Tematické okruhy bakalářské zkoušky na oboru Hispanistika – dvouoborové studium

 • Praxe a teorie španělského jazyka
 • Španělská a hispanoamerická literatura
 Praxe a teorie španělského jazyka

Písemnou i ústní formou se ověřuje ovládaní španělštiny (úroveň C1) a teoretické znalosti fonetiky, normativní mluvnice a syntaxe, s aplikací pojmů obecné lingvistiky.

1) písemná zkouška (maximální trvání: 3 hodiny)

 • diktát
 • gramaticko-překladový test
 • slohové téma (úvaha na 1,5 – 2 strany formátu A4)

2) ústní zkouška

 • četba a překlad zadaného textu, konverzace o jeho obsahu rozšířená na reálie příslušné jazykové oblasti; v oblasti teoreticko-lingvistické se hodnotí výslovnost, porozumění textu a schopnost fonetického, pravopisného, lexikálního a morfologického rozboru zadané části textu (fonetická charakteristika hlásek i prostředků suprasegmentálních, určení slovních druhů a jejich gramatických kategorií)
 • rozbor chyb z písemné části a formulace normativních pravidel (ve španělštině).

V diskusi nad textem se hodnotí znalosti z následujících okruhů:

 1. Klasifikace španělských samohlásek a jejich charakteristika
 2. Klasifikace španělských souhlásek a jejich charakteristika
 3. Diftong, triftong, hiát, dieréze; synalefa, syneréze
 4. Suprasegmentální prostředky ve španělštině
 5. Charakteristika španělského přízvuku
 6. Modifikace standardního hláskového systému (seseo, ceceo, yeísmo, žeísmo, aspirace)
 7. Fonetika a fonologie – definice a rozdíly
 8. Norma současné španělštiny (definice, vztah k úzu, normativní příručky)
 9. Španělské substantivum a jeho kategorie
 10. Španělské adjektivum a jeho kategorie
 11. Španělská zájmena a jejich klasifikace
 12. Modifikace systému španělských osobních zájmen (leísmo, loísmo, laísmo)
 13. Španělské číslovky a jejich klasifikace
 14. Formální typy španělského slovesa
 15. Systém minulých časů ve španělštině
 16. Modus španělského slovesa
 17. Slovesné perifráze v současné španělštině
 18. Protiklad sloves ser a estar; trpný rod
Španělská a hispanoamerická literatura

Student prokáže orientaci v dějinách literatur Španělska a Hispánské Ameriky (periodizace, epochy, proudy, významní autoři),  se znalostmi faktografie a s aplikací literárněvědné terminologie. Předloží seznam 25 španělských a 25 hispanoamerických přečtených literárních děl podle „Seznamu četby k bakalářské zkoušce“ a bude schopen situovat přečtené dílo do jeho literárního a historického kontextu.

Tematické okruhy ze španělské literatury
 1. Periodizace dějin španělské literatury
 2. Španělská literatura středověku: autoři a hlavní proudy
 3. 15. století ve španělské literatuře: autoři a hlavní proudy
 4. Španělská renesanční literatura: autoři a žánry
 5. Vznik moderního románu: pikareskní román, Cervantes
 6. Španělské baroko: autoři a žánry
 7. Osvícenství a romantismus ve Španělsku: autoři a žánry
 8. Realistický španělský román 19. století
 9. Generace 98 ve španělské literatuře
 10. Generace 27 ve španělské literatuře
 11. Nové tendence ve španělské literatuře
Tematické okruhy z hispanoamerické literatury
 1. Periodizace dějin hispanoamerické literatury
 2. Otázky předhispánských literatur
 3. Hispanoamerická literatura koloniální doby: časové vymezení a charakteristika
 4. Barokní literatura ve Španělské Americe: autoři a žánry
 5. Členění hispanoamerické literatury 19. století
 6. Charakteristika a představitelé hispanoamerického romantismu
 7. Hispanoamerický modernismus: žánry a autoři
 8. Charakteristika a představitelé hispanoamerické avantgardy
 9. Hispanoamerický román v první polovině 20. století: proudy a autoři
 10. Boom hispanoamerické prózy
 11. Nové tendence v hispanoamerické literatuře

