Uchazeč o bc. studim – Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Dodatečné přijímací řízení!
Do 15. 7. 2019 si můžete podávat přihlášky na obor Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Přijímací zkoušky proběhnou v září.

Studium je možné pouze v kombinaci s jiným učitelským programem. Jejich seznam a další informace o učitelství na FF UK naleznete na ucitelstvi.ff.cuni.cz.

Online přípravný kurz k přijímací zkoušce zdarma
Pro uchazeče nabízíme online přípravný kurz, který obsahuje materiály k přípravě na přijímací zkoušku i krátké testy z jednotlivých okruhů. Tento kurz je zdarma a je možné se do něj přihlásit zde: https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=337 (před prvním přihlášením je třeba vyplnit registrační formulář; klíč k zápisu: ucitelstvi_spanelstina).

 

Videoprezentace učitelství španělštiny na FF UK

Garant přijímacího řízení: dr. Dora Poláková

Podrobný popis přijímací zkoušky:

přijímací zkouška: jednokolová ústní

popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) motivace ke studiu, zájem o obor a praktická znalost cizího jazyka (max. 20 bodů)
2) gramatický systém španělštiny a všeobecné znalosti z jazykovědy (max. 40 bodů)
3) španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin (max. 40 bodů)
Požaduje se dobrá znalost španělštiny (schopnost plynule mluvit a číst, zvládnutí základního gramatického systému – minulé časy, subjunktiv apod.), všeobecné znalosti z jazykovědy (v rozsahu středoškolského učiva z českého jazyka) a schopnost komentovat přečtená literární díla se znalostí terminologie a literárního i historického kontextu.
První část zkoušky probíhá ve španělském jazyce. Sestává z konverzace, při níž student prokáže schopnost prakticky používat španělštinu a reagovat na otázky komise; ty směřují především na motivaci ke studiu, zájmy, studijní cíle apod. Uchazeč dále přečte a přeloží krátký španělský text (např. článek z novin nebo časopisu) a prokáže tak schopnost orientovat se v textu a hledat adekvátní výrazy v českém jazyce.
Druhá část probíhá ve španělštině a češtině. Nejprve je uchazeč na základě konkrétního textu dotázán na určitý jev španělské gramatiky a měl by být schopen ho ve španělštině stručně objasnit, uvést praktické příklady apod. Posléze v češtině prokazuje znalost základních lingvistických termínů, které jsou probírány v rámci hodin českého jazyka a literatury na gymnáziích (vědomosti si může uchazeč eventuálně rozšířit prostřednictvím některé odborné příručky, např. Jiří Černý – Úvod do studia jazyka nebo František Čermák – Jazyk a jazykověda). Předpokládá se také základní znalost o povaze španělského jazyka (např. do jaké jazykové rodiny patří a proč, rozdíly mezi minulými časy v češtině a španělštině apod.).
Třetí část probíhá v češtině, vychází z předloženého seznamu četby (viz níže) a uchazeč má prokázat porozumění přečteným dílům a schopnost zasadit je do panoramatu světové literatury a literárních směrů.
V přijímacím řízení se zohledňují výsledky mezinárodních zkoušek DELE vydávané španělským Ministerstvem školství a jeho jménem předávané Institutem Cervantes. U druhého okruhu (gramatický systém španělštiny a všeobecné znalosti z jazykovědy) uchazeč získává bonifikaci:
a) 5 bodů v případě DELE úroveň B2 vykonané od r. 2010,
b) 7 bodů v případě DELE úroveň C1 vykonané od r. 2010, c) 9 bodů v případě DELE úroveň C2 vykonané od r. 2010.
Pro připočtení bonifikace je nutné odevzdat u zkoušky ověřenou kopii tohoto diplomu. Plný počet bodů za tento okruh (40) mohou získat i uchazeči bez diplomu DELE, pokud u zkoušky prokáží velmi dobré znalosti.
Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost).

další požadavky ke zkoušce:
a) seznam četby španělské a hispanoamerické literatury – nejméně 10 položek (díla španělských a hispanoamerických autorů v překladu či originále, samozřejmě je možné předložit i seznam rozsáhlejší) – předkládá se k nahlédnutí,
b) strukturovaný životopis doplněný také informacemi o uchazečových dosavadních zkušenostech s užíváním španělštiny (např. absolvované odborné soutěže, jazykové kurzy, apod.) a případně materiály dokládajícími uchazečův zájem o pedagogickou činnost (např. vedení zájmových kroužků, animátorské aktivity atd.) – předkládá se k nahlédnutí,
d) v případě, že uchazeč žádá o bonifikaci, je nutno odevzdat ověřenou kopii diplomu DELE B2/C1/C2 (viz výše).

Úvod > Španělština > Uchazeč > Uchazeč o bc. studium Španělština > Uchazeč o bc. studim – Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání