Disertační práce

Obecné informace týkající se disertačních prací na FFUK

 

Disertační práce na oboru Románské jazyky

Na oboru platí kreditní systém.

Disertační práce je zpravidla v rozsahu minimálně 150 normostran autorského textu. Jako přílohu je nezbytné uvést seznam odkazované a použité literatury a dalších informačních zdrojů; použité citace a odkazy musejí být v souladu s platnou bibliografickou normou ISO 690, resp. ISO 690-2. Disertační práce ověřuje nejen předpoklady k samostatné a tvůrčí práci, ale musí přinášet nové vědecké poznatky či obsahovat vlastní interpretace zkoumaných jevů. Témata disertačních prací jsou volena vzhledem k důrazu na individuální charakter doktorského studia, s ohledem na specializaci školitelů a na možnosti získat potřebný výzkumný „terén”. Témata jsou specifikována z námětů obsažených v projektech předkládaných při přijímacím řízení do doktorského studia. Vychází se z možností školitelského pracoviště a z odborné orientace doktorandů. Dále přichází v úvahu vypisování témat vycházejících z grantových úkolů nebo výzkumných záměrů řešených školícím pracovištěm.

 

Disertační práce na oboru Románské literatury

Na oboru platí kreditní systém.

Úvod > Portugalština > Závěrečné práce > Disertační práce