Uchazeč o nmgr. studium – Učitelství španělského jazyka a literatury

Dodatečné přijímací řízení!
Do 15. 7. 2019 si můžete podávat přihlášky na obor Učitelství španělského jazyka a literatury. Přijímací zkoušky proběhnou v září.

Studium je možné pouze v kombinaci s jiným učitelským programem. Jejich seznam a další informace o učitelství na FF UK naleznete na ucitelstvi.ff.cuni.cz.

 

Videoprezentace učitelství španělštiny na FF UK

Garant přijímacího řízení: dr. Dora Poláková

Podrobný popis přijímací zkoušky

Podrobný popis přijímací zkoušky: jednokolová (ústní)

popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) ověření orientace v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání (max. 10 bodů)
2) motivace ke studiu, zájem o obor a praktická znalost španělského jazyka (max. 20 bodů)
3) španělská fonetika (teoretická a praktická znalost španělského hláskového systému), morfologie (teoretická a praktická znalost španělských slovních druhů) a syntax (teoretická a praktická znalost větných členů) – viz níže doporučená odborná literatura (max. 35 bodů)
4) dějiny španělsky psaných literatur (max. 35 bodů)

V první části zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Doporučená literatura je dostupná na webu ucitelstvi.ff.cuni.cz. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů (10).
Druhá část probíhá ve španělském jazyce. Sestává z konverzace, při níž student prokáže schopnost prakticky používat španělštinu, a to na pokročilé úrovni, s důkladně osvojenými znalostmi gramatického systému jazyka. Reaguje na otázky komise, které směřují především na motivaci k didakticky orientovanému studiu, s tím související zájmy, zkušenost s výukou španělštiny, pedagogické zkušenosti apod. Třetí a čtvrtá část probíhají ve španělštině a češtině.
Ve třetí části se vyžaduje znalost španělského jazyka a španělské lingvistiky v rozsahu těchto příruček:
• Čermák, Petr – Castillo, David Andrés (2011). Gramática aplicada de la lengua española. Praha, Karolinum,
• Čermák, Petr (2015). Fonetika a fonologie současné španělštiny. Praha, Karolinum.
• Zavadil, Bohumil – Čermák, Petr (2010). Mluvnice současné španělštiny. Praha, Karolinum. Kapitoly „Morfologie“ a „Syntax“.
Ve čtvrté části uchazeč prokazuje znalost španělsky psaných literatur – periodizace, orientace v jednotlivých obdobích, směrech a hnutích, klíčoví představitelé, kontext světové literatury, literární názvosloví. Otázky vycházejí z předloženého seznamu četby španělské a hispanoamerické literatury (min. 40 děl, seznam by měl být pokud možno vyrovnaný, obsahovat díla ze španělské i hispanoamerické literatury a pokrývat všechna období).
Při zkoušce je kladen důraz primárně na praktické zvládnutí uvedených disciplín, orientaci v základních termínech a schopnost uvedené jevy srozumitelně vyložit (přihlíží se k didaktickému rozměru jednotlivých témat).
Tematické okruhy ke třetí a čtvrté části viz urs.ff.cuni.cz.

další požadavky ke zkoušce:
U přijímací zkoušky se odevzdává:
• seznam četby nejméně čtyřiceti děl španělsky psaných literatur,
• odborný životopis,
• případně potvrzení o absolvování bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání (viz výše).

U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí:
• výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části,
• doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor.

Úvod > Španělština > Uchazeč > Uchazeč o nmgr. studium – Španělština > Uchazeč o nmgr. studium – Učitelství španělského jazyka a literatury