Písemná zkouška ze španělského jazyka je vylučovací povahy (kdo u ní neuspěje, nemůže být připuštěn ke zkoušce ústní). Kdo vykoná úspěšně písemnou zkoušku a neuspěje u zkoušky ústní, opakuje celou BZK včetně zkoušky písemné.

BZK se koná v jazyce českém (případně slovenském), částečně se odbývá i v jazyce studovaného oboru.

Odborná literatura

Španělský jazyk

 • Sánchez Lobato, J.; García Fernández, N. Español 2000 (nivel medio). Madrid: Coloquio-SGEL, 1991.
 • Prokopová, L. Španělština. Praha: Leda 2000 (SPN, 1994).
 • Real Academia Española. Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 2010.
 • Busquet, L.; Bonzi, L. Ejercicios Gramaticales (nivel medio y superior). Madrid: SGEL, 1992.
 • González Hermoso, A.; Cuenot, J. R., Sánchez Alfaro, M.: Gramática de español lengua extranjera, Curso Práctico. Madrid: Edelsa, 1994.
 • Matte Bon, F. Gramática comunicativa del español I, II. Madrid: Edelsa, 200.
 • Moreno, C.; Tuts, M. Curso de perfeccionamiento. Madird: SGEL, 1991.
 • Sánchez, A.; Martín, E.; Matilla, J. A.: Gramática práctica de español para extranjeros. Madrid: SGEL, 1991.
 • Čermák, P.; Andrés Castillo, D.: Gramática aplicada de la lengua española. Praha: Karolinum, 2011.
 • studijní materiály z lexikálních a gramatických seminářů

Publikace z tohoto seznamu dostupné v knihovně Institutu Cervantes: http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe?SUBC=PRAG&ACC=DOSEARCH&xsqf99=((*BD-BZK+LEN+PRA*).T852.)

 Teorie španělského jazyka

a) gramatika španělštiny

 • Alarcos Llorach, E. Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1994.
 • Alcina Franch, J.; Blecua, J. M. Gramática española. Madrid: Ariel, 1994.
 • Fernández Ramírez, S. Gramática española I-V. Madrid: Arco Libros, 1985-1988.
 • Gómez Torrego, L. Gramática didáctica del español. Madrid: Ediciones SM, 2002.
 • Hamplová, S. Stručná mluvnice španělštiny. Praha: Academia, 1996.
 • Marcos Marín, F.; Satorre Grau, F. J.; Viejo Sánchez, Ma. L. Gramática española. Madrid: Síntesis, 1999.
 • Real Academia Española. Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1991.
 • Real Academia Española. Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa Calpe, 2009.
 • Seco, M. Gramática esencial del español. Madrid: Espasa Calpe, 1991.
 • Seco, R. Manual de gramática española. Madrid: Aguilar, 1993.
 • VV.AA. Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana, 2006. Dostupné z: http://buscon.rae.es/dpdI
 • Zavadil, B. Současný španělský jazyk I, II. Praha: UK, 1995.
 • Zavadil, B.; Čermák, P. Mluvnice současné španělštiny. Praha: Karolinum, 2009.
 • Zavadil, B.; Čermák, P. Syntaxis del español actual.. Praha: Karolinum, 2008.

b) fonetika

 • Bartoš, L. Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu španělštiny. Ostrava: Filozofická fakulta, 1999.
 • Čermák, P. Fonetika a fonologie současné španělštiny. Praha: Karolinum, 2005.
 • Králová, J. Kapitoly ze zvukového rozboru španělštiny (na pozadí češtiny). Praha: UK, 1998.
 • Pačesová, J. Úvod do fonetiky románských jazyků. Praha: SPN, 1981.
 • Palková, Z. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: UK, 1994.
 • Quilis, A.; Fernández, J.A. Curso de fonética y fonología españolas. Madrid: CSIC, 1992.

