Průběh studia

Pro všeobecné informace (ISP, stipendia, žádosti, formuláře atd.) týkající se doktorského studia: http://www.ff.cuni.cz/studium/doktorske-studium/

 

Studijní plán platný pro studenty přijaté v letech 2010-2016

Základní struktura studijních povinností doktorského studia oboru

ROMÁNSKÉ JAZYKY

Jednotlivé studijní povinnosti (kontroly studia) jsou uvedeny tučně. Není-li uvedeno jinak, skládají se formou zápočtu.

1.   POVINNOSTI SPOJENÉ S KONTROLOU PRÁCE NA DISERTACI

Student je povinen ve 2. ročníku odevzdat rozpracované teze disertační práce a v každém dalším ročníku vykazovat pravidelnou práci na disertaci.

1.1 Komentovaná rešerše disertační práce (AXRJDIS02)

 • U prostudovaných titulů bude uveden souhrn a hodnocení, u ostatních titulů student uvede, zda ověřil jejich dostupnost a výsledek tohoto ověření.
 • Termín odevzdání: 1. rok studia.

1.2 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce (AXRJDIS01)

 • Teze budou prezentovány na setkání doktorandů oboru.
 • Termín odevzdání: 2. rok studia.

1.3 Komentovaná osnova disertační práce (AXREDIS03)

 • Komentovaná osnova disertační práce s uvedením předpokládaného rozsahu u všech kapitol.
 • Termín odevzdání: 2. rok studia.

1.4 První kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce (AXRJDIS04)

 • Minimální rozsah 35 normostran.
 • Termín odevzdání: 2. rok studia.

1.5 Další ucelená kapitola disertační práce (AXRJDIS05 – opakovaný zápis)

 • Minimální rozsah 35 normostran; nepředložení může vést k ukončení studia.
 • Termín odevzdání: 3. a každý další rok studia.

1.6 Konzultace se školitelem I–III (AXRJKON01-03)

 • Termín: Student plní v každém z prvních tří ročníků studia.

 

2.   ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ POVINNOSTI

Povinnosti shodné pro všechny studenty oboru

2.1 Cizí jazyk (AXJAZ0001/AXJAZ0005/AXJAZ0002)

 • Angličtina, němčina, francouzština (studenti se specializací na francouzský jazyk volí angličtinu nebo němčinu).
 • Termín: dle dohody se školitelem 1.–3. rok studia

2.2 Teoreticko-metodologický seminář (AXRJTMS01)

 • Termín: dle dohody se školitelem 1.–3. rok studia

2.3 Oborová zkouška z předmětů užší vědecké specializace I

 • Student po dohodě se školitelem volí jednu ze čtyř specializací: Obecná lingvistika (AXRJSPE11), Dějiny lingvistiky (AXRJSPE12), Románská jazykověda (AXRJSPE13), Oborová lingvistika (AXRJSPE05–08 podle jednotlivých jazyků)
 • Termín: dle dohody se školitelem 1.–3. rok studia

2.4 Oborová zkouška z předmětů užší vědecké specializace II

 • Student po dohodě se školitelem volí jednu ze tří specializací: Druhý románský jazyk (AXRJSPE14), Specializovaná metodologická zkouška (AXRJSPE09), Specializovaná oborová zkouška (AXRJSPE10).
 • Termín: dle dohody se školitelem 1.–3. rok studia

Povinnosti stanovované individuálně na základě dohody studenta a školitele

 • Školitel má možnost studentovi předepsat další jednu až dvě povinnosti, pokud si to žádá téma projektu.

 

