Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (učitelské studium)

Charakteristika oboru

Cílem programu je poskytnout možnost studia učitelství francouzského jazyka a literatury na dvoustupňovém modelu přípravy učitelů, který dovoluje rozložit předměty obecné učitelské přípravy, jejich přípravy oborově-učitelské a přípravy oborové do pěti let studia při zachování všech nepochybných výhod, jež přineslo současné studium strukturované.

Koncepce strukturované učitelské přípravy vychází z modelu celoživotní přípravy učitele a školy jako učící se instituce, z tzv. kompetenčního pojetí přípravy učitele. Jde o celkové pojetí profesionality učitele, který:

a) prohlubuje a rozšiřuje svoje kompetence především teoretickým zhodnocováním své praktické zkušenosti (učitel jako reflektující praktik);

b) je vnímavý k potřebám a problémům společnosti, studentů i vlastní profese;

c) reaguje na společenské změny a změny edukačního systému;

d) svoji profesní činnost rozvíjí prostřednictvím dalšího vzdělávání během profesní kariéry, vzdělává se v kontaktu s nejnovějšími poznatky a teoriemi týkajícími se účinnosti vyučování, vzdělávání a výchovy v současné době;

e) je v profesní součinnosti se svými kolegy na škole, je partnerem vedení školy při realizaci a evaluaci školských programů.

 

V navazujícím magisterském studiu Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy student absolvuje:

a) předměty SUZ, vázané k pedagogickým oborovým praxím a rozvíjející ve vazbě k praxím obecné učitelské vzdělání získané na úrovni bakalářského studia;

b) předměty přípravy obecně oborové v oblasti Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Hlavním úkolem studijního programu do budoucna bude vytvářet co nejlepší studijní podmínky, co nejširší podporu pro získávání praktických zkušeností již během studia a co nejotevřenější možnosti kombinace studijního programu ve sdruženém studiu tak, aby naši absolventi disponovali optimální šíří potřebných aprobací.

Studijní program Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy reaguje na reálnou společenskou poptávku po kvalifikovaných učitelích francouzského jazyka a literatury na českých základních, středních a vysokých školách. Zejména na gymnáziích je francouzský jazyk poměrně obvyklou součástí kurikula a katedry francouzského jazyka/romanistiky fungují v rámci všech větších českých univerzit. Absolventi magisterského studia jsou plně kvalifikováni pro výuku na všech typech českých škol.

 

Profil absolventa

Profil absolventa programu učitelství na FF UK odpovídá profilu začínajícího učitele na různých typech škol od druhého stupně základní školy (a jeho ekvivalentů) po různé typy škol středních (a zařízení jim odpovídajících) a institucí poskytujících vzdělávání dospělým.

Profil absolventa programu učitelství je odvozen od pojetí formování profesionality učitele, která prochází různými profesními fázemi. Ve studijním programu učitelství na FF UK se profiluje jako začínající učitel na škole základní i střední v těchto kurikulárních oblastech:

a) v společném učitelském základu, který poskytuje především základ pro pedagogicko-psychologické vzdělání studentů učitelství;

b) v oborově-učitelské přípravě s jádrem v didaktice předmětu a oborové pedagogické praxi, která je spojujícím elementem obecnější pedagogicko-psychologické přípravy a přípravy oborové;

c) v oborové přípravě. Absolvent studijního programu má na základě propojení zmíněných kurikulárních oblastí založeny základní kompetence pro vykonávání učitelské profese, tj. má zformovaný postoj k sobě jako začínajícímu učiteli a disponuje základními vědomostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné k započetí profesní dráhy.

