Volitelné předměty zejména pro studenty učitelství

Zejména studentům učitelství napříč obory jsou v ZS 23/24 nabízeny tyto volitelné předměty:

Využití dramatické výchovy ve vyučování – AVES01115

Anotace: Metoda a techniky dramatické výchovy mají mnoho využití ve školním vyučování. Praktický seminář si klade za cíl představení různých technik a možností jejich kombinací ve škole. Na konkrétních příkladech vyučovacích lekcí zažijí studenti nejdříve částečnou a pak i plnou hru v roli jako aktéři. Součástí lekcí bude i teoretický kontext, reflexe vlastní práce, reflexe práce skupiny a hodnocení práce. V závěru kursu studenti jednotlivě nebo ve skupinách (dle dohody) připraví vlastní lekci, v níž budou zkoumané způsoby práce využity. Nad připravenými lekcemi bude vedena společná diskuse, dojde i na praktické ukázky vybraných částí. Základem semináře bude práce přímo v hodinách a částečně i domácí příprava – práce na přípravě vlastní lekce. Přiložený návrh jednotlivých lekcí je především inspirativní. Dle složení konkrétní skupiny studentů může dojít k tematickým změnám na základě vzájemné dohody.

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=506552ea5265f850958bdef9591b7bb3&tid=5&do=predmet&kod=AVES01115

Vyučující: Iva Vachková

Pondělí 15:50, místnost 313

Web vyučující http://vachek.cz/

 

Digitální technologie ve výuce cizích jazyků – AVES00963

Anotace: Výuka cizích jazyků je jednou z oblastí, kde se aktivně využívají různé moderní digitální technologie (ICT). Během realizaci kurzu studenti získají soubor praktických dovedností, které jim pomohou při jejich pedagogickém působení na středních školách a v dalším profesním rozvoji. Účastníci kurzu budou vytvářet moderní výukové materiály a používat různé digitální technologií.
Každý seminář se skládá z teoretické i praktické části: v první části student získává přehled o ICT požívaných ve výuce cizích jazyků, praktická část se zaměřuje na vytváření a prezentace moderních výukových materiálů.
Na seminářích se očekává aktivní účast a zapojování do řešení a plnění různých praktických úkolů, sdílení a šíření výukových aktivit a dovedností mezi studenty.
Na konci kurzu by student měl používat širokou škálu moderních informačních a komunikačních technologií – moderní prostředky prezentace výukového materiálu, formy hodnocení a metody organizace samostatné práce studentů.
Veškeré vytvořené materiály jsou součastí profesního portfolia studenta.

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=506552ea5265f850958bdef9591b7bb3&tid=4&do=predmet&kod=AVES00963

Vyučující: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D.

Pondělí 10:50, místnost 313

 

Aktivizační metody ve výuce – ADE110079

Anotace: Jedná se o prakticky zaměřený jednosemestrální volitelný předmět (hodinová dotace: 26 hodin/semestr), v němž jsou studenti seznámeni se základními poznatky o jednotlivých metodách, a je jim poskytnut dostatečný prostor pro reálný nácvik těchto metod na modelových výukových situacích (výuka probíhá na FF UK, nácvik je tedy pouze modelový; praktický nácvik v reálné výuce je možné odzkoušet v předmětu Aktivizační metody v praxi). Prezentace jednotlivých metod v rámci předmětu je realizována taktéž aktivizačně, aby studenti měli možnost pocítit výhody a nevýhody využití aktivizačních metod sami ve vlastní výuce z pozice žáků; zároveň jim praktický nácvik na zvolená témata umožní vžít se do role budoucích učitelů, kteří budou aktivizační metody využívat ve všednodenní praxi. Součástí je také vyhodnocení funkčnosti, provedení i naplnění cílů dané aktivity. Předmět se tak stává vhodným doplňkem předmětů didaktiky různých vyučovaných předmětů, v nichž není dostatek prostoru
pro detailní rozbor a nácvik jednotlivých aktivizačních metod.
Obsah předmětu je koncipován relativně široce s cílem poskytnout studentům základní přehled o aktivizačních metodách v širším i užším slova smyslu a s ambicí umožnit studentům nácvik a odzkoušení metod dle jejich aktuálních potřeb a výběru.

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=a391342f7ad716190f185c27c51204f8&tid=&do=predmet&kod=ADE110079

Vyučující: Mgr. Veronika Hubínová, Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Čtvrtek 10:50 – 12:20, místnost P317

Úvod > Aktuality > Volitelné předměty zejména pro studenty učitelství