Učitelství španělského jazyka a literatury (učitelské studium)

Charakteristika oboru

Navazující magisterský obor Učitelství španělského jazyka a literatury je koncipován jako moderní učitelský obor, jehož absolventy jsou vysoce kvalifikovaní učitelé španělštiny jako cizího jazyka. Didaktika španělštiny je představována z perspektivy české i španělské a studenti jsou zevrubně seznámeni s inovativními i tradičními metodami výuky a možnostmi jejich kombinace, metodami zpracování jazykových učebnic i odborným využitím moderních technologií ve výuce španělštiny.

Studium je koncipováno následujícím způsobem:

  • Didaktika španělštiny a španělský jazyk

Problematika výuky španělštiny jako cizího jazyka tvoří jádro studijního programu a je systematicky analyzována v řadě vzájemně provázaných kurzů (Gramática pedagógica, Didáctica de ELE a través de las TIC, Análisis y diseño de materiales de español, Didaktika španělštiny: kontrastivní česko-španělský přístup). Tyto kurzy doplňují jednak obecnější pedagogicko-psychologické kurzy společné pro všechny učitelské obory, jednak praktické praxe na školách, které jsou realizovány pod vedením vyučujících didaktických předmětů. Čistě didaktické kurzy jsou doplněny kurzem lexikologie, který završuje teoretickou jazykovou průpravu studenta, a kurzy zaměřenými na přípravu závěrečné práce (jazykově orientovaný seminář pracující s autentickými texty, sběr a analýza dat a diplomový seminář, kde jsou prezentovány dílčí výsledky studentova výzkumu). Výstupní jazykovou úrovní absolventa je C2.

  • Literární kurzy

Literární kurzy prohlubují studentovo povědomí o španělsky psaných literaturách i metodách literární analýzy, umožňují mu proniknout hlouběji do této problematiky a uchopit literární text jako nástroj pro porozumění hispánské kultuře.

Profil absolventa

Absolvent jednooborového i dvouoborového studia má dokonalou znalost běžné španělštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné španělštiny humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na španělský jazyk, literární teorie, literárních a kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky i vhled do evropských a amerických kulturních souvislostí. Absolvent má komplexní znalosti problematiky výuky španělštiny i pedagogicko-psychologického rozměru výuky a je schopen tyto znalosti aplikovat ve třídě. Absolvent je perfektně připraven na práci učitele španělského jazyka na středních i základních školách. Absolvent má předpoklady a dovednostní základy k doktorskému studiu, zejména na oborech Románské jazyky, Pedagogika.

 

 

Úvod > Španělština > Nmgr. studium > Učitelství španělského jazyka a literatury (učitelské studium)