 

Po úspěšném dokončení navazujícího magisterského studia Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy má absolvent:

a) plně rozvinuté kompetence v oblasti obecné učitelské přípravy a přípravy oborově-učitelské, potřebné pro vykonávání učitelské profese v oboru Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy i pro působení v dalších profesních pozicích ve vzdělávacím systému, státní správě apod., pro něž je učitelská kvalifikace na úrovni navazujícího magisterského studia relevantní;

b) plně rozvinuté odborné kompetence v oblasti lingvistické i literárněvědné francouzské filologie na takové úrovni, aby mohl zastávat jakoukoli pracovní pozici, která tuto kvalifikaci na úrovni magisterského studia předpokládá;

c) odborné kompetence rozvinuté na takové úrovni, aby se mohl ucházet o pokračování v doktorském studiu primárně v oborech Románské jazyky, Románské literatury, Didaktika konkrétního jazyka, Pedagogika a oborech blízkých.

 

V obecně učitelské oblasti získá student takové kompetence, znalosti a dovednosti, které odpovídají prahové úrovni standardu začínajícího učitele a jsou nezbytné pro zahájení učitelské profese, včetně praktických výukových kompetencí; může se tedy úspěšně uplatnit jako začínající učitel v pedagogické praxi na školách základních i středních.

V oblasti oborově-učitelské je studium učitelství francouzského jazyka a literatury zaměřeno na rozvíjení základů oborovědidaktických kompetencí relevantních pro učitelskou profesi v daném oboru a oborech blízkých, primárně filologických a na získání základů praktických výukových kompetencí v tomto oboru formou reflektovaných pedagogických praxí, které absolventům usnadní přechod do profese učitele.

V oblasti oborové směřuje navazující magisterské studium učitelství francouzského jazyka a literatury k plnému rozvinutí kompetencí týkajících se oboru, tedy jazykovědných a literárněvědných jejich epistemologie, základních postupů: absolventi disponují strukturovanými oborovými znalostmi, orientují se v oboru, jeho aktuálních otázkách a problémech, dovedou svých oborových znalostí a přehledu o aktuálním dění v oboru využít ve své praxi a jsou schopni svou oborovou kompetenci dále soustavně rozvíjet.

 

Odborné znalosti

1. V oblasti obecné učitelské přípravy absolventi získávají základní znalosti z okruhu pedagogických a psychologických věd vztahující se

a) k prostředí, ve kterém budou působit;

b) k žákům, které mají učit;

c) k sobě samým v roli učitele;

d) k ostatním aktérům důležitým pro součinnost v procesu vzdělávání;

2. V oblasti oborově-učitelské přípravy absolvent(ka):

a) charakterizuje a hodnotí cíle výuky, metody výuky a výukové strategie ve vztahu k vyučování v předmětu francouzský jazyk (jako druhý nebo další cizí jazyk); popíše vývoj a principy metodických směrů výuky cizího jazyka;

b) umí popsat principy, strukturu a obsah SERRJ, Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ a gymnázia; zná principy Školních vzdělávacích programů z hlediska očekávaných výstupů v oboru francouzský jazyk (jako druhý nebo další cizí jazyk);

c) využívá osvojené didaktické metody, prostředky a výzkumné postupy ke zpracování učiva, které následně strukturuje, analyzuje a interpretuje s ohledem na specifika žáků daného věku;

d) naplánuje, připraví a realizuje výukovou hodinu na základě stanovených podmínek; kriticky hodnotí edukační proces a provádí sebehodnocení;

e) umí diagnostikovat učební styly žáků i případné poruchy učení a upravit podle nich výukové aktivity; vhodným způsobem předchází chybám vznikajícím vlivem různých interferenčních jevů a umí využít vhodné remediační postupy.

3. V oblasti oborové přípravy:

a) prokazuje odborné znalosti a komunikativní dovednosti ve francouzštině na úrovni C2 (podle SERRJ) a v odborné francouzštině spjaté s humanitními obory, didaktikou a pedagogikou; ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na francouzský jazyk a je schopen je využít při výuce;

b) má ucelené znalosti literárních a kulturních dějin francouzsky mluvících zemí a dokáže je aplikovat ve výuce;

c) disponuje dovednostmi potřebnými k uplatnění nabytých znalostí při výuce (provádí zevrubné lingvistické analýzy francouzského textu, přihlížející ke všem rovinám jazyka, tuto analýzu využívá při výuce; dokáže interpretovat texty francouzsky psané literatury ve všech souvislostech, jimž současná literární věda věnuje pozornost, tuto dovednost aplikuje při výuce); jazykovou a literární analýzu vztahuje i k druhému studovanému oboru.

