Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (učitelské studium)

Studijní plán naleznete zde.

Spostu tipů a rad, jak v Praze přijít do kontaktu se španělštinou, naleznete zde.

 

 

Charakteristika oboru

Studium učitelství španělštiny (Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání) je koncipováno jako odborná příprava budoucích učitelů španělského jazyka. V bakalářském cyklu je jeho těžištěm:

  • Praktický španělský jazyk a reálie

Komunikativní znalost španělštiny a základních gramatických pravidel je jedním z požadavků k přijetí, rozvíjení znalostí z tohoto jazyka je však zcela neopomenutelnou součástí studijního programu. Studenti jsou prostřednictvím gramatických seminářů seznamováni s principy fungování španělštiny, prohlubují si své znalosti v této oblasti, které jim následně umožňují její stále lepší ovládání. Aktivní užívání jazyka a konverzace spojené se studiem španělských reálií jsou druhou částí praktického studia. Tyto hodiny jsou vedeny rodilým mluvčím, odborníkem, který je schopen studentům poskytovat přínosnou zpětnou vazbu, v jejich rámci si studenti aktivně rozšiřují slovní zásobu, upevňují gramatická pravidla, seznamují se s hispánským světem a dále se zdokonalují v používání španělštiny. Po absolvování tříletého bakalářského studia mají studenti jazykovou úroveň C1.

Kromě důrazu na výborné ovládnutí španělštiny jsou studenti podporováni i ve studiu dalších jazyků. Součástí studia je upevnění znalostí z druhého jazyka, jemuž se student věnoval během studia na SŠ (angličtina, němčina nebo francouzština), jejich kurzy jsou zajišťovány Jazykovým centrem. V rámci volitelných předmětů mohou studenti navštěvovat praktické kurzy druhého románského jazyka, případně jazyků dalších (na fakultě jsou nabízeny jazyky evropské i mimoevropské).

  • Teorie jazyka

Praktické studium jazyka je systematicky doplňováno o kurzy teoretičtější (fonetika, morfologie, syntax), které umožňují pochopit fungování španělštiny a jsou nezbytné pro její následnou výuku. V kurzech je kladen důraz na komparační česko-španělské pojetí, které umožňuje maximální využití získaných vědomostí při výuce španělštiny v českém prostředí.

  • Dějiny španělské a hispanoamerické literatury v širším kulturním kontextu

V průběhu bakalářského studia je student postupně seznámen s dějinami španělské a hispanoamerické literatury od jejích počátků až po současnost. Studentovi jsou v přednáškách představeny literární proudy ovlivňující tvorbu španělských a hispanoamerických autorů, důraz je kladen i na širší kulturně-historický kontext jednotlivých děl. Zevrubná literární průprava umožňuje studentovi blíže pochopit kulturní kontext současného hispánského světa, formou diskuse o přečtených dílech jsou studenti vedeni k fundovanému formulování vlastních názorů. Seznámení s autentickými literárními texty rovněž přispívá k hlubšímu osvojení španělského jazyka s přihlédnutím k jeho historickému vývoji a regionálním odlišnostem.

  • Učitelská příprava

V rámci kurzů společných pro všechny učitelské obory získají studenti všeobecnou pedagogicko-psychologickou průpravu, která je východiskem pro práci učitele. Didaktická složka je jednak inherentní součástí všech praktických i teoretických jazykových kurzů, jednak je náplní kurzu Indroducción a la didáctica ELE. Specifická španělská didaktika, a to z perspektivy tradičních i inovativních metod výuky, je pak hlavní součástí navazujícího magisterského studia. Teoretická učitelská příprava je v bakalářském studiu kombinována s náslechovou praxí (aktivní praxe jsou pak opět součástí navazujícího magisterského studia).

Volitelná část

Část studijního plánu je tvořena zcela volitelnými předměty. Student má možnost navštěvovat volitelné oborové předměty, v nichž jsou hlouběji zkoumána dílčí témata (např. konkrétní literární směry, praktické procvičování jazyka), nabízeny jsou i volitelné online kurzy praktické španělštiny. Tuto část studijního plánu však student může naplnit jakýmikoli předměty vyučovanými na FF i na dalších fakultách UK, v rámci studia tak může absolvovat přednášky a semináře z jiných oborů, které jsou pro něj zajímavé (např. psychologie, sociologie, historie, filozofie, praktické kurzy jazyků…).

Absolvent má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu, a to zejména oboru Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy.

Úvod > Španělština > Bc. studium > Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (učitelské studium)