Formální úprava práce

ÚPRAVA AKADEMICKÝCH  PRACÍ

Základní podobu určuje fakultní opatření (viz http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/metodicke-pokyny-doporucena-formalni-uprava-zaverecne-kvalifikacni-prace/)

Katedry mají možnost tuto podobu mírně modifikovat.

Ideální podoba práce odevzdávané na Ústavu románských studií je následující:

 

1)      Práce psaná česky:

Na začátku práce abstrakt česky a anglicky (fakultativně též v jazyce oboru – záleží na autorovi).

Na konci práce résumé cca 1-3 strany česky + v jazyce oboru (fakultativně též anglicky – záleží na autorovi).

2)      Práce psaná románským jazykem:

Na začátku práce abstrakt česky a anglicky (fakultativně též v jazyce oboru – záleží na autorovi).

Na konci práce résumé cca 1-3 strany v jazyce oboru + česky (fakultativně též anglicky – záleží na autorovi).

 

Résumé nepředstavuje závěr práce. Mělo by jít o syntézu celé práce, v níž jsou stručně shrnuta jak teoretická a metodologická východiska, tak dosažené výsledky.

 

Jazyk

1. Diplomová/bakalářská práce se podává v českém nebo slovenském jazyce, příp. – po domluvě se školitelem – v jazyce studovaného oboru (francouzština, španělština, italština, portugalština)

Student odpovídá za jazykovou správnost, před odevzdáním provede jazykovou korekturu textu.

V pracích psaných česky dále doporučujeme:

2. Citáty z krásné literatury:

Vždy jsou uvedeny v originále. Doporučujeme v textu doplnit  do závorky  český překlad (pokud bylo dílo přeloženo do češtiny, obvykle se cituje existující překlad, s příslušným odkazem; pokud překlad neexistuje nebo nevyhovuje, uvede se  vlastní doslovný překlad, a to i u poezie, jak je obvyklé v odborných edicích – viz např. E. R. Curtius. Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1998).

3. Citáty z odborné literatury:

Doporučujeme uvádět je v obou jazycích: v textu český překlad a v poznámce pod čarou (nebo v poznámkovém aparátu na konci práce) citát v originále. Vždy je nutno uvést původ citátu.

4. Názvy cizojazyčných děl:

Není zde jednotný úzus. Doporučujeme uvést název díla v češtině a v závorce v originále. Pokud bylo dílo přeloženo, běžně se uvádí název daného překladu. Při opakovaném použití názvu  nebo ve zmínkách světoznámých literárních děl stačí název v češtině.

Poznámka: Doporučení nejsou závazná. Po dohodě s vedoucím práce lze zvolit jinou úpravu, která ovšem musí být v celé práci jednotná (např. zejména u literárních prací lze po dohodě s vedoucím práce upustit od číslování kapitol).

 

Skloňování vlastních jmen

Pokud si nejste jisti, jak v češtině správně skloňovat cizí vlastní jména, můžete využít internetové příručky ÚJČ: prirucka.ujc.cas.cz.

 

Bibliografie

  1. Bibliografie diplomové/bakalářské práce musí obsahovat všechny  citované materiály (tj. jde o  bibliografii úplnou, nikoli jen výběrovou).
  2. Bibliografické údaje jsou řazeny abecedně.
  3. Pracuje-li autor/ka s větším množstvím primárních textů, je vhodné bibliografii rozčlenit na primární literaturu (prameny) a sekundární literaturu (odbornou literaturu).
  4. Při uvádění bibliografických údajů je namístě respektovat normu APA (https://apastyle.apa.org/, konkrétní příklady citací jednotivých typů dokumentů nalzenete zde: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples), případně jinou mezinárodně používanou normu (např. MLA: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_formatting_and_style_guide.html), podstatné je dodržet jednotný styl v celé práci.

Poznámkový aparát

  1. Odkaz  je zařazen přímo v textu, přičemž jméno autora není zmíněno přímo textu
    (Novák et al., 2019)
  2. Jméno autora je součástí textu, následuje citace
    jak uvádí Novák et al., situace je poněkud komplikovaná u částic (2019, s. 29)

Je opět možné použít i jiný styl, je nicméně nutné udržet ho jednotý v celé práci.

 

Úvod > Španělština > Závěrečné práce > Formální úprava práce