Fakultní kolo soutěže Student a věda (deadline pro zaslání práce 13. dubna)

V pondělí 14. května 2018 se na FF UP v Olomouci uskuteční 8. ročník celostátní soutěže Student a věda ‒ lingvistika. Soutěže se účastní maximálně tři studenti z každé fakulty, a to na základě výsledků fakultních kol. Vítězné příspěvky celostátního kola budou publikovány ve sborníku z konference. Fakultní kolo na FF UK se uskuteční pod záštitou děkana doc. PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D., v pátek 20. dubna 2018 v místnosti č. 18 od 12:30, podrobný program bude zveřejněn po uzávěrce příspěvků na webu soutěže (https://studentaveda.ff.cuni.cz) a bude informována široká akademická obec. Přihlásit se mohou studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky) nejsou tematicky omezeny, jazykem příspěvků i prezentací je čeština, případně slovenština. Porota soutěže hodnotí jednak písemnou verzi, jednak ústní prezentaci a diskusi k příspěvku. Účastníci, kteří se ve fakultním kole umístí na prvních třech místech, dostanou finanční odměnu (bude vyplacena formou stipendia).

Pokyny k písemné verzi: Délka textu příspěvku v písemné podobě může být maximálně 15 normostran (včetně seznamu literatury a poznámek pod čarou, formát citačního úzu podle časopisu Slovo a slovesnost; případné přílohy se nezapočítávají do limitu 15 normostran). Elektronickou verzi ve formátu doc nebo pdf zašlete jako přílohu e-mailu na adresu robert.dittmann@ff.cuni.cz nejpozději 13. dubna do 20:00 s informací o ročníku studia, oboru a katedře, kterou reprezentujete. Zasláním elektronické verze se přihlašujete do soutěže a zároveň souhlasíte s tím, že elektronické verze příspěvků budou vyvěšeny na webu soutěže. Vytištěné verze příspěvků se neodevzdávají.

Pokyny k ústní prezentaci: Ústní prezentace je omezena časovým limitem 15 minut. Prezentující musí mít prezentaci v PowerPointu a může v případě potřeby využít i handoutů. Po každé prezentaci bude následovat zhruba deseti- až patnáctiminutová diskuse, napřed se dotazují členové poroty, pak kdokoli z publika. K dispozici bude internetové připojení, prezentaci je možné si nahrát do počítače v místnosti č. 18 před začátkem soutěže od 12:15. Porota se opírá o následující hodnoticí kritéria: 1. původnost tématu, 2. teoreticko-metodologické východisko, reflexe jeho výhod a limitů, 3. formální a obsahová podoba písemné verze (úroveň formálního zpracování včetně pravopisu, formulační a analytické schopnosti, interpretace výsledků, závěry), 4. ústní prezentace (prezentace v PowerPointu), 5. ústní projev, rétorické schopnosti, způsob vystupování, 6. schopnost formulovat stanoviska a přesvědčivě argumentovat v diskusi, schopnost reakce na otázky a připomínky poroty a širší akademické obce. Po skončení ústních prezentací se porota krátce sejde k poradě a po součtu bodování vyhlásí výsledky. Soutěžící na medailových pozicích dostanou finanční odměnu a diplomy, porota může dále udělit čestné uznání.

Porota soutěže
doc. Mirjam Fried, Ph.D. ‒ předsedkyně poroty
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (ÚČJTK)
prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (KJBS)
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (ÚJKN)
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (ÚRS)
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (LING)
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (FÚ)
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (ÚAJD)
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (ÚSJ)

Organizační tým soutěže na FF UK
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (garant) (ivana.bozdechova@ff.cuni.cz)
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (robert.dittmann@ff.cuni.cz)
Mgr. Ivan Kafka (ivan.kafka@ff.cuni.cz)

Web: https://studentaveda.ff.cuni.cz/

Úvod > Aktuality > Fakultní kolo soutěže Student a věda (deadline pro zaslání práce 13. dubna)