Lingvistický modul: Obecná lingvistika

 1. Vnitřní diferenciace pojmu jazyk – Sassurovy pojmy langue / parole / langage a jejich význam pro současnou lingvistiku.
 2. Jazykový znak – základní pojmy (vztah signifiant / signifié )
 3. Výstavba jazykového systému
 4. Obecné otázky vzniku a vývoje jazyka – fylogeneze a ontogeneze (otázky vzniku lidské komunikace; nástin teorie osvojování mateřského jazyka).
 5. Vývoj pojetí funkcí jazyka v lingvistice – od Bühlera přes Jakobsona k teorii mluvních aktů.
 6. Fonetika a fonologie – základní pojmy.
 7. Morfologie – základní pojmy.
 8. Lexikální sémantika – základní pojmy; různá pojetí.
 9. Syntax – základní pojmy.
 10. Textová lingvistika.
 11. Gramatické kategorie
 12. Slovní druhy a větné členy.
 13. Variantnost jazyka – sociální a geografická diferenciace jazyka.
 14. Historickosrovnávací jazykověda.
 15. Strukturální lingvistika v Evropě a v Americe.
 16. Pražská škola a její místo v jazykovědě.
 17. Generativní lingvistika – nástin vývoje od 60. leto po Minimalistický program
 18. Typologie jazyků.
 19. Genealogická klasifikace jazyků.
 20. Kognitivní gramatika – základní pojmy
 21. Teorie optimality – základní pojmy
 22. Problémy klasifikace románských jazyků.
 23. Dějiny románské lingvistiky.
 24. Analytická filosofie (filosofie jazyka) – základní pojmy a osobnosti
 25. Pragmatika – základní pojmy (konverzační implikatury, presupozice; základy morfopragmatiky)
 26. Teorie mluvních aktů
Úvod > Španělština > Požadavky k SZZK > Nmgr. studium – akreditace platná od 2015 > Lingvistický modul: Obecná lingvistika