práctica docente e investigación. Málaga: Ágora-Universidad, 1992.
 • García Santa-Cecilia, A. El currículo de español como lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 1997.
 • Gelabert, M. J.; Herrera, M.; Martinell, E.; Martinell, F. Niveles Umbral, Intermedio y Avanzado. Madrid: SGEL, S. A., 1990.
 • Čáp, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: UK, 1994.
 • Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1996.
 • González Cabanach, R. Psicología de la instrucción (El profesor y el estudiante). La Coruña: Universidad de Coruña, 1994.
 • Pérez-Leroux, A. T.; Glass, W. R. (ed.) Contemporary Perspectives on the Acquisition of Spanish. Somerville: Cascadilla Press, 1997.
 • Casanova, Lourdes. Internet para profesores de español. Madrid: Edelsa, 1998.
 • Sánchez, A. Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera. Madrid: SGEL, 1992.
ČASOPISY
 • Cizí jazyky
 • Cuadernos Cervantes de la lengua española
 • El español actual
 • Zona educativa
 • Čeština doma a ve světě
 • Boletín AUŠ/APE.

Další odborná literatura doporučená na přednáškách a seminářích.

Úvod > Španělština > Požadavky k SZZK > Dobíhající pětileté magisterské studium