Obhajoba závěrečné práce

Obhajoba bakalářské a diplomové práce probíhá v termínech SZK před komisí složenou ze tří členů. Nejméně pět dní před obhajbou má student v informačním systému k dispozici posudky vedoucího a oponenta práce.

Samotná obhajoba sestává z těchto částí:

a) Student stručně shrne obsah své práce a představí nejdůležitější závěry, k nimž došel.

b) Vedoucí práce a oponent se vyjádří k předkládané práci a shrnou svůj názor na ni.

c) Student odpovídá na komentáře a podněty vedoucího práce a oponenta. Předpokládá se, že si důkladně prostudoval oba posudky a zformuloval odpovědi na otázky v nich obsažné. Student by měl jasně prokázat, že se cíleně připravil na tuto část obhajoby, tj. má k dispozici seznam všech námětů a komentářů, které byly zmíněny v posudcích, a má připravené srozumitelné odpovědi na ně, při jejichž formulaci eventuálně konzultoval i sekundární literaturu.

d) Závěrečné zhodnocení práce i průběhu její obhajoby ze strany komise, stanovení výsledné známky.

Obhajoba práce by neměla být jen zopakováním informací již představených v samotné práci nebo dokonce pouhou formalitou, nýbrž ověřuje schopnost studenta reagovat na podněty obsažené v posudcích, dohledat si relevantní informace, kriticky zhodnotit a obhájit svůj postup při psaní práce, adekvátně reagovat na doplňující otázky členů komise.

Úvod > Španělština > Závěrečné práce > Obhajoba závěrečné práce