Témata diplomových prací

Možní školitelé diplomových prací a tematické okruhy, které nabízejí:

(upozorňujeme, že školitel může z kapacitních důvodů vedení práce odmítnout)

Francouzská lingvistika

Téma práce si volí sám student po konzultaci s vedoucím práce.

 

Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.

Hlavní okruhy zájmu:

* Diatopické variety francouzštiny: specifika slovní zásoby nemetropolitní francouzštiny

* Neologie a terminologie: lingvistická analýza neologismů vybrané oblasti, otázka terminologických ekvivalentů, jazyková norma a jazyková politika na příkladu konkrétního lexika

* Slovotvorba: zastoupení slovotvorných procesů v současné francouzštině, jejich produktivita, diachronní pohled na vybrané slovotvorné procesy

* Lexikografický pohled na slovní zásobu: analýza vybraného lexikálního jevu v metalingvistických korpusech

* Sociolingvistika francouzštiny a substandardní formy jazyka: jazykové registry, diastratické variety jazyka

 

PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.

Hlavní okruhy zájmu:

Kontrastivní výzkum francouzštiny a češtiny (příp. angličtiny), zejm. v oblasti morfosyntaxe, podložený korpusovými daty:

* syntaktické struktury s nefinitními tvary slovesnými a jejich protějšky v češtině, vč. důsledků pro strukturaci věty (syntaktická kondenzace a dekondenzace aj.); výzkum koordinačních a subordinačních struktur a jejich konkurence; absolutní konstrukce;

* konektory (frekvence, rozdíly v užití); kontrastivní výzkum interpunkce;

* vliv stylových norem na strukturaci věty;

Translatologický výzkum založený na korpusech: projevy explicitace, normalizace nebo simplifikace v překladu, zejm. z hlediska syntaktického.

Vývoj normy a úzu v současné francouzštině (na základě korpusových dat).

 

Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.

Didaktika francouzského jazyka a literatury

Hlavní okruhy zájmu:

 • Argumentace ve výuce FLE
 • Psaný projev ve výuce FLE a problematika jeho hodnocení
 • Literární text a další autentické dokumenty ve výuce FLE
 • Didaktika francouzské literatury
 • Moderní technologie ve výuce FLE
 • Hodnotové vzdělávání ve výuce francouzštiny
 • Mentoring a další způsoby formativní zpětné vazby učitelů

 

Francouzská literatura

doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

Téma práce si volí sám student po konzultaci se školitelkou.

Hlavní okruhy zájmu:

 • Francouzská próza konce devatenáctého století a celého dvacátého století: Naturalismus, dekadence, avantgardy, meziválečné románové cykly, existencialismus, nový román, absurdní divadlo, francouzský román současnosti a jeho jednotlivé tendence (od „minimalistů“ přes autofikci až po postmodernu).
 • Francouzská literární kritika: Jednotlivé náhledy na text, od biografického přístupu poloviny devatenáctého století (Sainte-Beuve), přes positivismus (Taine, Brunetière), literární historii (Lanson, Thibaudet), tematickou kritiku (Bachelard, Poulet, Rousset, Starobinski, Richard, Weber), strukturalismus a post-strukturalismus (Genette, Barthes, Todorov), psychoanalytickou kritiku (Bonaparte, Baudouin, Mauron, Kristeva), recepční estetiku, sociokritiku (Goldmann, Bourdieu), teorii autobiografie (Lejeune) a autofikce (Doubrovsky, Colonna) až k antropologické kritice (Girard), etnokritice (Privat) či teorii autorské pózy (Meizoz).
 • Kanadská frankofonní literatura: Od počátků formování národní literatury (romantismus) po otázky jejího dnešního směřování (postmoderna a „écritures migrantes“).
 • Vztahy mezi literaturou na jedné straně a kinematografií či výtvarným uměním na straně druhé: Vzájemné vlivy, prolínání témat a zároveň odlišnosti ve zpracování.

 

PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.

Téma práce si volí sám student po konzultaci se školitelem.

Záviš Šuman se ve svých odborných aktivitách zaměřuje na francouzskou raně novověkou literaturu, zejména tragédii. Zajímá ho rovněž epistemologie dějin literatury, střet normativních a deskriptivních konceptualizací a také literární překlad. Druhou oblast jeho zájmu představuje poezie, a to v širokém chronologickém záběru od středověku až po současnost.

 

Hlavní okruhy zájmu:

 • Raněnovověké francouzské drama (16.–18. století)
 • Raněnovověké francouzské básnictví (16.–18. století)
 • Literární kritika a estetika ve Francii 17. století
 • Francouzští moralisté (Montaigne, Méré, La Rochefoucauld, Pascal, La Bruyère a další)
 • Symbolismus v básnictví
 • Konceptualizace dobově stylových kategorií v dějinách francouzské literatury
 • Významní čeští představitelé české literárněvědně orientované romanistiky
 • Literární překlad
 • Rétorika a stylistika (v aplikaci na literaturu)
 • Genologie

 

doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.

Téma práce si volí sám student po konzultaci se školitelem.

Hlavní okruhy zájmu:

 • Francouzská literatura devatenáctého století (romantismus, realismus)
 • Prokletí básníci
 • Apollinaire a avantgardy
Úvod > Francouzština > Závěrečné práce > Diplomová práce > Témata diplomových prací