Disertační práce

Disertační práce musí obsahovat původní výsledky vlastního bádání.

Podmínkou pro obhajobu disertační práce je:

  • složení státní doktorské zkoušky;
  • publikování dosažených výsledků (v odborných časopisech a  sbornících, případně přijetí celé práce do tisku).

Podrobnosti o podání přihlášky k obhajobě a o podobě disertační  práce stanoví Opatření děkana 21/2010 a pokyny dostupné na webových stránkách oddělení vědy.

Spolu s přihláškou a s disertační prací podává student na oddělení vědy teze disertační práce v elektronické podobě a desetkrát v tištěné podobě. Disertační práce musí obsahovat abstrakt  v českém a anglickém jazyce; v oboru románské literatury zpravidla obsahuje i resumé v příslušném románském jazyce.

O průběhu obhajoby se pořizuje zápis na předepsaném tiskopise (podepisuje předseda a všichni přítomní členové komise). Zapisovatele zpravidla zajistí doktorand. Zápis s podpisem zapisovatele a předsedy oborové rady se odevzdává v tištěné i elektronické podobě do pěti dnů na oddělení vědy.

Informace Oddělení vědy k disertační práci a její obhajobě

Úvod > Románské literatury > Disertační práce