Volitelné online kurzy praktické španělštiny

Všem zájemcům o praktické procvičování španělštiny nabízíme volitelné kurzy, které jsou kompletně v režimu online, tj. bez prezenční výuky.

Procvičování španělské gramatiky (online kurz)

přístup do kurzu:
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6315 (bc. studenti a studenti neoboroví)
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7435 (nmgr. studenti)
kód v SIS: ASP100036
zápočet, 1 kredit, kurz je možno zapisovat opakovaně

Kurz je určen všem studentům Hispanistiky (bez ohledu na ročník), je tvořen praktickými gramatickými testy (doplňovačky, krátké překlady), které jsou vždy zaměřeny na konkrétní oblast španělské gramatiky a vyplňují se online. Testy jsou rozděleny do tří velkých skupin podle úrovně studentů, pro každou úroveň je určeno 7-10 gramatických testů (po cca 5-35 otázkách). Po dokončení každého testu se studentům zobrazí správné odpovědi i komentář k nim, který slouží jako zpětná vazba.
Kurz je možné využít k samostatnému procvičování nebo jako rozšířenou přípravu na zkoušku / zápočet z gramatických seminářů, normativní mluvnice, specializovaného jazykového semináře nebo na písemnou část BZK.
Pro získání zápočtu za je nutné vyplnit všech 7-10 testů určených pro daný ročník a dosáhnout ve všech úspěšnosti 100 %. Počet pokusů není nijak omezen (každý test je tedy možné opakovat, dokud ho student nezvládne bez chyby), otázky se však generují náhodně z většího souboru, a každý test je tak odlišný.

Rozvoj porozumění španělsky psanému textu (online kurz)

přístup do kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12294
kód v SIS: ASP100037
zápočet, 1 kredit

Kurz rozvíjí schopnost porozumění přečtenému textu, jeho interpretace, reformulace základních myšlenek a utřídění informací z textu. Je možné ho využít zejména pro
– celkové zlepšení španělštiny a rozšíření slovní zásoby
– zlepšení schopnosti práce s textem a posílení překladatelských dovedností
– rozšířenou přípravu na BZK a na překladovou část zkoušky z předmětu Specializovaný jazykový seminář

Kurz obsahuje devět autentických španělských textů (články z novin, recenze, praktické návody) seřazených podle obtížnosti (přibližně od úrovně B2 po C1). Ke každému textu náleží test o 3–5 otázkách, který kontroluje porozumění textu, schopnost získat z něj relevantní informace a správně pochopit obsah jeho sdělení.

Prezenční výuka je nahrazena doporučenou literaturou (veškeré publikace jsou dostupné i online přes knihovnu Institutu Cervantes), která se zaměřuje na strategie pro lepší pochopení psaného textu a práci s ním, a automatickou zpětnou vazbou u každé špatně zodpovězené otázky, která studentovi umožňuje zpětně si vyhledat pasáže textu, jimž špatně porozuměl, uvědomit si, co ho ke špatné odpovědi vedlo, a provést autoevaluaci, která mu pomůže se podobným chybám v budoucnu vyhnout.

Testy je možné vyplňovat průběžně po celý semestr. Pro získání zápočtu musí student vyplnit všech 9 testů a dosáhnout v nich průměrné celkové úspěšnosti alespoň 70 % (testy není možné opakovat). Otázky se generují náhodně z většího souboru, každý test je tedy jedinečný a studenti nemají možnost od sebe opisovat.

Španělské reálie a lexikum (online kurz)

přístup do kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12293
kód v SIS: ASP100035
zápočet, 1 kredit

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí španělských reálií a na rozšíření slovní zásoby. Je tvořen pěti tematickými okruhy týkajícími se oblastí Španělska, které jsou zajímavé svou historií, kulturou nebo přírodou. Kurz sestává ze dvou částí:

a) Testy zaměřené na porozumění španělskému textu a vyhledávání informací

Tyto testy vycházejí z textů, které jsou dostupné na oficiálních webových stránkách daných lokalit. Testy jsou zaměřeny na schopnost porozumět těmto textům a také vyhledat relevantní informace. Náročnost textů se postupně zvyšuje. Tyto testy není možné opakovat a je třeba v nich dosáhnout souhrnné úspěšnosti minimálně 75 %.

b) Testy zaměřené na slovíčka

Tyto testy obsahují obtížnější slovíčka ze zadaných textů. Jsou zaměřeny na rozšíření slovní zásoby a její zafixování, počet opakování není jinak omezen, za opakování není penalizace. Tyto testy je třeba zvládnout na 100 %. Kurz je uzavřen souhrnným testem, který obsahuje slovíčka ze všech probíraných okruhů, pro ten také platí, že je možné ho libovolně opakovat, ale je třeba dosáhnout stoprocentní úspěšnosti.

Testy je možné vyplňovat průběžně po celý semestr. Pro získání zápočtu na konci semestru musí student do data uvedeného v moodlu vyplnit všech 11 testů, přičemž u testů zaměřených na práci s textem je nutné dosáhnout průměrné úspěšnosti minimálně 75 % (tyto testy není možné opakovat), testy na slovíčka je třeba splnit na 100 % (zde není počet pokusů nijak omezen). Otázky se generují náhodně z většího souboru, každý test je tedy jedinečný a studenti nemají možnost od sebe opisovat.

Úvod > Volitelné online kurzy praktické španělštiny