Uchazeč o bc. studium Italianistika

Vítáme všechny zájemce o studium italštiny. Zde se dozvíte vše podstatné o průběhu přijímacího řízení, pokud Vás zajímá charakteristika oboru a profil absolventa, klikněte zde.

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UK a formulář přihlášky naleznete zde.

Tříleté bakalářské studium – obor italianistika

 

Studijní program: Filologie

Studijní obor: Italianistika

Druh studia: bakalářské

Kombinovatelnost:  jedno i dvouoborové studium

Forma studia: prezenční

Návrh počtu přijatých uchazečů (MPP): 25

Přijímací zkouška: jednokolová – ústní

Garant přijímacího řízení: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.

Průběh přijímací zkoušky

Přijímací zkouška: jednokolová – ústní
Předměty přijímací zkoušky: 1) Italská literatura: 2 otázky na základě předloženého seznamu četby; uchazeč prokazuje schopnost začlenit autory a jejich díla do širšího literárně-historického kontextu, jehož znalost je součástí maturitní zkoušky z českého jazyka. Otázky jsou hodnoceny 40 body (20 bodů na jednu otázku)

2) Italská gramatika: teoretická otázka vycházející z předepsaného rozsahu 16 lekcí učebnice Italština (Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová. Praha: Leda 2001). Otázka je hodnocena 20 body.

3) Obecně lingvistická otázka vycházející z náplně předmětu český jazyk na středních školách (např. klasifikace slovních druhů, typy vedlejších vět, významové vztahy apod.). Otázka je hodnocena 20 body.

4) Konverzace v italštině (zájmy, cestování, studium, rodina apod.). Otázka je hodnocena 20 body.

Další požadavky ke zkoušce: Seznam četby obsahující minimálně 10 děl italské literatury (v překladu či v originále; seznam knih by měl být vyvážený, neměl by např. převažovat  jediný autor) a dále stručný přehled dosavadního studia (střední škola, jazykové kurzy), popř. odborné činnosti (praxe). Seznam četby i přehled studia předkládá uchazeč u zkoušky.

 

Doporučená literatura:

Jazyková část přjímací zkoušky k bc. studiu:

Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština. Praha: Leda 2001.

Literární část přijímací zkoušky k bc. studiu:

Pelán, J. a kol.: Slovník italských spisovatelů, Praha: Libri 2004.

Úvod > Italština > Uchazeč > Uchazeč o bc. studium Italianistika