Hispanistika (filologické studium)

Obecný studijní plán naleznete zde.
Podrobný seznam předmětů pro lingvistický a literární modul naleznete zde.

Charakteristika oboru

Navazující magisterský obor hispanistika je koncipován jako moderní filologie. Literatura a jazyk hispánské oblasti se studují v pohledu synchronním i diachronním, v kontextu teoretickém i kulturně-historickém.

Specifikou hispanistiky je studium dvou velkých oblastí, Španělska a Hispánské Ameriky. Evropsko-americkou šíří se tak hispanistika – spolu s anglistikou a portugalistikou – liší od jiných filologických oborů. Studium literatury věnuje oběma regionům ekvivalentní pozornost a hledá souvislosti jak v Evropě, tak v multikulturní Iberoamerice.

Koncepce studia klade důraz na odbornou práci studentů, do níž jsou kromě vlastní aktivity v seminářích zapojeni i dalšími způsoby: vystoupení s referátem na symposiích, účast v  soutěži Premio Iberoamericano (uděluje pod patronací rektora UK diplomatický sbor iberoamerických zemí). Nejlepší diplomové práci je určena každoroční Cena Kateřiny Krausové (udělovaná v ÚRS).

Absolventi magisterského studia hispanistiky mohou pokračovat na FF UK v doktorském studiu španělské a hispanoamerické literatury (obor románské literatury) nebo lingvistiky španělštiny (obor románské jazyky) nebo v doktorském studiu oboru iberoamerikanistika.

Výše uvedené cíle oboru se konkrétně naplňují takto:

Povinné předměty poskytují reflexi kulturních a historických předpokladů literatury a jazyka, která má za cíl uvést předchozí hispanistické znalosti do celistvějších souvislostí (filosofie španělské kultury, filosofie hispanoamerické kultury, vývoj španělského jazyka). Průhledy do některých speciálních témat mají vést k přemýšlení o jejich souvislostech a smyslu.

V aplikované formě završuje dosavadní znalosti španělštiny specializovaný jazykový seminář. Předpokládá se vstupní znalost španělského jazyka C1, výstupní znalost C2 podle Evropského referenčního rámce.

Literární a lingvistický modul umožňuje studentům věnovat hlubší zájem studiu teoretických a kulturních souvislostí hispánských literatur, anebo se více soustředit na lingvistické zkoumání španělštiny v kontextu obecné jazykovědy. Podle svého celkového zaměření volí student téma diplomové práce i tematické okruhy státní závěrečné zkoušky.

Doporučené volitelné předměty tvoří významnou součást takto koncipovaného filologického studia díky mnohooborové povaze Filozofické fakulty UK. Student hispanistiky prohlubuje své vzdělání v kurzech na dalších filologických oborech, filosofii, estetice, politologii ad., v nichž získá mezioborový pohled.

Profil absolventa

Znalosti:

Absolvent jednooborového i dvouoborového studia má dokonalou znalost běžné španělštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné španělštiny humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na španělský jazyk, literární teorie, literárních a kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky i vhled do evropských a amerických kulturních souvislostí. Studenti jednooborového studia vykazují hlubší a detailnější znalost studované materie, což jim umožňují specializované předměty, studenti dvouoborového studia zase disponují znalostmi souvisejícími s interdisciplinárností jejích studia a přesahem k druhému oboru.

 

Dovednosti:

Absolvent jednoborového i dvouoborového studia je schopen vědecké práce v oboru, ovládá dovednosti potřebné k působení v akademické oblasti (je schopen zevrubné lingvistické analýzy španělského textu, přihlížející ke všem rovinám jazyka; dokáže interpretovat texty španělsky psané literatury ve všech souvislostech, jimž současná literární věda věnuje pozornost). Absolvent jednooborového studia je schopen zevrubné jazykové i odborné přípravy literárního i vědeckého textu. Absolvent dvouoborového studia je schopen jazykovou a literární analýzu vztáhnout k druhému studovanému oboru. Absolvent jednooborového i dvouoborového studia má předpoklady a dovednostní základy k doktorskému studiu, zejména na oborech Románské jazyky a Románské literatury.

Uplatnění:

Absolvent jednoborového studia se může uplatnit v profesích jako pedagog, překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích. Absolvent dvouborového studia je vybaven pro práci v profesích v oblasti kultury, diplomacie, obchodu a školství. Zcela konkrétní možnosti uplatnění jsou představeny ve stručných medailoncích našich absolventů, které popisují zaměstnání, jimž se po studiu věnovali.

Cíle studia

K znalosti hispanistiky jako moderní filologie v širších kulturních souvislostech směřují jak obecné kurzy věnované literární vědě či jazykovědě a filosofii kultury, tak specializované hispanistické semináře: studiem vymezených problémů jsou studenti vedeni k zvládání hloubky a metodologie vědecké práce. Zvládnutí principů jedné vědní disciplíny má obecnější dosah, dává absolventům profesionalitu, schopnost odborného přístupu a intelektuální náročnost. Absolvent má být především schopen samostatného myšlení v rámci své specializace, kultivovaného odborného projevu v písemné i ústní formě a tvůrčí aplikace svých vědomostí v odborné práci. Zmiňované cíle platí pro oba typy studia: u jednooborového studia se předpokládá detailnější a hlubší studium problematiky, u dvouborového studia využívání souvislostí s druhým studovaným oborem a důraz se klade na interdisciplinární přesah.

Úvod > Španělština > Nmgr. studium > Hispanistika (filologické studium)