 

Odborné dovednosti a obecné způsobilosti

1. V oblasti obecné učitelské přípravy:

a) základní postoje k profesní roli učitele;

b) dovednosti spojené s prací začínajícího učitele, orientované k fungování ve výuce a vzdělávacím prostředí školy, včetně dovedností pracovat v profesním společenství pedagogických pracovníků;

c) komplex dovedností vázaných na reflexi jejich profesní činnosti na školách.

2. V oblasti oborově-učitelské přípravy:

a) dovednost plánovat výuku v dlouhodobém, střednědobém i krátkodobém horizontu, provést didaktickou analýzu učiva, s přihlédnutím k aktuálním podmínkám naplánovat a připravit vyučovací hodinu, realizovat ji a provést její reflexi;

b) další znalosti a dovednosti relevantní pro učitelské působení v oboru, především: plně rozvinuté kompetence v oblasti obecné učitelské přípravy a přípravy oborově-učitelské, potřebné pro vykonávání učitelské profese v oboru francouzský jazyk a literatura/ francouzská filologie a v aprobacích tomuto oboru blízkých (mediální výchova, estetická výchova apod.) i pro působení v dalších profesních pozicích (ve vzdělávacím systému, státní správě apod.), pro něž je učitelská kvalifikace na úrovni navazujícího magisterského studia relevantní.

3. V oblasti oborové přípravy:

a) plně rozvinuté odborné kompetence v oblasti lingvistické i literárněvědné na takové úrovni, aby mohl zastávat jakoukoli pracovní pozici, která kvalifikaci tohoto typu na úrovni navazujícího magisterského studia předpokládá, např. jako redaktor, editor, překladatel, pracovník nakladatelství, komunikační agentury, pracovník v diplomatických službách, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích, jako expert v dané oblasti a v dalších pozicích, pro něž je kvalifikace tohoto typu na úrovni navazujícího magisterského studia relevantní;

b) odborné kompetence v příslušných oblastech rozvinuté na takové úrovni, aby se mohl ucházet o pokračování v doktorském studiu primárně v oborech Románské jazyky, Románské literatury, Didaktika konkrétního jazyka, Pedagogika a oborech blízkých.

 

Uplatnitelnost absolventů na trhu práce

Absolvent studijního programu má:

a) plně rozvinuté kompetence v oblasti obecné učitelské přípravy a přípravy oborově-učitelské, potřebné pro vykonávání učitelské profese na školách základních i středních v oboru francouzština a v aktivitách tomuto oboru blízkých (mediální výchova, estetická výchova, tlumočení, překladatelství apod.) i pro působení v dalších profesních pozicích ve vzdělávacím systému, státní správě apod., pro něž je učitelská kvalifikace na úrovni navazujícího magisterského studia relevantní;

b) plně rozvinuté odborné kompetence v oblasti francouzské filologie na takové úrovni, aby mohl zastávat jakoukoli pracovní pozici, která tuto kvalifikaci na úrovni navazujícího magisterského studia předpokládá, např. jako redaktor, editor, korektor, pracovník nakladatelství, komunikační agentury, jako expert v dané oblasti a v dalších pozicích, pro něž je kvalifikace tohoto typu na úrovni navazujícího magisterského studia relevantní; odborné kompetence v příslušných oblastech rozvinuté na takové úrovni, aby se mohl ucházet o pokračování v doktorském studiu primárně v oborech Románské jazyky, Románské literatury, Didaktika konkrétního jazyka, Pedagogika a oborech blízkých.

Úvod > Francouzština > Nmgr. studium > Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy (učitelské studium)