3.   ODBORNÉ AKTIVITY

3.1 Odborné aktivity I, II, III atd. (AXRJOAK01–08)

 • Termín: Student je povinen každý rok vykázat alespoň jednu odbornou aktivitu (aktivní účast na konferenci, stáž, grantový projekt, odborná editorská činnost, odborný překlad, akademická výuka, odborná publikace), dokud nedosáhne celkového požadovaného minima.
 • Podmínkou pro podání disertace je celkové vykázání odborných aktivit ve výši 70 bodů dle následujícího systému:
 • 30 bodů za publikační aktivity: Studie ve fakultním časopisu nebo sborníku – 10 bodů; Studie v recenzovaném domácím odborném periodiku – 15 bodů; Studie v recenzovaném zahraničním odborném periodiku – 20 bodů; Studie v domácím karentovaném odborném periodiku – 25 bodů; Studie v zahraničním karentovaném odborném periodiku – 30 bodů; Recenze v odborném domácím / zahraničním periodiku – 1/2 body; Kapitola v odborné monografii o rozsahu min. 30 normostran – 30 bodů.
 • Libovolný doplňkový počet bodů za grantové aktivity (navrhovatel/spolunavrhovatel/řešitel/spolu­řešitel): Úspěšný grantový projekt podaný u interní grantové agentury UK – 15 bodů; Úspěšný grantový projekt mimo interní grantové agentury UK (neevid. v CEP) – 20 bodů; Úspěšný grantový projekt mimo interní grantové agentury UK (evid. v CEP) – 30 bodů; Neúspěšný grantový projekt podaný u interní grantové agentury UK – 5 bodů; Neúspěšný grantový projekt podaný mimo interní grantové agentury UK – 10 bodů.
 • Libovolný doplňkový počet bodů za konferenční aktivity: Aktivní účast (poster, přednáška) na konferenci nebo workshopu (kolokviu) pořádaného v rámci UK – 10 bodů; Aktivní účast (poster, přednáška) na konferenci nebo workshopu (kolokviu) pořádaného mimo UK (domácí) – 20 bodů; Aktivní účast (poster, přednáška) na konferenci nebo workshopu (kolokviu) pořádaného mimo UK (zahr.) – 30 bodů; Aktivní účast (poster, přednáška) na prestižní mezinárodní vědecké konferenci – 40 bodů.
 • Libovolný doplňkový počet bodů za studijní stáže: První krátkodobá stáž/studijní pobyt v zahr. nebo na jiném domácím specializ. pracovišti (< 1 m) – 10 bodů; První semestrální zahraniční stáž (min. 3 měsíce) – 20 bodů; Druhá a další krátkodobá stáž / studijní pobyt v zahr. nebo na jiném dom. specializ. pracovišti (< 1 m) – 15 bodů; Druhá a další semestrální zahraniční stáž (min. 3 měsíce) – 25 bodů;
 • Specifikaci jednotlivých odborných aktivit včetně návrhu bodů za ně uvádí student v rámci ročního hodnocení ve slovním komentáři v rámci předmětu Odborné aktivity I, II, III, který je mu automaticky zapisován každý rok, dokud student v tomto komentáři neprohlásí celkové požadované minimum za splněné a oborová rada toto ve svém celkovém hodnocení za daný rok nepotvrdí tím, že jako splněnou označí virtuální povinnost Celkové splnění odborných aktivit.
 • Školitel a oborová rada v rámci ročního hodnocení na základě studentova návrh konstatují, kolik bodů za odborné aktivity mu pro daný rok přidělují.
 • Bodování je čistě interní pomůckou pro potřeby oboru a je plně v gesci oborové rady. Z hlediska Oddělení vědy je relevantní pouze to, zda student pro daný rok splnil, či nesplnil předmět Odborné aktivity, a zda před přihláškou k obhajobě oborová rada v rámci některého z ročních hodnocení označila jako splněnou virtuální povinnost Celkové splnění odborných aktivit.

 

4.   STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (ASDZK0001)

 • Termín: 3. rok studia.
 • Předpokladem pro podání přihlášky k SDZK je splnění všech předepsaných studijních povinností z části plánu „základní studijní povinnosti“.
 • Průběh státní doktorské zkoušky má charakter vědecké rozpravy; v rozpravě jde nejen o rozhovor o samostatné studijní aktivitě doktorandů, ale o zjištění celkové orientace ve specializaci, resp. připravenost k samostatné vědecké činnosti ve vlastní specializaci, na kterou je orientováno doktorské studium každého studujícího

 

5.   OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE (AX0007305)

 • Předpokladem pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je splnění všech povinností předepsaných v ISP, včetně celkového minimálního požadavku na odborné aktivity předepsaného oborovým studijním plánem.

Standardní doba studia: 3 roky

Úvod > Románské jazyky > Průběh studia