Francouzská filologie (filologické studium)

Studijní plán naleznete zde.

Podrobný studijní plán s rozpisem povinně volitelných předmětů pro lingvistický i literární modul naleznete zde: Moduly – Francouzska-filologie

 

Je otevřeno od r. 2010/2011. Navazuje zejména na bakalářské studium francouzské filologie

Charakteristika oboru

Navazující magisterský obor francouzská filologie je koncipován jako moderní filologie. Francouzský jazyk a frankofonní literatury se studují v pohledu synchronním i diachronním, v kontextu teoretickém i kulturně-historickém.

Na rozdíl od obecněji zaměřeného bakalářského studia mají studenti od počátku možnost specializace na lingvistiku (lingvistický modul) či literaturu (literární modul). V rámci jednotlivých modulů se specifičtěji připravují na konkrétní odbornou činnost, prohlubují si znalosti metodologie a terminologie, cvičí se v psaní akademických prací atd.

Koncepce studia klade důraz na odbornou přípravu studentů, do níž jsou kromě vlastní aktivity v seminářích zapojeni i dalšími způsoby: vystoupení s referátem na symposiích, účast v Prix Gallica i dalších soutěžích organizovaných Francouzským či Kanadským velvyslanectvím.

Absolventi magisterského studia francouzské filologie mohou pokračovat na FF UK v doktorském studiu francouzské literatury či frankofonních literatur (obor románské literatury) nebo lingvistiky francouzštiny (obor románské jazyky).

Profil absolventa

Jednooborové studium

Absolvent má výtečnou znalost běžné francouzštiny (úroveň C2) a odborné francouzštiny humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na francouzský jazyk, literární teorie a literárních a kulturních dějin Francie i vhled do literatur dalších frankofonních zemí a do evropských kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako pedagog, překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.

Dvouoborové studium

Absolvent ovládá francouzštinu na úrovni C2,  má znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na francouzský jazyk, literárních a kulturních dějin Francie a frankofonních zemí i vhled širších kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu. Může se uplatnit v profesích v oblasti kultury, diplomacie, obchodu, školství.

Úvod > Francouzština > Nmgr. studium > Francouzská filologie (filologické studium)