Státní závěrečná zkouška (BZK) – Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (učitelské studium)

BZK se skládá ze dvou okruhů:

1) Praxe a teorie španělského jazyka pro potřeby vzdělávání

2) Španělsky psané literatury pro potřeby vzdělávání

Praxe a teorie španělského jazyka pro potřeby vzdělávání

A) písemná zkouška (maximální trvání: 3 hodiny)

 • diktát
 • gramaticko-překladový test
 • slohové téma (úvaha na 1,5 – 2 strany formátu A4)

B) ústní část (jazykový rozbor textu zaměřující na didaktické vysvětlení španělských gramatických jevů)

V diskusi nad textem se hodnotí znalosti z následujících okruhů:

 1. Základní rozdíly mezi španělskou a českou výslovností
 2. Klasifikace španělských samohlásek a jejich charakteristika
 3. Klasifikace španělských souhlásek a jejich charakteristika
 4. Diftong, triftong, hiát, dieréze; synalefa, syneréze
 5. Charakteristika španělského přízvuku a pravidla jeho grafického vyznačování
 6. Základní fonologické pojmy
 7. Španělské substantivum, jeho kategorie a rozdíly oproti substantivu českému
 8. Španělské adjektivum a jeho kategorie a rozdíly oproti adjektivu českému
 9. Španělská zájmena; problematika užívání zájmen le, lo, la s ohledem na typ předmětu; reduplikace předmětového zájmena
 10. Systém minulých časů ve španělštině a rozdíly oproti češtině
 11. Souslednost časová ve španělštině
 12. Slovesné způsoby ve španělštině a rozdíly oproti češtině
 13. Slovesné perifráze ve španělštině a jejich české protějšky
 14. Slovesa ser, estar, haber; trpný rod
 15. Základní syntaktické vztahy (koordinace, subordinace, adordinace, determinace, predikace, rekce, adjunkce, valence)
 16. Klasifikace větných členů v české a španělské tradici
 17. Polopredikační konstrukce s infinitivem, gerundiem a participiem a jejich české protějšky
 18. Vedlejší věty podmětné a předmětné, volba slovesného způsobu
 19. Vedlejší věty přívlastkové, volba slovesného způsobu
 20. Vedlejší věty příslovečné podmínkové, klasifikace jednotlivých typů
 21. Vedlejší věty příslovečné časové a přípustkové, jejich struktura a volba slovesného způsobu
 22. Vedlejší věty příslovečné způsobové a účelové, jejich struktura a volba slovesného způsobu

 

Španělsky psané literatury pro potřeby vzdělávání.

Student prokáže orientaci v dějinách literatur Španělska a Hispánské Ameriky (periodizace, epochy, proudy, významní autoři). Předloží seznam 20 španělských a 20 hispanoamerických přečtených literárních děl podle „Seznamu četby k bakalářské zkoušce“ a bude schopen situovat přečtené dílo do jeho literárního a historického kontextu.

Tematické okruhy ze španělské literatury

 1. Španělská literatura středověku: autoři a hlavní proudy
 2. 15. století ve španělské literatuře: autoři a hlavní proudy
 3. Španělská renesanční literatura: autoři a žánry
 4. Vznik moderního románu: pikareskní román, Cervantes
 5. Španělské baroko: autoři a žánry
 6. Osvícenství a romantismus ve Španělsku: autoři a žánry
 7. Realistický španělský román 19. století
 8. Generace 98 ve španělské literatuře
 9. Generace 27 ve španělské literatuře
 10. Nové tendence ve španělské literatuře

Tematické okruhy z hispanoamerické literatury

 1. Předhispánské literatury
 2. Hispanoamerická literatura koloniální doby: časové vymezení a charakteristika
 3. Barokní literatura: autoři a žánry
 4. Členění  a rysy hispanoamerické literatury 19. století
 5. Charakteristika a představitelé hispanoamerického romantismu
 6. Hispanoamerický modernismus: žánry a autoři
 7. Charakteristika a představitelé hispanoamerické avantgardy
 8. Hispanoamerický román v první polovině 20. století: proudy a autoři
 9. Boom hispanoamerické prózy
 10. Nové tendence v hispanoamerické literatuře
Úvod > Španělština > Požadavky k BZK > Státní závěrečná zkouška (BZK) – Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (učitelské studium)