Publikace z tohoto seznamu dostupné v knihovně Institutu Cervantes: http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe?SUBC=PRAG&ACC=DOSEARCH&xsqf99=((*BD-BZK+TEO+ESP*).T852.)

Španělská a hispanoamerická literatura

a) španělská literatura

 • Alborg, Juan Luis. Historia de la literatura española, I-V. Madrid: Gredos, 1970, 1972, 1980, 1996.
 • Alvar, Manuel; Mainer, José; Navarro, Rosa. Breve historia de la literatura española. Madrid: Alianza, 1998.
 • Bělič, Oldřich; Forbelský, Josef. Dějiny španělské literatury. Praha: SPN, 1984.
 • Forbelský, Josef. Španělská literatura 20. století. Praha: Karolinum, 1999.
 • García López, José. Historia de la literatura española. Barcelona, 1986.
 • Rico, Francisco. Historia crítica de la literatura española. Barcelona: Crítica, 1980 a následující svazky.
 • Río,  Ángel del.  Historia de la literatura española, 2 tomos. Barcelona: Ediciones  B, 1996.
 • Ruiz Ramón, Francisco. Historia del teatro español, 2 tomos. Madrid: Cátedra, 1995, 1996.
 • Slovník spisovatelů  Španělska a Portugalska. Praha: Libri, 1999.

b) hispanoamerická literatura

 • Anderson Imbert, E.;  Soares Amora, A. Dějiny literatur Latinské Ameriky. Praha: Odeon, 1966.
 • Bellini, Giuseppe. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1985.
 • Fernández, Teodosio – Millares, S. – Becerra, E. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Universita, 1995.
 • Franco, Jean. Historia de la literatura hispanoamericana. Barcelona: Ariel, 7a edición revisada y puesta al día, 1987.
 • Goic, Cedomil. Historia crítica de la literatura hispanoamericana, 3 tomos. Barcelona: Crítica, 1988.
 • Henríquez Ureña, Pedro. Las corrientes literarias en la América Hispánica. México: Fondo de Cultura Económica,  1964.
 • Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Praha: Torst, 1998.
 • Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. 4 tomos. Madrid: Alianza, 1995, 1997, 2001.
 • Sáinz Medrano, Luis. Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Taurus, 1989.
 • Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri, 1996.

Seznam četby k bakalářské zkoušce

a) Španělská literatura

 • Poema del Cid  (Píseň o Cidovi)
 • Ruiz, Juan. Libro de buen amor (Kniha pravé lásky)
 • Manrique, Jorge. Coplas de Jorge  Manrique a la muerte de su  padre
 • Lírica espaňola de tipo popular (ed. Marnit Frenk)
 • Romancero viejo.
 • Rojas, Fernando de. La Celestina
 • Garcilaso de la Vega. Poesía
 • Vida de Lazarillo de Tormes
 • Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
 • Cervantes Saavedra, Miguel de. Novelas ejemplares
 • Góngora y Argote, Luis de. Antología
 • Lope de Vega Carpio. Fuente Ovejuna
 • Tirso de Molina. El burlador de Sevilla y convidado de piedra
 • Quevedo y Villegas, Francisco. Historia de la vida del Buscón
 • Quevedo y Villegas, Francisco. Sueños
 • Calderón de la Barca, Pedro. La vida es sueño
 • Calderón de la Barca, Pedro. El alcalde de Zalamea
 • Espronceda, José de. El estudiante de Salamanca
 • Bécquer, Gustavo Adolfo. Rimas n. Leyendas
 • Pérez Galdós, Benito. Doña Perfecta
 • Alas, Leopoldo (Clarín). La regenta
 • Unamuno, Miguel de. Niebla
 • Valle-Inclán, Ramón María del. Luces de Bohemia n. Divina palabras
 • Azorín. La voluntad
 • Baroja, Pío. El árbol de la ciencia n. La dama del alba n. La busca
 • Machado, Antonio. Poesías completas n. Juan de Mairena
 • Jiménez, Juan Ramón. Antología poética
 • Ortega y Gasset, José. La deshumanización del arte n. Meditaciones del Quijote
 • García Lorca, Federico. Romancero gitano
 • García Lorca, Federico. Bodas de sangre
 • Guillén, Jorge. Cántico
 • Aleixandre, Vicente. La destrucción o el amor
 • Cela, Camilo José. La familia de Pascual Duarte n.  La colmena
 • Laforet, Carmen. Nada
 • Delibes, Miguel. Cinco horas con Mario
 • Martín Santos, Luis. Tiempo de silencio
 • Goytisolo, Juan, Seňas de identidad n. Don Julián
 • Benet, Juan. Volverás a la región n. Una meditación

