Hispanistika (filologické studium)

Studijní plán naleznete zde.

Spostu tipů a rad, jak v Praze přijít do kontaktu se španělštinou, naleznete zde.

 

Charakteristika oboru

Studium španělské filologie (hispanistiky) je zaměřeno na profilování budoucích vynikajících odborníků, kteří výborně ovládají studovaný jazyk (včetně jeho teoretických aspektů), orientují se ve španělsky psaných literaturách a v kulturně-historickém vývoji Španělska a Hispánské Ameriky.

V ročníku studuje max. 40 posluchačů, učitelé je znají, což napomáhá k vytvoření dobré atmosféry, v níž je podporován rozvoj znalostí a talentu studentů.

Studium je tvořeno dvěma základními částmi doplněnými o volitelné předměty. V průběhu studia je poměr mezi oběma těmito částmi vyvážený, v závěru druhého ročníku se student rozhodne, zda bude vypracovávat bakalářskou práci z jazyka, či z literatury.

Část jazyková

Komunikativní znalost španělštiny a základních gramatických pravidel je jedním z požadavků k přijetí, rozvíjení znalostí z tohoto jazyka je však zcela neopomenutelnou součástí studijního programu. Studenti jsou prostřednictvím gramatických seminářů seznamováni s principy fungování španělštiny, prohlubují si své znalosti v této oblasti, které jim následně umožňují její stále lepší ovládání. Aktivní užívání jazyka a konverzace jsou druhou částí praktického studia. Tyto hodiny jsou vedeny rodilým mluvčím, odborníkem, který je schopen studentům poskytovat přínosnou zpětnou vazbu, v jejich rámci si studenti aktivně rozšiřují slovní zásobu, upevňují gramatická pravidla a dále se zdokonalují v používání španělštiny. Po absolvování tříletého bakalářského studia mají studenti jazykovou úroveň C1.

Praktická znalost jazyka je v rámci filologického studia východiskem pro zvládnutí náročnějších lingvistických disciplín (fonetika, morfologie, syntax), které tvoří jeden z pilířů studia – jejich prostřednictvím se student seznamuje s teoretickými aspekty jazyka, jejichž znalost je předpokladem pro seriózní práci se španělštinou. V rámci těchto přednášek a seminářů jsou studenti systematicky uváděni do studia „o jazyce“, poznávají jeho strukturu a jsou jim postupně přibližována teoretická východiska a přístupové modely, které následně umožňují hlubší analýzu konkrétních jazykových oblastí a problémů. Toho je v závěrečné fázi bakalářského studia možné využít při psaní bakalářské práce z jazyka.

Kromě důrazu na výborné ovládnutí španělštiny jsou studenti podporováni i ve studiu dalších jazyků. V rámci povinně volitelných předmětů navštěvují praktické kurzy zvoleného druhého románského jazyka, pokud mají zájem, v rámci předmětů volitelných mohou studovat další (vedle románských jazyků jsou na fakultě nabízeny i jiné jazyky evropské i mimoevropské). Součástí studia je také upevnění znalostí z druhého jazyka, jemuž se student věnoval během studia na SŠ (angličtina, němčina nebo ruština), jejich kurzy jsou zajišťovány Jazykovým centrem.

Část literární

V průběhu bakalářského studia je student postupně zevrubně seznámen s dějinami španělské a hispanoamerické literatury od jejích počátků až po současnost. Studentovi jsou v přednáškách představeny literární proudy ovlivňující tvorbu španělských a hispanoamerických autorů, důraz je kladen i na širší kulturně-historický kontext jednotlivých děl, a to v návaznosti na dějiny španělsky mluvících zemí (ty jsou souvisle vyloženy v prvním ročníku v rámci samostatného předmětu) a filozofické myšlení (jeho základy jsou představeny v kurzu filozofie, který tvoří součást povinného základu společného všem studentům FF). V seminářích jsou pak studenti formou diskuse směřováni k formulování fundovaných názorů na rozebíraná díla. Po absolvování literární části bakalářského studia je student připraven samostatně analyzovat tvorbu konkrétního spisovatele či celý umělecký směr. Tyto dovednosti může následně využít při vypracování bakalářské práce z literatury.

Volitelná část

Část studijního plánu je tvořena zcela volitelnými předměty. Student má možnost navštěvovat volitelné oborové předměty, v nichž jsou hlouběji zkoumána dílčí témata (např. konkrétní literární směry), volitelnou část studijního plánu však student může naplnit jakýmikoli předměty vyučovanými na FF i na dalších fakultách UK, v rámci studia tak může absolvovat přednášky a semináře z jiných oborů, které jsou pro něj zajímavé (např. psychologie, sociologie, historie, filozofie, praktické kurzy jazyků…).

Profil absolventa bakalářského studia

Absolvent bakalářského studia vládne  španělštinou (úroveň C1), má znalost dalších dvou cizích jazyků (úroveň B1 a A2) a především kvalitní znalost základů těchto disciplín: lingvistika španělštiny (úvod do  jazykovědy, fonetika, morfologie, syntax), literární teorie, literární a kulturní dějiny Španělska a Hispánské Ameriky. Širší rozhled v humanitních disciplínách vytváří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa  i pro další vzdělávání.

Absolvent má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu zejména oborů hispanistika, iberoamerikanistika a rovněž učitelského studia pro učitele středních škol.

Pro praxi je připraven zmíněnými znalostmi a dalšími předpoklady: vhled do principů profesionální práce v humanitní oblasti, nahlédnutí do interdisciplinární souvislosti s dalšími obory, schopnost zacházet s domácí a výběrově též cizojazyčnou odbornou literaturou, seznámení s překladatelskou a redakční prací, kultivovaná formulační schopnost, schopnost kreativního myšlení.

Absolventi bakalářského studia mají předpoklady uplatnit se v širokém spektru prací, jako jsou redaktoři, překladatelé, jazykoví asistenti v médiích,  jazykoví asistenti v nakladatelství, ve výstavnictví, asistenti v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, ve festivalových agenturách, asistenti cestovních agentur, delegáti cestovních agentur v konkrétních destinacích, asistenti ve strukturách MZV, EU, Evropského parlamentu, pracovníci na vyslanectvích a v kulturních centrech Španělska a hispanoamerických zemí v ČR, pracovníci v kulturních střediscích ČR v hispánských zemích.

Zcela konkrétní možnosti uplatnění jsou představeny ve stručných medailoncích našich absolventů, které popisují zaměstnání, jimž se po studiu věnovali.

 

Úvod > Španělština > Bc. studium > Hispanistika (filologické studium)