Uchazeč o bc. studium Italianistika

Vítáme všechny zájemce o studium italštiny. Zde se dozvíte vše podstatné o průběhu přijímacího řízení, pokud Vás zajímá charakteristika programu a profil absolventa, klikněte zde.

Přístup do aplikace přihlášky a obecné informace o programech a přijímacím řízení na FF UK naleznete zde:

Web Oddělení přijímacího řízení FF UK: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/

Italianistika – přihláška: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/italianistika/

Den otevřených dveří 24. února 2024

Tříleté bakalářské studium – program Italianistika

 

Studijní program: Filologie

Studijní obor: Italianistika

Druh studia: bakalářské

Kombinovatelnost: samostatné i sdružené studium

Forma studia: prezenční

Návrh počtu přijatých uchazečů (MPP): 25

Přijímací zkouška: jednokolová – ústní

Garant přijímacího řízení: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.

 

Průběh přijímací zkoušky

Přijímací zkouška: jednokolová – ústní
Předměty přijímací zkoušky: 1) Italská literatura: 2 otázky na základě předloženého seznamu četby; uchazeč prokazuje schopnost začlenit autory a jejich díla do širšího literárně-historického kontextu, jehož znalost je součástí maturitní zkoušky z českého jazyka. Tato část obvykle probíhá v češtině. Otázky jsou hodnoceny 40 body (20 bodů na jednu otázku).

2) Italská gramatika: teoretická otázka vycházející z předepsaného rozsahu 16 lekcí učebnice Italština (Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová, Praha: Leda 2017). Tato část obvykle probíhá v češtině a je hodnocena 20 body.

3) Obecně lingvistická otázka vycházející z náplně předmětu český jazyk na středních školách (např. klasifikace slovních druhů, typy vedlejších vět, významové vztahy apod.). Vědomosti si může uchazeč eventuálně rozšířit prostřednictvím níže doporučené literatury. Tato část probíhá obvykle v češtině a je hodnocena 20 body.

4) Konverzace v italštině (zájmy, cestování, studium, rodina apod.). Otázka je hodnocena 20 body.

Další požadavky ke zkoušce: Uchazeč u zkoušky odevzdává:

 

– seznam četby obsahující minimálně 10 děl italské literatury (v překladu či v originále). Seznam knih by měl být vyvážený, neměl by např. převažovat jediný autor.

 

Uchazeč u zkoušky předkládá k nahlédnutí:

 

– stručný přehled dosavadního studia (střední škola, jazykové kurzy), popř. odborné činnosti (praxe)

 

Doporučená literatura:

Literární část přijímací zkoušky k bc. studiu:

Pelán, J. a kol.: Slovník italských spisovatelů. Praha: Libri 2004.

Jazyková část přijímací zkoušky k bc. studiu:

Italská gramatika:

Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština. Praha: Leda 2017.

Obecná lingvistika (možnost rozšíření znalostí):

Černý, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico.
Čermák, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum.
Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN 1995 či jiná mluvnice češtiny.

Úvod > Italština > Uchazeč > Uchazeč o bc. studium Italianistika