Publikace z tohoto seznamu dostupné v knihovně Institutu Cervantes: http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe?SUBC=PRAG&ACC=DOSEARCH&xsqf99=((*BD-BZK+LIT+ESP*).T852.)

b) Hispanoamerická literatura

 • Popol Vuh
 • Tanec živlů – poezie starých Aztéků
 • Colón, Cristóbal. Cartas, Diarios (Cesty Kryštofa Kolumba)
 • Las Casas, Bartolomé de. Brevísima relación de la destrucción  de  las   Indias
 • Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la conquista de  la Nueva  España         (Pravdivá historie dobývání Mexika)
 • Garcilaso de la Vega, el Inca. Comentarios reales (výběr)
 • Juana Inés de la Cruz. Respuesta a sor Filotea de la Cruz (Naděje do zlata tkaná)
 • Echeverría, Esteban. El matadero n. La cautiva (Obras escogidas, Bibl.Ayacucho)
 • Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo
 • Isaacs, Jorge. María
 • Hernández, José. Martín Fierro
 • Mera, Juan León de. Cumandá
 • Palma, Ricardo. Tradiciones peruanas (výběr) (Col. Archivos)
 • Silva, José Asunción de. Poesías (Obra completa, Col. Archivos)
 • Martí, José. Versos sencillos
 • Darío, Rubén. Prosas profanas
 • Lugones, Leopoldo. Las fuerzas extrañas
 • Quiroga, Horacio. Cuentos de amor, de locura y de muerte n. Cuentos de la selva
 • Mistral, Gabriela. Desolación
 • Vallejo, César. Los heraldos negros
 • Vallejo, César. Trilce
 • Huidobro, Vicente. Altazor
 • Neruda, Pablo. Residencia en la tierra
 • Guillén, Nicolás. Motivos de son  (Las elegías y otros poemas,  Bibl. Ayacucho)
 • Azuela, Mariano. Los de abajo (Col. Archivos)
 • Gallegos, Rómulo. Doña Bárbara
 • Rivera, José Eustasio. La vorágine
 • Güiraldes, Ricardo. Don Segundo Sombra
 • Asturias, Miguel Ángel. El señor presidente
 • Carpentier, Alejo. Los pasos perdidos
 • Borges, Jorge Luis. Ficciones
 • Cortázar, Julio. Cuentos n. Rayuela
 • Rulfo, Juan. Pedro Páramo
 • Paz, Octavio. Piedra de sol (Libertad bajo palabra)
 • García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad
 • Bolaño, Roberto. Los detectives salvajes

Publikace z tohoto seznamu dostupné v knihovně Institutu Cervantes: http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe?SUBC=PRAG&ACC=DOSEARCH&xsqf99=((*BD-BZK+LIT+HIS*).T852.)

Úvod > Španělština > Požadavky k BZK > Tematické okruhy bakalářské zkoušky na oboru Hispanistika – dvouoborové studium