Portugalský jazyk a jazykověda – lingvistický modul, dvouoboroví studenti

Portugalský jazyk a jazykověda:

 1. Princip tvoření, přenosu a percepce mluvené řeči (hledisko anatomické, fyziologické a fyzikální).
 2. Fonetická transkripce.
 3. Třídění hlásek.
 4. Charakteristika samohlásek současné evropské portugalštiny.
 5. Charakteristika souhlásek současné evropské portugalštiny.
 6. Prozodie současné evropské portugalštiny.
 7. Gramatické kategorie jednotlivých slovních druhů.
 8. Modotemporální systém portugalského slovesa.
 9. Dialekty evropské portugalštiny.
 10. Varianty portugalštiny.
 11. Syntaktické vzorce jazyka, základní syntaktické směry (závislostní syntax, generativní modely jazyka).
 12. Větné členy současné portugalštiny.
 13. Typy predikace, valence slovesa.
 14. Okolnostní určení a jeho problémy.
 15. Souvětí souřadné.
 16. Souvětí podřadné.
 17. Postavení větných členů v portugalské větě.
 18. Lexikologie x  sémantika, forma a význam, jednoslovné a víceslovné pojmenování.
 19. Lexikální a sémantické pole. Základní sémantické pojmy: synonymie, homonymie, polysémie, antonymie, hyponymie.
 20. Jazyková solidárnost – vzájemná souvislost dvou pojmů. Frazeologie a idiomatika (frazém a idiom).
 21. Sémiotika – nauka o znakových systémech.
 22. Morfologické procesy tvoření slov. Slova původní a slova odvozená.
 23. Slova jednoduchá a složená, skládání pomocí juxtapozice, skládání slov aglutinací.
 24. Obohacování slovní zásoby. Neologie a neologismy. Akronyma a zkratky. Slova přejatá.
 25. Charakteristika a vývoj slovní zásoby  portugalského jazyka. Etymologie a analogie.
 26. Lexikální stylistika – teorie funkčních stylů.
 27. Obecné principy vývoje jazyka.
 28. Latina klasická a lidová. Zdroje pro poznání lidové latiny.
 29. Charakteristika fonologického a morfo-syntaktického subsystému lidové latiny.
 30. Proces romanizace. Diferenciace lidové latiny.
 31. Vznik portugalštiny a její periodizace.
 32. Klasifikace staroportugalských textů.
 33. Charakteristika fonologického a morfo-syntaktického subsystému staré portugalštiny.
 34. Vývoj fonologického subsystému v klasické a moderní portugalštině.

 

 

Bibliografie

Almeida Moura, J. de (2004): Gramática do Português Actual. Lisboa: Lisboa Editora.

Bechara E. (1999): Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna.

Bergstrom-Reis (2000):  Prontuário ortográfico e guia da língua portuguesa. Lisboa:  Notícias.

Cardeira, E. (2006): História do Português. Lisboa: Caminho.

Casteleiro, J. M. e Correia, P. D. (2009): Atual − o novo acordo ortográfico. Lisboa: Texto Editora.

Castro, I: (2006): Introdução à História do Português. Lisboa: Edições Colibri.

Cintra L., Cunha C. (1984): Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: João Sá da Costa.

Čermák, F. & Blatná, R. (ed.) (1995): Manuál lexikografie. Praha: H&H.

Čermák, F. (1997): Jazyk a jazykověda. Praha: Pražská imaginace.

Černý, J. (1998): Úvod do studia jazyka. Olomouc: Votobia.

Delgado Martins, M. R. (1988): Ouvir falar. Introdução à Fonética do Português. Lisboa: Caminho.

Delgado Martins, M. R. (2002): Fonética do Português. Lisboa: Caminho.

Erhart, A. (1984): Základy jazykovědy. Praha: SPN.

Florido,M.; Duarte da Silva, M.(1982): Novos Caminhos para a Linguagem 3. Porto: Porto Editora.

Grepl, M.; Karlík, P. (1998): Skladba češtiny. Olomouc: Votobia.

Heringer, J. H.; Pinto de Lima, J. (1983):  Palavra puxa Palavra. Lisboa: ICALP.

Holtus G. – Metzeltin M. – Schmitt Ch. (ed.) (1994): Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL). VI, 2. Tübingen: Niemeyer.

Hricsina, J. (2015). Vývoj portugalského jazyka. Praha: Karolinum.

Huber, J. (20062): Gramática do português antigo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Jindrová, J. (2009): PORTUGALŠTINA – souhrn gramatiky. Praha: Holman.

Lapa, M. R. (198411): Estilística da língua portuguesa. Coimbra: Editora Limitada.

Maia, C. de A. (1986): História do galego-português. Coimbra: INIC.

Mattos e Silva, R. V. (2008): O português arcaico-volume I – léxico e morfologia, volume II – Sintaxe e fonologia. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

Mira Mateus, M. H. a kol. (2003): Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Caminho.

Neto, S. da S. (1986): História da Língua portuguesa. Rio de Janeiro: Presença.

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.

Sgall, P. (1986): Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha: Academia.

Šabršula, J. et alii (1982): Základy francouzské lexikologie. Praha: SPN (skripta FFUK).

Teyssier, P. (1984): História da língua portuguesa. Lisboa: Sá da Costa.

Tláskal, J. (2006): Fonetika a fonologie současné evropské portugalštiny. Praha: Karolinum.

Vilela, M. (1994): Estudos de lexicologia do português. Coimbra: Almedina.

Vilela, M. (1999): Gramática da Língua Portuguesa. Coimbra: Almedina.

 

 

 

 

Úvod > Portugalština > Požadavky k SZZK > Navazující magisterské studium – pro studenty, kteří nastoupili od roku 2016 > Portugalský jazyk a jazykověda – lingvistický modul, dvouoboroví studenti