(Dobíhající) magisterské studium

Státní závěrečná zkouška (SZZK)

uzavírá (dobíhající) magisterské studium. Závaznou přihlášku podává student po kontrole splnění stanovených studijních povinnosti na předepsaném tiskopise. SZZK se konají ve třech obdobích:  ve  2. polovině  května a počátkem června, ve 2. polovině září a počátkem října, koncem ledna a v 1. polovině  února.

SZZK je složena z obhajoby diplomové práce  a na ni navazující zkoušky z diplomního oboru, ve dvouoborovém studiu ještě ze zkoušky z nediplomního oboru, která se skládá nezávisle na obou částech zkoušky z diplomního oboru.

SZZK má tyto součásti:

 • Portugalský jazyk
 • Portugalská literatura
 • Obecná jazykověda nebo teorie literatury nebo didaktika

SZZK se skládá před nejméně tříčlennou komisí. Zkouší se střídavě v češtině a v jazyce studovaného oboru.

Diplomová práce má rozsah nejméně 60 stran. Student jí prokazuje schopnost samostatného zpracování problematiky ze svého studijního oboru a zvládnutí práce s odbornou literaturou. Diplomová práce se obvykle zadává v 7. semestru studia. Písemné zadání na předepsaném formuláři schvaluje ředitel ÚRS a děkan FF UK.

Diplomová práce se podává ve dvou svázaných exemplářích a v elektronické podobě na CD. Podle  studijního a zkušebního řádu FF UK musí být podána v jazyce českém, v cizím jazyce jen se souhlasem  vedoucího pracoviště. Obhajoba diplomové práce je veřejná. Průběh: diplomant přednese stručnou informaci o své práci; posudek vedoucího dipl. práce; posudek oponenta; diplomant odpoví na připomínky v posudcích; rozprava. Diplomant si oba posudky vyzvedne nejpozději tři dny před obhajobou na sekretariátě ÚRS.

 

Požadavky na SZZK z portugalského jazyka

Požaduje se znalost fonetiky, základní přehled o otázkách fonologie moderní portugalštiny, znalost normativní mluvnice a pravopisu, znalost historického vývoje portugalského jazyka, znalost slovních druhů a jejich gramatických kategorií, syntaktických vztahů, větných členů a souvětí a základní orientace v problematice lexikologie, dialektologie a jazykové typologie.

Při SZZK dostane každý posluchač dvě otázky, minimálně jednu z nich musí zodpovědět v portugalském jazyce.

Tematické okruhy
 1. Fonetická charakteristika portugalských samohlásek
 2. Fonetická charakteristika portugalských souhlásek
 3. Zvláštnosti portugalského pravopisu – přízvuk, interpunkce, dělení slov, psaní velkých písmen
 4. Slovní druhy současné portugalštiny a jejich gramatické kategorie, teoretické problémy určení slovních druhů
 5. Problematika členu v portugalštině
 6. Portugalské substantivum
 7. Portugalské adjektivum
 8. Problematika zájmen v portugalštině
 9. Verbotemporální systém současné portugalštiny
 10. Sloveso a jeho gramatické kategorie
 11. Nefinitní slovesné tvary a jejich užití
 12. Portugalská adverbia
 13. Předložky v portugalštině
 14. Spojky
 15. Větné členy současné portugalštiny
 16. Povrchová a hloubková struktura věty
 17. Věta jednoduchá a souvětí, syntaktické vztahy
 18. Souvětí souřadné
 19. Souvětí podřadné
 20. Syntaktické zvláštnosti současné portugalštiny – elipsa, zeugma, pleonasmus
 21. Vývoj slovní zásoby v portugalštině
 22. Tvoření slov v portugalštině, obohacování slovní zásoby
 23. Dialekty evropské portugalštiny
 24. Charakteristika brazilské portugalštiny
 25. Charakteristika historického vývoje portugalštiny
Úvod > Portugalština > Požadavky k SZZK > (Dobíhající) magisterské studium