Uchazeč o bc. studium – Hispanistika

Srdečně vítáme všechny zájemce o studium bc. oboru Hispanistika na FF UK! Na této stránce se dozvíte vše podstatné o průběhu přijímací zkoušky. Pokud Vás zajímá charakteristiku oboru Hispanistika a profil absolventa, klikněte zde.

Pokud Vás zajímá, jaké možnosti uplatnění mají naši absolventi, můžete se podívat na stručné medailonky, které představují zaměstnání, jimž se dnes věnují naši bývalí studenti.

Prezenční a online přípravný kurz k přijímací zkoušce

Videoprezentace Hispanistiky (bc. i nmgr. studium)

Prezentace „Proč studovat hispanistiku na FF UK“

Prezentace „Hispánská abeceda“

 

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UK a formulář přihlášky naleznete zde.

Garant přijímacího řízení: Mgr. Dora Poláková, Ph.D.

Hispanistika – bakalářské studium – průběh přijímací zkoušky

Přijímací zkouška:

jednokolová (ústní)

Předměty přijímací zkoušky:

1. praktická znalost španělštiny

2. španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin

3. všeobecné znalosti z jazykovědy

Další požadavky:

Seznam četby španělské a hispanoamerické literatury (v překladu či originále) – nejméně 10 položek, strukturovaný životopis (eventuálně doplněný také informacemi o uchazečových dosavadních zkušenostech s užíváním španělštiny – např. absolvované odborné soutěže, jazykové kurzy apod.) – obojí se předkládá u přijímací zkoušky.

Podrobnější popis přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je pouze ústní (jednokolová), v jejím rámci jsou hodnoceny tyto okruhy:
1) praktická znalost španělštiny (max. 40 bodů)
2) španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin (max. 40 bodů)
3) všeobecné znalosti z jazykovědy (max. 20 bodů)

Požaduje se dobrá znalost španělštiny (schopnost plynule mluvit a číst, zvládnutí základního gramatického systému – minulé časy, subjunktiv apod.) a předpoklady k filologickému studiu: všeobecné znalosti z jazykovědy (v rozsahu středoškolského učiva z českého jazyka), schopnost komentovat přečtená literární díla se znalostí terminologie a literárního i historického kontextu.

1)  Praktická znalost španělštiny

Tato část sestává z krátké konverzace ve španělštině, při níž student prokáže schopnost prakticky používat španělštinu, reagovat na otázky komise týkající se jeho motivace ke studiu, zájmů, studijních cílů apod. Uchazeč dále přečte a přeloží krátký španělský text (např. článek z novin nebo časopisu) a na základě tohoto textu je mu položena otázka týkající se konkrétního jevu španělské gramatiky (např. slovesné časy), který by měl uchazeč být schopen ve španělštině stručně objasnit, uvést praktické příklady apod.

Doporučená literatura:
Macíková, O. – Mlýnková, L. Velká španělská gramatika. Brno: Computer Press.
Alonso Raya, R. – Castañeda Castro, A. – Martínez Gila, P. et al. Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión.
Prokopová, L. Španělština. Praha: Leda.

2) Španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin

Tato část probíhá v češtině. Uchazeč předloží seznam nejméně deseti děl španělské a hispanoamerické literatury, která přečetl (v originále či v překladu). Tento seznam by měl být pokud možno vyvážený, tj. měl by obsahovat díla autorů španělských i hispanoamerických, neměl by být složen převážně z děl jediného autora apod. Na základě předloženého seznamu jsou uchazeči položeny otázky na charakteristiku děl, na literární nebo historické souvislosti daného díla, na porozumění základním pojmům. Uchazeč má prokázat porozumění některým z přečtených děl a schopnost zasadit je do panoramatu světové literatury a literárních směrů.

Doporučená literatura:
Historie Španělska
Chalupa, J. Španělsko. Praha: Libri.
Španělská a hispanoamerická literatura
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska. Praha: Libri.
Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri.
Doslovy k překladům přečtených děl.
Literatura
Co si třeba přečíst k přijímací zkoušce (orientační seznam děl, který může uchazeči usnadnit orientaci ve španělské a hispanoamerické literatuře)

3) Všeobecné znalosti z jazykovědy

V této části zkoušky uchazeč prokazuje znalost základních lingvistických termínů, které jsou probírány v rámci hodin českého jazyka a literatury na gymnáziích (vědomosti si může uchazeč eventuálně rozšířit prostřednictvím některé odborné příručky, viz Doporučená literatura). Předpokládá se také základní znalost o povaze španělského jazyka (např. do jaké jazykové rodiny patří a proč, rozdíly mezi minulými časy v češtině a španělštině apod.). Tato část také probíhá v češtině.

Doporučená literatura:
Černý, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico.
Čermák, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum.

 

Úvod > Španělština > Uchazeč > Uchazeč o bc. studium Španělština > Uchazeč o bc. studium – Hispanistika