Obecná jazykověda – lingvistický modul, jednooboroví i dvouoboroví studenti

 1. Vnitřní diferenciace pojmu jazyk – Saussurovy pojmy langue / parole / langage a jejich význam pro současnou lingvistiku.
 2. Jazykový znak.
 3. Výstavba jazykového systému.
 4. Obecné otázky vzniku a vývoje jazyka – fylogeneze a ontogeneze (otázky vzniku lidské komunikace; nástin teorie osvojování mateřského jazyka).
 5. Vývoj pojetí funkcí jazyka v lingvistice – od Bühlera přes Jakobsona k teorii mluvních aktů.
 6. Fonetika a fonologie – základní pojmy.
 7. Morfologie – základní pojmy.
 8. Lexikologie – základní pojmy.
 9. Syntax – základní pojmy.
 10. Textová lingvistika.
 11. Gramatické kategorie.
 12. Slovní druhy a větné členy.
 13. Variantnost jazyka – sociální a geografická diferenciace jazyka.
 14. Historickosrovnávací jazykověda.
 15. Strukturální lingvistika v Evropě a v Americe.
 16. Ferdinand de Saussure.
 17. Pražská škola a její místo v jazykovědě.
 18. Generativní lingvistika.
 19. Typologie jazyků.
 20. Genealogická klasifikace jazyků.
 21. Problémy klasifikace románských jazyků.
 22. Dějiny románské lingvistiky.

 

Bibliografie

 

Čermák, F. (1997): Jazyk a jazykověda. Praha: Pražská imaginace.

Černý, J. (1996): Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia.

Erhart, A. (1984): Základy jazykovědy. Praha: SPN.

Hajičová, E. − Panevová, J. − Sgall, P. (2002): Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky I − Teoretická lingvistika. Praha: Karolinum.

Horálek, K. (1967): Filosofie jazyka. Praha: AUC.

Palek, B. (1989): Základy obecné jazykovědy. Praha: SPN.

Saussure, F. de. (1989): Kurs obecné lingvistiky. Praha: Odeon.

Sgall, P. a kol. (1986): Úvod do syntaxe a sémantiky. Praha: Academia.

Skalička, V. (1960): Vývoj jazyka. Praha: SPN.

Skalička, V. (19822): Typologie. Lingvistické čítanky III, sv. 1 (skripta FF UK, pořadatel Bohumil Palek). Praha: SPN.

Šabršula, J. a kol. (1980): Úvod do srovnávacího studia románských jazyků, I-II. Skripta FF UK. Praha: SPN.

Šabršula, J. (1983): Základy jazykovědy pro romanisty. Skripta FF UK. Praha: SPN.

Vendryes, J. (1921): Le langage. Paris: Albin Michel. (španělský překlad: El lenguaje. México: UTEHA, 1958).

 

Úvod > Portugalština > Požadavky k SZZK > Navazující magisterské studium – pro studenty, kteří nastoupili od roku 2016 > Obecná jazykověda – lingvistický modul, jednooboroví i dvouoboroví studenti