Francouzská filologie (filologické studium)

Studijní plán naleznete zde.

prezenční studium

Charakteristika oboru

Bakalářský studijní program Francouzská filologie je zaměřen na přípravu k výkonu povolání popsaných v profilu absolventa, praktické soudobé poznatky a metody ale doplňuje též o vybrané poznatky teoretické a je pojat i jako příprava na navazující magisterské studium.

Studium v bakalářském studijním programu má dvě varianty, odlišené od počátku studia, studium jednooborové a dvouoborové.

Těžištěm bakalářského oboru francouzská filologie je studium moderní filologie, a to ve vztahu k francouzskému jazyku a frankofonním literaturám.

Francouzská filologie má na FF UK více než stoletou tradici spojenou s tak významnými jmény jako Jaroslav Vrchlický, F. X. Šalda či Václav Černý. Do této původní koncepce orientované čistě na Francii byla po roce 1989 postupně začleněna i belgická studia (díky spolupráci s Délégation Wallonie-Bruxelles), kanadský Québec (spolupráce s Velvyslanectvím Kanady) a africké frankofonní literatury (výuka zajišťována lektory formovanými na problematiku frankofonie). Během studia by si tedy posluchač měl nejen osvojit tradičně požadované znalosti francouzského jazyka, literatury a kultury, ale měl by i získat povědomí o celkovém kontextu frankofonie a jejím místě v současném světě.

Tomuto cíli odpovídá struktura studijního plánu, který obsahuje:

– Předměty humanitní vzdělanosti – filozofie a cizí jazyk (A, N, R)

– Předměty filologické vzdělanosti – seznamují s evropským myšlením o jazyce a o literatuře; nabízejí základy dalšího cizího jazyka

– Předměty francouzské filologie – zahrnují tři okruhy studia jazyka a literatury jako součásti frankofonní kultury: studium jazyka a o jazyce, literatura, kultura. Francouzská filologie tak obsahuje předměty fonetika, normativní gramatika a syntax, základy lexikologie a dále přehledy vývoje francouzské, belgické a kanadské frankofonní literatury, přehled frankofonních literatur v kulturním kontextu, úvod do dějin Francie a mentalitu a kulturu současné Francie.

– Volitelné předměty z dalších oborů FF a UK doplňují všeobecný vhled do humanitních oborů (u dvouoborového studia je tento přesah dán do značné míry studiem druhého oboru).

Studium literatur má vést k odbornému porozumění frankofonním literaturám jakožto součásti západní kultury. Je založeno na znalosti literární teorie a kritiky (s důrazem na rozdíly mezi českou a francouzskou tradicí a terminologií), práci se sekundární literaturou, konkrétními rozbory textů (francouzská metoda explication de texte) a následné aplikaci nabytých znalostí v překladové práci či v produkci vlastních textů. Pro další praktické uplatnění v kulturních institucích, domácích i mezinárodních, je v seminářích kultivován ústní a písemný projev v češtině i ve francouzštině. Širší teoretický a mezioborový záběr pěstuje schopnost vidět souvislosti a samostatně myslet.

Zároveň se studiem jazykového systému francouzštiny a aplikace obecné jazykovědy se v bakalářském studiu klade velký důraz na zdokonalení praktických jazykových dovedností. Studium francouzštiny předpokládá už při přijetí na fakultu výbornou znalost jazyka, popř. složení maturitní zkoušky atd.. Stále větší část uchazečů navíc přichází z bilingvních česko-francouzských gymnázií, nebo dokonce z českých sekcí francouzských lycées (Dijon, Nîmes).

Obor zajišťuje mobilitu studentů, usiluje o alespoň semestrální pobyt každého studenta na některé zahraniční univerzitě v průběhu bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Profil absolventa

Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky francouzského jazyka, dějin francouzské literatury, kultury a dějin Francie a dalších frankofonních zemí. Ovládá francouzštinu na úrovni  C1 SERR, má základní znalost angličtiny a dalšího cizího jazyka. Absolvent má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu. Širší rozhled v humanitních disciplinách vytváří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa. Má uplatnění v širokém spektru prací, například jako redaktor, překladatel, jazykový asistent v mediích, asistent v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, v cestovnímu ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a Evropské unie

Úvod > Francouzština > Bc. studium > Francouzská filologie (filologické studium)