Vedoucí bakalářských prací a témata, která nabízejí

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. – okruhy:

Fonetika, morfologie, syntax a lexikologie současné španělštiny
Studie založené na práci s jednojazyčnými i paralelními korpusy
Normativní mluvnice

PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. – okruhy:

Morfologie a morfosyntax (zejména problematika španělského slovesa)
Kontrastivní studie (španělština, čeština, případně další románské jazyky)
Práce založené na využití korpusů

Mgr. Štěpánka Černikovská, Ph.D. – okruhy:

Fonetika a fonologie španělštiny
Fonetika češtiny a španělštiny – srovnávání (osvojování španělštiny)
Gramatika španělštiny (morfologie, morfosyntax)
Osvojování španělštiny jako cizího jazyka

PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D. (toho času na mateřské dovolené) – okruhy:

Jazyky v kontaktu
Sociolingvistika španělštiny
Dialektologie španělštiny (po domluvě)
Morfologie, slovotvorba, syntax španělštiny

PhDr. Daniel Petrík – okruhy:

Lexikologie a sémantika
Syntaktická a sémantická analýza vět a výpovědí
Formální lingvistická reprezentace aplikovaná na španělštinu
Jazykové studie využívající matematicko-lingvistických metod
Úvod > Španělština > Závěrečné práce > Téma práce – lingvistika > Vedoucí prací a témata, která nabízejí > Vedoucí bakalářských prací a témata, která nabízejí