Témata diplomových prací

Italská lingvistika

PhDr. Zora Obstová, Ph.D. – Student si po domluvě se školitelem volí téma z oblasti morfologie, syntaxe, frazeologie či fonetiky. Preferují se kontrastivní studie italština – čeština, popř. italština – další jazyk (zejm. francouzština, němčina, angličtina).

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph. D. – témata diplomových prací se stanovují po individuální dohodě – převážně z vývoje jazyka a slovotvorby.

 

Italská literatura

Téma své diplomové práce navrhuje student. Volí je z dějin italské literatury (v plném rozsahu). Tématem mohou být i česko-italské vztahy (intertextualita, překlad), popřípadě projekce literatury do dalších uměleckých druhů (film, divadlo apod.). Téma je třeba volit tak, aby umožňovalo vyjít z analýzy textů.  Student rovněž navrhuje metodologická východiska práce (monografické pojetí zaměřené na autora nebo dílo nebo vybraný soubor děl, průzkum žánrových souvislostí, naratologických hledisek, otázek poetiky, problematiky recepce apod.). Podmínkou zadání jsou předběžné konzultace se školitelem a dohoda o zvoleném tématu a metodologických zásadách jeho zpracování.

Školitelé:

PhDr. Magdalena Žáčková, Ph.D.

Dr. Chiara Mengozzi, Ph.D.

Úvod > Italština > Závěrečné práce > Diplomová práce > Témata diplomových prací