Lingvistický modul – jednooborové studium

Lingvistický modul – tematické okruhy

 • Současný španělský jazyk
 • Vývoj španělského jazyka
 • Obecná lingvistika
Současný španělský jazyk
 1. Característica fonética de los sonidos  del español contemporáneo (vocales; consonantes − oclusivas, fricativas, africadas; sonantes).
 2. Sistema fonológico del español contemporáneo.
 3. Problemas teóricos del análisis morfemático del español contemporáneo.
 4. Delimitación  lingüística de las  clases de palabras del español contemporáneo, interpretación lingüística de cada  una de ellas, sus categorías gramaticales, sus problemas teóricos (problemas de  la delimitación de las  clases de palabras en español).
 5. Subsistema nominal del español contemporáneo (el sustantivo y sus  categorías; el adjetivo y sus  categorías; el artículo y sus funciones; los pronombres).
 6. Subsistema verbal del español contemporáneo (los modos del verbo; problemas lingüísticos de la categoría de tiempo;  categorías de aspecto y carácter de la acción verbal; la  voz verbal).
 7. Delimitación  lingüística de las  clases de palabras del español contemporáneo: los  adverbios, los numerales, las  conjunciones, las preposiciones, las interjecciones, las partículas y los comentores.
 8. Problemas  teóricos de la  interpretación lingüística del enunciado en el español contemporáneo (oración  y  enunciado;  la estructuración funcional del  enunciado).
 9. Descripción y problemas de los elementos sintácticos del español contemporáneo (sujeto; predicado; complemento adnominal; objeto; complemento  circunstancial; complemento predicativo).
 10. Descripción y problemas de las relaciones sintácticas en el español contemporáneo (paralelismo sintáctico; coordinación; adordinación; determinación paralela; determinación sucesiva; subordinación; las cláusulas).
 11. Descripción y problemas de  los períodos del español contemporáneo      (ordenamiento coordinado; período subordinado − clasificación de las oraciones subordinadas; períodos directa e indirectamente modales; oraciones subordinadas sustantivas; oraciones subordinadas adjetivas; oraciones subordinadas adverbiales).
 12. Los dialectos del español y la situación lingüística de la Península Ibérica.
 13. Características del español de América.
 14. La formación de palabras en el español contemporáneo.
 15. El léxico del español contemporáneo (Léxico, vocabulario; palabra, lexema, lexía; sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia, polisemia, homonimia).
Vývoj španělského jazyka
 1. Las etapas decisivas en la evolución del español (periodización)
 2. Los pueblos prerromanos de la Península Ibérica
 3. El castellano (su historia, su relación con las demás lenguas de la Península Ibérica)
 4. La etimología (definición, principios y procedimientos)
 5. Cambios regulares y cambios esporádicos
 6. Voces patrimoniales :: voces cultas y semicultas
 7. Características fundamentales de la evolución de las vocales acentuadas
 8. Características fundamentales de la evolución de las vocales inacentuadas
 9. Inflexión de las vocales (metafonía castellana)
 10. Características fundamentales de la evolución de las consonantes simples
 11. Características fundamentales de la evolución de las consonantes geminadas
 12. Características fundamentales de la evolución de los grupos consonánticos primarios
 13. Características fundamentales de la evolución de los grupos consonánticos secundarios
 14. Característica histórica del léxico español
Obecná lingvistika
 1. Vnitřní diferenciace pojmu jazyk – Sassurovy pojmy langue / parole / langage a jejich význam pro současnou lingvistiku.
 2. Jazykový znak – základní pojmy (vztah signifiant / signifié apod.)
 3. Výstavba jazykového systému
 4. Obecné otázky vzniku a vývoje jazyka – fylogeneze a ontogeneze (otázky vzniku lidské komunikace; nástin teorie osvojování mateřského jazyka).
 5. Vývoj pojetí funkcí jazyka v lingvistice – od Bühlera přes Jakobsona k teorii mluvních aktů.
 6. Fonetika a fonologie – základní pojmy.
 7. Morfologie – základní pojmy.
 8. Lexikální sémantika – základní pojmy; různá pojetí.
 9. Syntax – základní pojmy.
 10. Textová lingvistika.
 11. Gramatické kategorie
 12. Slovní druhy a větné členy.
 13. Variantnost jazyka – sociální a geografická diferenciace jazyka.
 14. Historickosrovnávací jazykověda.
 15. Strukturální lingvistika v Evropě a v Americe.
 16. Pražská škola a její místo v jazykovědě.
 17. Generativní lingvistika – nástin vývoje od 60. leto po Minimalistický program
 18. Typologie jazyků.
 19. Genealogická klasifikace jazyků.
 20. Kognitivní gramatika – základní pojmy
 21. Teorie optimality – základní pojmy
 22. Problémy klasifikace románských jazyků.
 23. Dějiny románské lingvistiky.
 24. Analytická filosofie (filosofie jazyka) – základní pojmy a osobnosti
 25. Pragmatika – základní pojmy (konverzační implikatury, presupozice; základy morfopragmatiky)
 26. Teorie mluvních aktů
Úvod > Španělština > Požadavky k SZZK > Nmgr. studium – akreditace platná do 2014 > Lingvistický modul – jednooborové studium